Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Informacje dla studentów

Drodzy Studenci,

Chcielibyśmy, aby zamieszczone poniżej informacje przybliżyły Wam ideę i zasady Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme), który oferuje Wam możliwość studiowania w zagranicznej uczelni, odbycia praktyki zawodowej w zagranicznej firmie oraz lepszego poznania obcego języka, innego kraju, zyskania nowych przyjaciół.

Co to jest Erasmus?

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.
W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii

Instytucje uprawnione do udziału w programie:

 • uczelnie wyższe oraz instytuty PAN-owskie prowadzące studia doktoranckie - instytucje te mogą prowadzić działania związane z mobilnością
 • instytucje/firmy specjalizujące się w pośrednictwie w organizowaniu zagranicznych praktyk studenckich
 • instytucje specjalizujące się w nauczaniu języka polskiego jako obcego - instytucje te mogą ubiegać się jedynie o fundusze na prowadzenie Intensywnych kursów językowych Erasmusa

Kto może wziąć udział w Programie ERASMUS?

Aby skorzystać ze stypendium ERASMUSa, należy:

 • być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzi wymianę studentów,
 • być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora);
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjackich, inżynierskich);
 • być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmusie (albo mieć status uchodźcy lub prawo stałego pobytu w kraju uczestniczącym;

Od roku akademickiego 2010/2011 w programie Erasmus mogą również uczestniczyć Studenci narodowości ukraińskiej.

UWAGA! Studenci narodowości ukraińskiej zakwalifikowani do wyjazdu na studia/praktyki zagraniczne zobowiązani są do przedłożenia Koordynatorowi Programu Erasmus+ w terminie max. 1 miesiąca od przewidywanej daty wyjazdu, wizy uprawniającej do pobytu i podjęcia nauki/pracy w kraju instytucji przyjmującej.

Jak skorzystać z Programu i dokąd można wyjechać?

Jeśli spełniacie te wymogi, powinniście skontaktować się z uczelnianym koordynatorem Programu Erasmus+ w  uczelni, który udzieli Wam wyczerpujących informacji na temat zasad ubiegania się o stypendium, rekrutacji kandydatów (każda uczelnia prowadzi selekcję studentów we własnym zakresie) oraz możliwości wyjazdu do określonych uczelni zagranicznych. Pamiętajcie, że możecie wyjechać na studia jedynie do tych uczelni Unii Europejskiej, z którymi Wasza macierzysta uczelnia podpisała umowy o współpracy w ramach ERASMUS+, przewidujące wymianę studentów.

Na jak długo i kiedy można wyjechać?

UWAGA: Każdy student może zrealizować maksymalnie 12 miesięcy za granicą na studiach i/lub praktykach w ramach jednego cyklu studiów. Oznacza to, że ta sama osoba będzie mogła ubiegać się o kilkukrotny wyjazd na studia i praktykę.

Wyjazdy na studia w uczelniach partnerskich muszą trwać minimum 3 miesiące, a maksimum 12 miesięcy w ramach jednego cyklu studiów. Okres spędzony w uczelni zagranicznej zostaje, na podstawie podpisanego Porozumienia o Programie Zajęć - Learning Agreement - zaliczony w toku studiów jako równoważny semestrowi w WSZiA
w Zamościu.

Minimalny czas pobytu na praktyce zawodowej za granicą wynosi 2 miesiące.

UWAGA NOWOŚĆ! Możliwości wyjazdu na praktykę otwarte będą również dla absolwentów uczelni - do kwalifikacji należy przystąpić na ostatnim roku studiów, natomiast wyjazd należy zrealizować w ciagu 12 miesięcy od ukończenia studiów.

Kiedy zgłosić w swojej uczelni chęć wyjazdu? Jak ubiegać się o stypendium Erasmusa?

Nie ma z góry określonego terminu zgłaszania się studentów, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium ERASMUS+; każda uczelnia ustala taki termin samodzielnie. W większości polskich szkół wyższych selekcja odbywa się wczesną wiosną. Najlepiej już na początku roku akademickiego udać się do działu współpracy z zagranicą/Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ i tam uzyskać niezbędne informacje o terminie i formie naboru studentów.
Każda uczelnia we własnym zakresie organizuje selekcję kandydatów i ustala kryteria, według jakich będą oni kwalifikowani do wyjazdu. Najczęściej stosowanymi kryteriami są wyniki w nauce (średnia ocen) i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą studia za granicą. Wszelkich szczegółowych informacji udzieli Wam koordynator Programu ERASMUS+ i pracownicy działu współpracy z zagranicą w Waszej uczelni.

Jakie są możliwości wyjazdów dla studentów niepełnosprawnych?

O wyjazd mogą ubiegać się również studenci niepełnosprawni. W przy­padku zakwalifikowania do wyjazdu będą mogli wnioskować o dodat­kowe dofinansowanie ze specjalnego funduszu dla stypendystów o dużym stopniu niepełnosprawności.

Jakie są prawa i obowiązki "studenta Erasmusa"?

Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa zawiera Karta Studenta Erasmusa.
Student otrzymuje egzemplarz Karty Studenta Erasmusa przed wyjazdem do uczelni partnerskiej (zwykle otrzymuje się ją po podpisaniu umowy na wyjazd). Należy zapoznać się z jej treścią, przestrzegać nałożonych obowiązków i domagać się przysługujących praw. Szczegółowy zakres zobowiązań zawiera umowa podpisywana przez studenta z uczelnią macierzystą.

Jaka jest wysokość stypendium?

Stypendium ERASMUS jest z założenia jedynie dofinansowaniem pobytu za granicą. Ma ono pozwolić na zredukowanie do minimum różnicy w kosztach utrzymania między krajem macierzystym a tym, do którego się wyjeżdża. W związku z tym kwota stypendium nie jest wysoka.
Od roku akademickiego 2014/2015 stawki stypendium ustalane są przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w “Przewodniku programu Erasmus. Stawki są sztywne i nie mogą być zmieniane przez Uczelnie.
W związku z ograniczoną kwotą grantu, wiele polskich uczelni decyduje się na dofinansowanie wyjazdów studentów bądź to w formie dodania do grantu pewnej kwoty z budżetu uczelni, bądź pokrywając lub współfinansując niektóre koszty, np. ubezpieczenia lub podróży. Uczelnie prywatne mogą zrezygnować z pobierania czesnego od studenta przez czas jego nieobecności w Polsce.

Co się dzieje w przypadku wystąpienia "siły wyższej"?

Jeżeli w trakcie pobytu za granicą Studentowi przydarzy się sytuacja niezależna od niego - związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem, zwrot stypendium nie będzie wymagany.
W takiej sytuacji należy natychmiast skontaktować się z Działem Współpracy Międzynarodowej. Jeżeli pobyt na stypendium trwał krócej niż 3 miesiące do zakwalifikowania danego przypadku do kategorii "siły wyższej" konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji. W tym celu uczelnia powinna pilnie skontaktować się z NA.