Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Zasady rekrutacji studentów WSZiA w Zamościu na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

(zasady ogólnouczelniane 2019/2020)

 1. Postępowanie kwalifikacyjne do wyjazdów w ramach programu ERASMUS+ dotyczy tylko Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.
 2. Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:
  • być obywatelem kraju członkowskiego UE, Norwegii, Islandii, Lichtenstein lub Turcji albo posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium Polski;
  • być oficjalnie zarejestrowany na studiach I lub II stopnia  albo na jednolitych studiach w WSZiA w Zamościu.
  • w momencie wyjazdu musi posiadać status studenta co najmniej drugiego roku studiów I stopnia albo być studentem studiów II stopnia.
 3. Każdy student może zrealizować maksymalnie 12 miesięcy za granicą na studiach i/lub praktykach w ramach jednego cyklu studiów.
 4. Kryteriami oceny, które zawsze są brane pod uwagę przy kwalifikowaniu kandydatów na wyjazdy są:
  • wyniki w nauce;
  • znajomość języka obcego, zweryfikowana na podstawie ocen z egzaminu językowego przeprowadzanego na potrzeby rekrutacji studentów do programu ERASMUS+
  • Osiągnięcia kandydata – działalność organizacyjna i akademicka potwierdzona stosownymi dokumentami.
 5. Rekrutacja zasadniczo odbywa się 2 razy w roku (w semestrze zimowym i letnim), rozpoczyna się akcją informacyjną przeprowadzoną w oparciu o: stronę internetową Biura Współpracy Międzynarodowej WSZiA oraz plakaty umieszczone w budynkach Uczelni.
 6. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc/stypendiów bądź rezygnacji zakwalifikowanego studenta, może zostać ogłoszony dodatkowy nabór.
 7. Osoby planujące wyjazd na praktykę absolwencką (wyjazd rozpoczęty i zakończony przed upływem 12 miesięcy od ukończenia studiów) muszą wnioskować o wyjazd na ostatnim roku studiów.
 8. Wyłonieni na wydziałach kandydaci na wyjazd, składają dokumenty (zgodnie z wymogami Krajowej Agencji Programu) w Biurze Współpracy Międzynarodowej, w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.
 9. Ostatecznym warunkiem uczestnictwa studenta w Programie jest akceptacja jego kandydatury przez uczelnie przyjmującą. Odbywa się to na podstawie dokumentów studenta przesłanych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej do uczelni przyjmującej.
 10. Mianowany przez Rektora Koordynator Programu Erasmus+, zobowiązany jest do stworzenia  listy studentów zakwalifikowanych na wyjazd oraz listy rezerwowe, a także protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zgodnie ze standardami podyktowanymi przez NA. Sporządzony protokół, zgodnie z wymaganiami NA programu, powinien zawierać:
  • kryteria stawiane kandydatom na wyjazdy (zgodne z zasadami rekrutacji);
  • skład komisji kwalifikacyjnej;
  • listę osób, które złożyły wymaganą dokumentacje i brały udział w postępowaniu kwalifikacyjnym;
  • sposób oceny i selekcji studentów (rozmowa kwalifikacyjna, egzamin językowy, średnia ocen itp.);
  • wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną na wyjazdy do poszczególnych uczelni partnerskich oraz wykaz osób zakwalifikowanych na listę rezerwową na wyjazdy do poszczególnych uczelni partnerskich.
 11. Studenci narodowości ukraińskiej zakwalifikowani do wyjazdu na studia bądź praktyki zagraniczne zobowiązani są do przedłożenia Koordynatorowi Programu Erasmus+ w terminie max. 1 miesiąca od przewidywanej daty wyjazdu, wizy uprawniającej do pobytu i podjęcia nauki/pracy w kraju instytucji przyjmującej.
 12. Od decyzji podjętych przez komisję rekrutacyjną przysługuje odwołanie na piśmie do komisji odwoławczej, której skład zatwierdza Rektor. Odwołanie należy składać na piśmie w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników.
 13. Rozstrzygnięcia Komisji Odwoławczej są ostateczne.
 14. Student zakwalifikowany na wyjazd otrzymuje grant, według stawek ustalonych i zatwierdzonych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020, dostępnych na stronie Biura Programów Zagranicznych.
 15. Wszystkie informacje dotyczące udziału Studenta w Programie Erasmus+ są zamieszczone na stronie internetowej Uczelni.