Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

ECTS - Europejski System Transferu Punktów w WSZiA w Zamościu

Rozwój szkolnictwa w jednoczącej się Europie wspomagany jest od kilkunastu lat przez kompleksowy program edukacyjny Unii Europejskiej SOCRATES. Program ten ma wśród swoich priorytetów wspieranie międzynarodowej współpracy między instytucjami oświatowymi krajów Unii. Z chwilą wejścia do Unii Europejskiej, kraje Europy Środkowej i Wschodniej, współpracujące dotychczas w ramach programu TEMPUS, zostały zaproszone do programu SOSRATES. Jego część dotycząca szkolnictwa wyższego, znana jako ERASMUS, stanowi kontynuację programu o tej samej nazwie, realizowanego w latach 1987–94 w krajach członkowskich Unii.

W ramach programu ERASMUS oferowana jest pomoc finansowa na różnorodne działania zmierzające do rozwoju współpracy między uczelniami wyższymi krajów członkowskich Unii Europejskiej, krajów – członków Europejskiego Zrzeszenia Wolnego Handlu (EFTA) i krajów stowarzyszonych z Unią. Kluczową rolę w tej współpracy przypisuje się wymianie studentów, której rozwój zależny jest od  stworzenia w uczelniach partnerskich wspólnych regulacji, aby studia odbyte w jednej uczelni uznawane były przez inne uczelnie współpracujące. W tym celu opracowany został – jako projekt pilotażowy w ramach programu ERASMUS – tzw. Europejski System Transferu Punktów , mający przyczynić się do udoskonalenia procedur uznawania okresu studiów odbywanych za granicą.

ECTS pozwala w sposób prosty i przejrzysty przedstawić zasady odbywania studiów i wymagania konieczne do ich zaliczenia. Daje możliwość porównania programów nauczania, a także ułatwia formalny transfer osiągnięć studenta w nauce z jednej instytucji do drugiej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu punktów ECTS oraz wspólnej skali ocen. Uczestnictwa w systemie ECTS jest dobrowolne i oparte na wzajemnym zaufaniu między współpracującymi ze sobą uczelniami. Każda uczelnia sama decyduje o doborze partnerów do tej współpracy.

Czym są punkty ECTS?

Punkty ECTS są wartościami liczbowymi odpowiadającymi wkładowi pracy, którą winien wykonać student, aby otrzymać zaliczenie poszczególnych przedmiotów. Każda wartość odzwierciedla ilość pracy koniecznej do zaliczenia pojedynczego przedmiotu w stosunku do całkowitej ilości pracy wymaganej do zaliczenia pełnego roku studiów na danym wydziale. Pod uwagę brane są wszelkie formy nauki: wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, seminaria, prace semestralne, a także egzaminy oraz inne metody oceny.

60 punktów ECTS odzwierciedla wkład pracy wymaganej do zaliczenia pełnego roku akademickiego; na semestr przypada zwykle 30 punktów. Zakłada się, że wszystkie przedmioty w systemie ECTS należą do zasadniczego programu uczelni, według którego odbywają się studia stacjonarne. Uczestniczące w ECTS instytucje same wyznaczają wartości punktowe poszczególnych przedmiotów, odpowiadające wkładowi pracy. Punkty przyznawane są również za praktyki i przedmioty fakultatywne, składające się na integralną cześć programu studiów. W wykazie zaliczeń mogą jednak zostać wymienione również przedmioty nie punktowane.

Przyporządkowane przedmiotom punkty przyznawane są studentom, którzy spełnią wszystkie warunki konieczne do zaliczenia przedmiotu i złożą wymagane egzaminy.

Jak działa ECTS?

Kluczową rolę w systemie ECTS pełnią trzy dokumenty:

 1. Pakiet informacyjny (information package), którego przykładem jest niniejsza publikacja. Zawiera ogólne informacje na temat uczelni przyjmującej studenta, kalendarza akademickiego, procedur administracyjnych oraz szczegółowy opis programu studiów i dostępnych zajęć na jednym lub kilku (zwykle pokrewnych) kierunkach studiów. Opis ten dotyczy przede wszystkim formuły zajęć, ich problematyki, wymagań wstępnych, okresu trwania, sposobu oceny, wartości punktowej oraz innych istotnych danych na temat przedmiotów proponowanych przez uczestniczącą w systemie ECTS instytucję. Pakiet jest formą przewodnika dla studentów i nauczycieli akademickich w uczelniach partnerskich. Winien być aktualizowany co rok i dostępny w formie internetowej.
 2. Porozumienie o programie zajęć (learning agreement) to rodzaj kontraktu między studentami, a współpracującymi uczelniami (wysyłającą i przyjmującą). Porozumienie to musi zostać podpisane przez wszystkie strony przed wyjazdem studenta za granicę. Student zobowiązuje się w tym dokumencie do zrealizowania określonego programu zajęć wybranych z oferty uczelni przyjmującej. Zatwierdzając porozumienie uczelnia przyjmująca  zobowiązuje się zapewnić studentowi udział w wymienionych tamże zajęciach, zaś uczelnia wysyłająca potwierdza wolę uznania zaliczonych przedmiotów według uzgodnionej punktacji i skali ocen ECTS.
 3. Wykaz zaliczeń (transcript of records) opisuje osiągnięcia studenta w nauce przed i po okresie studiów za granicą. W wykazie wymienione są wszystkie studiowane przedmioty, ilość zdobytych punktów oraz uzyskane oceny, przyznawane według skali ocen danej uczelni, i jeśli to możliwe, według skali ocen ECTS.

Z dokumentów tu opisanych korzysta mianowany w każdej uczelni koordynator uczelniany oraz koordynatorzy kierunkowi, którzy zajmują się administracyjną stroną ECTS. Potwierdzają oni swoimi podpisami porozumienie o programie zajęć i wykaz zaliczeń, a także dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym studenta, o którym mowa poniżej. Jednak zasadnicza rola koordynatorów polega na udzielaniu informacji i porad studentom, którzy pragną zostać uczestnikami ECTS. Doradztwo stanowi bowiem istotną cześć systemu.

A oto jak w skrócie wygląda procedura udziału studenta w systemie ECTS. Kandydat, po zapoznaniu się z pakietem informacyjnym uczelni, na której chciałby tymczasowo studiować, przygotowuje w porozumieniu ze swoim koordynatorem plan programu studiów na czas wyjazdu. Pierwszym dokumentem, jaki należy wypełnić, jest formularz zgłoszeniowy studenta (student application form), w którym oprócz danych osobowych i fotografii kandydata winna znaleźć się informacja o liczbie punktów ECTS, jaką planuje on uzyskać w uczelni przyjmującej. Do wniosku dołącza się uzgodnione z koordynatorem porozumienie o programie zajęć i opis dotychczasowego przebiegu studiów, najlepiej w formie wykazu zaliczeń. Na wypadek, gdyby uczelnia do której kandydat chciałby w pierwszej kolejności pojechać nie przyjęła jego wniosku, w formularzu jest miejsce na podanie dwóch lub trzech uczelni. W takim przypadku student – za zgodą koordynatora – musi przygotować porozumienie o programie zajęć dla każdej uczelni odrębnie.

Porozumienie o programie zajęć podpisuje student oraz uczelnia macierzysta i przyjmująca. Podpisanie tego dokumentu jest warunkiem koniecznym uznania studiów odbytych w uczelni przyjmującej. Kopię podpisanego porozumienia otrzymuje każda ze stron, tj. uczelnia macierzysta, uczelnia przyjmująca oraz student. Może się zdarzyć, że po przyjeździe do uczelni przyjmującej student musi zmodyfikować uzgodniony wcześniej program studiów, np. ze względu na kolizję godzin w rozkładzie zajęć. W formularzu jest miejsce na uwzględnienie takich zmian za zgodą wszystkich zainteresowanych stron. Zmiany muszą być potwierdzone podpisem koordynatorów obydwu uczelni.

Transfer punktów ECTS odbywa się na podstawie wykazu zaliczeń, który wymieniają miedzy sobą uczelnia wysyłająca i przyjmująca studenta. W wykazie odnotowuje się wszystkie przedmioty/ zajęcia, w których student uczestniczył z podaniem uzyskanej liczby punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą ocen stosowaną w danej uczelni, a także – jeśli to możliwe – w skali ocen ECTS. Połączenie punktów i ocen ECTS daje zarówno ilościowy, jak też jakościowy obraz pracy studenta w uczelni przyjmującej. Podpisaną kopię wykazu zaliczeń powinny otrzymać wszystkie strony, tj. uczelnia wysyłająca, uczelnia przyjmująca oraz student.

Studiujący w systemie ECTS

Studenci zdobywający wiedzę w tym systemie, za pracę wykonaną w którejkolwiek z instytucji – uczestników ECTS otrzymują punkty o wartości tak samo respektowanej przez uczelnię wysyłającą i przyjmującą. Transfer punktów pomiędzy uczelniami uwarunkowany jest uprzednim podpisaniem umowy pomiędzy współpracującymi wydziałami/ kierunkami uczelni.

W programie ECTS mogą wziąć udział wszyscy chętni studenci współpracujących instytucji, jeśli te wyrażają zgodę i dysponują wystarczającą liczbą miejsc.

Większość studentów uczestniczących w programie ECTS odwiedzi tylko jedną uczelnię zagraniczną, będzie tam studiować przez określony czas i powróci do uczelni macierzystej. Transfer punktów odbędzie się po powrocie studentów, którzy w pełni wywiążą się z programowych ustaleń dokonanych wcześniej przez uczelnie współpracujące. Studenci ponownie podejmą zajęcia w macierzystej uczelni i nie utracą w ten sposób ciągłości studiów. Decyzja o pozostaniu w uczelni przyjmującej, by uzyskać tam stopień naukowy, może wiązać się z koniecznością przystosowania własnego programu studiów do przepisów obowiązujących w przyjmującym studenta państwie, uczelni czy wydziale.

Finansowe wsparcie dla studentów ECTS zapewniają stypendia pobytowe przyznawane w ramach programu SOCRATES/ERASMUS tym studentom, którzy spełniają niżej wymienione warunki:

 • Studenci muszą być obywatelami państw Unii Europejskiej, krajów z nią stowarzyszonych, bądź krajów – członków Europejskiego Zrzeszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Studenci zwolnieni są z opłat za naukę w uczelni przyjmującej. Mogą być jednak zobowiązani do płacenia czesnego w instytucjach macierzystych podczas okresu studiów za granicą.
 • Stypendia motywacyjne należne studentom w ich uczelniach macierzystych nie będą wstrzymane, zawieszone lub zmniejszone na czas studiów za granicą, jeżeli studenci ci otrzymają stypendium programu SOCRATES/ERASMUS.
 • Jednorazowy wyjazd na studia za granicę nie może trwać krócej niż 3 miesiące i dłużej niż rok.
 • Stypendia programu SOCRATES/ERASMUS nie są przyznawane studentom pierwszego roku studiów.

Uczelniana skala ocen a skala ECTS

Skala ocen stosowana aktualnie w Uczelni:

 1. bardzo dobry (5.0)
 2. dobry plus (4.5)
 3. dobry (4.0)
 4. dostateczny plus (3.5)
 5. dostateczny (3.0)
 6. niedostateczny (2.0)

Skala ocen stosowana w Uczelni skala ocen ECTS

Skala ocen stosowana na Wydziale Skala ocen ECTS Definicja
5.0 (bardzo dobry) A- excellent wybitne osiągnięcia/wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów
4.5 (dobry plus) B- very good powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami
4.0 (dobry) C- good generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami
3.5 (dostateczny plus) D- not good enough zadowalający, ale ze znaczącymi istotnymi brakami
3.0 (dostateczny) E- poor wyniki spełniają minimalne kryteria
2.0 (niedostateczny) F- bad (fail) punkty będzie można przyznać, gdy student gruntownie powtórzy całość materiału