Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Katedra Finansów i Rachunkowości

Kierownik Katedry

 • prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Kowerski

Profil Katedry

Katedra Finansów i rachunkowości powstała 1 października 2011 i odpowiada za prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość.

 • Program studiów został opracowany zgodnie ze standardem dydaktycznym, kierunku finanse i rachunkowość, zawartym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.
 • Podczas studiów student ma możliwość wyboru jednej z dwóch oferowanych specjalności: finanse przedsiębiorstw oraz rachunkowość i podatki.
 • Po sześciu semestrach studiów obejmujących: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, kursy distace learning oraz praktyki zawodowe absolwent dysponował będzie rzetelną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi umożliwiającymi samodzielne wykonywanie zawodów związanych z kompetencjami w zakresie finansów i rachunkowości.
 • Absolwenci będą mieli prawo do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia, gdzie będą mogli otrzymać tytuł  magistra w zakresie finansów i rachunkowości.
 • Studia prowadzone będą w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym i trwają 6 semestrów. Program nauczania obejmuje na studiach stacjonarnych 1803 godzin oraz odpowiednio na studiach niestacjonarnych 1254 godzin. Przedmioty kształcenia ogólnego na kierunku finanse i rachunkowość  stanowią 18% wymiaru godzin (niestacjonarne – 21%), przedmioty podstawowe 29% wymiaru godzin (32% na niestacjonarnych), przedmioty kierunkowe 29% wymiaru godzin (28% na niestacjonarnych) natomiast przedmioty specjalnościowe na studiach stacjonarnych 23% wymiaru godzin (19% na niestacjonarnych). Zajęcia praktyczne (ćwiczenia, laboratoria, seminaria, konwersatoria) stanowić będą 58% wszystkich prowadzonych zajęć. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych uwzględniono wszystkie przedmioty wchodzące w skład standardu dydaktycznego. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich znajdujących się w programie studiów przedmiotów, przygotowanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.
 • Łącznie podczas 6 semestrów student powinien uzyskać nie mniej niż 180 punktów ECTS. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich znajdujących się w programie studiów przedmiotów, przygotowanie pracy dyplomowej  i zdanie egzaminu dyplomowego.
 • Kadra naukowo-dydaktyczna pochodzi z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kadra oprócz doświadczenia dydaktycznego oraz osiągnięć naukowych posiada duże doświadczenie w pracy w sektorze finansów światowych (prof. Jan Sulmicki w latach 1992 – 1997 był przedstawicielem Polski w Radzie Nadzorczej Banku Światowego w Waszyngtonie), krajowych oraz regionalnych (dr Mieczysław Kowerski, dr Bogusław Klimczuk pracowali w organach wojewódzkiej administracji państwowej odpowiedzialnych za rozwój gospodarki regionalnej i finansowanie jej sektorów, mgr Marek Seroka jest skarbnikiem powiatu) a także w działalności przedsiębiorstw (dr Wiktor Cwynar, dr Mieczysław Kowerski, dr Bogusław Klimczuk byli członkami rad nadzorczych spółek handlowych, mgr Stanisław Binięda był dyrektorem oddziału banku), mgr Krzysztof Flis oraz mgr Krystyna Adamczuk są biegłymi rewidentami. Dr hab. prof. nadzw. Andrzej Gorgol prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m. in. doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie finasów i prawa podatkowego.
 • Proces dydaktyczny realizowany jest  w obiektach (sale wykładowe, ćwiczeniowe, laboratoria) Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji.

Studenci odbywają praktyki na podstawie podpisanych porozumień głównie w instytucjach regionalnych.

Badania naukowe koncentrują się wokół funkcjonowania rynków finansowych a zwłaszcza kapitałowych i dotyczą m.in. modelowania ryzyka inwestowania na giełdzie papierów wartościowych oraz polityki dywidend spółek publicznych.

Udział w konferencjach

 • 4th TIIM – Technology, Innovation, and Industrial Management 2012 Conference,  "Building Competences, Synergy and Competitiveness for the Future", Maria Curie-Sklodowska University, Faculty of Economics, Institute of Management, Lublin, Poland, Kasetsart University, Faculty of Business Administration, Bangkok, Thailand, Kasetsart University, Faculty of Industrial Engineering, Bangkok, Thailand, Lublin, 22–25 maja 2012 roku, referat: Mieczysław Kowerski, Dividend Policy and the Firms’ Earnings Quality. The Case of Warsaw Stock Exchange. W konferencji uczestniczyło ponad 240 naukowców z 23 państw. Oprócz Polaków (77 osób), najliczniej reprezentowane były takie państwa jak Tajwan (60 osób), Tajlandia (45 osób) oraz Finlandia (23 osoby) i Słowenia (10 osób). Na konferencję zgłoszono 169 referatów – pozytywne recenzje otrzymało 121.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Regiony Polski Wschodniej: Czynniki i perspektywy rozwoju", Zakład Socjologii Wsi i Miasta Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Lublin 24–25 września 2012, referat: Mieczysław Kowerski, "Zmiany nastrojów gospodarczych w  województwie lubelskim w latach 20012012"
 • XV Konferencja "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski", Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem oraz Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przy współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego organizują  kolejną, Karpacz, 1-3 października 2012 Referat: Mieczysław Kowerski, "Cateringowa teoria dywidend"
 • "Pracodawcy w województwie lubelskim podsumowanie pierwszej fali badań Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy", Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Zamość, 25 września 2012, Referat: Mieczysław Kowerski, "Ocena sytuacji gospodarczej województwa lubelskiego przez przedsiębiorców – komunikat z badań prowadzonych od 2001 roku"
 • XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rachunkowość a controlling",  "Rachunek kosztów i pomiar dokonań", Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szklarska Poręba, 10-12 października 2011, Referat: M. Kowerski, M. Kowerski, Polityka dywidend a jakość wyników finansowych spółek publicznych. Przykład Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 • XIV Konferencja Naukowa "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – Tendencje światowe a rynek polski",  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Karpacz, 12–14 października 2011, Referat: M. Kowerski,  Modele selekcji próby stóp dywidend spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.