Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Katedra Nauk Prawnych

Kierownik Katedry

 • prof. nadzw. dr hab. Wojciech Orłowski

Informacje o Katedrze

Katedra Nauk Prawnych działa od 1997 roku. Wiadomym jest, że każda jednostka o charakterze organizacyjno-naukowym wymaga stworzenia i ugruntowania pewnej tradycji wspólnej pracy naukowej i praktyki dydaktycznej. A to wymaga lat, jeśli nie dekad działania. Stąd o konkretnych dokonaniach. Skład osobowy, którego trzonem są młodzi pracownicy pełniący aktualnie funkcje asystentów. Zajęci są przede wszystkim dydaktyką, obejmującą właściwie wszystkie dyscypliny prawnicze.

Dają się już jednak zauważyć konkretne zainteresowania naukowe, zmierzające w kierunku powstania w niedalekiej chyba przyszłości prac doktorskich. Zostanie tym samym zapoczątkowany program budowy własnej kadry naukowo-dydaktycznej, co byłoby bardzo właściwym trendem, jakże nieczęsto spotykanym w polskich uczelniach niepaństwowych. Przykładem ich tematyki mogą być: zagadnienie obywatelstwa w prawie polskim i europejskim oraz zagadnień pomiędzy stronami procesu karnego w prawie polskim i włoskim. Zainteresowania badawcze pracowników katedry, oprócz wspomnianych tematów, oscylują m. in. wokół teorii stosowania prawa, europejskiego systemu praw człowieka, teorii praktyki demokratycznego państwa prawnego oraz prawa zobowiązań. Z tego zakresu powstały już publikacje, drukowane m. in. w "Zamojskich Studiach i Materiałach".

Na podstawie podanych wyżej przykładów tematów badawczych, katedra skupia się przede wszystkim na dwóch wymiarach działalności w ramach nauk prawnych. Pierwszy z nich, to związek powstających prac z praktyką i praktycznymi problemami obrotu prawnego. Myślę, że pogłębienie tego kierunku badań stanie się jeszcze bardziej widoczne w przyszłości, kiedy zainteresowania pracowników będą odpowiadać wyraźniej na zapotrzebowania lokalnych struktur administracyjnych, głównie samorządowych.

Druga natomiast perspektywa badawcza wiąże się z silnie już zarysowanym wątkiem komparatystycznym, polegającym na prezentacji poszczególnych instytucji prawnych i praktyk decyzyjnych polskiej rzeczywistości prawnej na szerszym tle prawa Wspólnot Europejskich, Rady Europy i ustawodawstwa poszczególnych państw Europy i świata. W ramach tego ostatniego kierunku udało się w marcu 1999 r. zapoczątkować cykl wykładów akademickich, prowadzonych przez wybitnych przedstawicieli zagranicznych ośrodków naukowych i prawniczych. Rozpoczął ten cykl sędzia przewodniczący XIV Dystryktu Sądowego w Dallas (USA), wykładowca Southern Methodist University z tego samego miasta, John McClellan Marshall, który bardzo ciekawie mówił o jakże aktualnej problematyce, a licznie zgromadzona publiczność znacznie lepiej rozumie teraz samo zjawisko i procedurę skierowaną na usunięcie prezydenta Billa Clintona z urzędu. Należy mieć nadzieję, że w miarę stopniowego krzepnięcia organizacyjnego i osobowego katedry, zapoczątkowane zjawiska będą kontynuowane, że pojawią się nowe aspekty zainteresowań badawczych oraz last but not least, że dydaktyka nie tylko będzie niezmiennie ważnym zadaniem, ale także niekłamaną przyjemnością.

Konferencje

W ostatnich latach uczelnia zorganizowała następujące konferencje naukowe z zakresu administracji:

Publikacje i konsultacje

Godziny konsultacji oraz aktualne wykazy publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych publikowane są na stronach pracowników na Portalu Informacyjno-Edukacyjnym Uczelni.

Projekty naukowo badawcze realizowane w WSZiA

- Prawo i administracja celna w Polsce i w Unii Europejskiej »

Prowadzone badania dotyczyły:

 • Ocen zmian w zakresie prawa celnego w Polsce i UE 
 • Określenia wpływu prawa celnego na zadania administracji skarbowej w Polsce
 • analiz zadań i struktury administracji celnej w Polsce i UE,
 • form współpracy administracji celnych na świecie,
 • kompetencji administracji celnych i innych służb mundurowych
 • uproszczenia i ułatwienia w obrocie towarowym z zagranicą dla przedsiębiorców

Badaniami kierował dr hab. prof. nadzw. Artur Kuś. W badaniach uczestniczy dr Mieczysław Kowerski, dr Piotr Witkowski (umowa o dzieło).

Efekty badań to m. in. publikacje książkowe:

 • Dubaj S., A. Kuś, P. Witkowski, Zasady i ograniczenia w przepływie osób i towarów w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, 2008, ss. 256
 • Kuś A., M. Kowerski (ed.), The cross-border movement of persons and goods in the European Union, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, 2012, ss. 341

oraz artykuły:

 • Witkowski P., Zadania i struktura organizacyjna Administracji celnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Zamojskie Studia i Materiały. Seria Prawo i Administracja,   nr 2 (29), Zamość 2009, s. 35–49 
 • Kowerski M., Wpływ wprowadzenia przepisów układu z Schengen na gospodarcze nastroje mieszkańców województwa lubelskiego, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, Tom 60, GUS 2008, s. 282–293.

Publikacje były finansowane ze środków akredytowanego przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu Centrum Informacji Europejskiej „EuropeDirect”

 

- Uwarunkowania i możliwości rozwoju polsko – ukraińskiej współpracy przygranicznej »

Badaniami kierują dr Włodzimierz Gerycz i dr Bogusław Klimczuk. W badaniach uczestniczy również dr Mieczysław Kowerski,  dr inż. Jan Andreasik, mgr Bogdan Kawałko (praca na umowę o dzieło), mgr Aleksandra Kahan.

Dotychczas zrealizowano badania:

 • „Perspektywy przygranicznej współpracy polsko – ukraińskiej w świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej” w ramach grantu badawczego  finansowanego ze środków PHARE przez Fundację Fundusz Współpracy w Warszawie: (2002–2003)
 • „Pogranicze polsko – ukraińskie, środowisko – społeczeństwo, gospodarka” w ramach grantu badawczego ze środków PHARE 2002 (2004–2005). Wartość projektu 40 tys. euro
 • „Roztocze – transgraniczny obszar rozwoju” w ramach grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (2006). Wartość projektu 230 tys. zł
 • „Kadry dla gospodarki transgranicznej. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego WSZiA w Zamościu  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2009-2012). Wartość projektu 722,2 tys euro.

W wyniku dotychczas przeprowadzonych badań dokonano delimitacji polsko – ukraińskiego regionu transgranicznego obejmującego po stronie polskiej województwa lubelskie i podkarpackie a po stronie ukraińskiej obwody lwowski, wołyński i zakarpacki, określając podstawowe jego cechy fizjograficzne, administracyjne, ekonomiczne i społeczne. Na bieżąco analizowana jest sytuacja społeczno – gospodarcza w regionie oraz badane i analizowane różne aspekty funkcjonowania Administracji publicznej i gospodarki.

Do programu Polska – Białoruś – Ukrainy zostały złożone wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego Trans – Trakt  - Żółkiew (Ukraina) wnioski o realizacje projektów:

 • Opracowanie  pilotażowej Strategii Rozwoju Lokalnego Obszaru Transgranicznego obejmującego rejony Sokalski żółkiewski na Ukrainie i powiaty tomaszowski i hrubieszowski w Polsce
 • Transgraniczny Obszar  Rozwoju /TOR/

Publikacje książkowe będące efektem badań: 

 • Andreasik J., B. Kawałko, E. Kawecka – Wyrzykowska, J. Szlachta, Perspektywy przygranicznej współpracy polsko – ukraińskiej w świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, 2003, ss. 210
 • Kawałko B., A. Miszczuk, Pogranicze Polsko – Ukraińskie. Środowisko. Społeczeństwo. Gospodarka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, 2005, ss. 342 – również ukraińska wersja językowa 
 • Кавалко Б. (pедакція), Вибраніпроблемипольсько-українськоїтранскордонноїспівпраці, Вища Школа Менеджменту і Управління в Замості, 2006, cc. 148
 • Kowerski M., I. Pieczykolan, Kadry dla gospodarki transgranicznej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, 2012, ss. 149

Publikacje były finansowane ze środków akredytowanego przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu Centrum Informacji Europejskiej „EuropeDirect”

Wybrane artykuły będące efektem badań:

 • Kowerski M., S. Matkowski, Gospodarka Polsko – Ukraińskiego Regionu Transgranicznego, Wiadomości Statystyczne, nr 2, 2006, s. 77–89
 • Kowerski M., S. Matkowski, Demographic potential of the Polish – Ukrainian transborder region, w: Breymeyer A., J. Adamczyk (red.), Transbordary Biosphere Reserves at the Eastern End of European Union: People & Ecological Dilemmas, Polish Academy of Sciences, UNESCO – MAB Committee of Poland, Warsaw 2005, s. 43–58.
 • Герич В., Б. Кавалко,  Завдання і повноваження територіальних органів місцевого самоврядування в Польщі та в Україні – порівняльна матриця // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Міжрегіональне співробітництво: стан і перспективи (Збірник наукових праць), вип. 4(66). НАНУ, Інститут регіональних досліджень. Львів 2007.
 • Герич В., Б. Кавалко,  Система господарювання та просторового планування  в розвитку українсько-польського транскордонного регіону –  порівняльна матриця.  Вісник Львівського державного аграрного університету // Економіка АПК. - 2008. - №15. - стор.242–259
 • Gerycz W.,   Strategie rozwoju w polityce regionalnej Ukrainy. Studium przypadku. WSZIA w Zamościu, Zamojskie Studia i Materiały. Seria Prawo i Administracja, nr 2 (29), 2009, s. 71–79.
 • Герич В.,  Охорона культурної спадщини в Україні і Польщі – порівняльний аналіз. // Збірник «Жовква крізь століття», ДІАЗ в Жовкві. – 2010. – випуск І. – стор. 6–24.
 • Gerycz W., Problemy i perspektywa odrodzenia dziedzictwa miasta Żółkwi jako elementu wspólnego turystycznego produktu Roztocza, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Turystyka i rekreacja, Tom 9, 2010
 • Герич В.,  Охорона культурної спадщини в Україні і Польщі – порівняльний аналіз. // Праці Науково-дослідного інституту памяткоохоронних досліджень, Випуск 6, 2011, Вінниця,– стор. 307-324.

- Narzędzia zarządzania regionem »

Badaniami kieruje dr Mieczysław Kowerski. W badaniach biorą udział dr inż. Jan Andresik, mgr Jarosław Bielak, mgr Dawid Długosz, mgr Mariusz Poninkiewicz.  

Dotychczas zrealizowano badania:

 • „System przeciwdziałania bezrobociu na obszarach słabo – zurbanizowanych”– projekt badawczo – wdrożeniowy zrealizowany w ramach programu EQUAL w latach 2006–2008, o wartości 2,5 mln euro. W ramach projektu zbudowano m. in.  narzędzie ebarometr służące prognozowaniu sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw na obszarach słabo zurbanizowanych – przetestowany dla województw lubelskiego i podkarpackiego (http://www.e-barometr.pl)
 • „Lubelski barometr gospodarczy” – projekt badawczo – wdrożeniowy zrealizowany w latach 2009–2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o wartości 2867,5 tys. zł. Celem ogólnym projektu było systematyczne dostarczanie odpowiednio przetworzonej i zaprezentowanej informacji o zmianach gospodarczych w regionie, w tym w szczególności w zakresie struktury popytu na pracę. Realizacja projektu pozwoliła rozwiązać problem słabego dostępu do usystematyzowanej, przedstawionej w przystępny sposób wiedzy i informacji o kondycji gospodarczej i zmianach społeczno – gospodarczych zachodzących w regionie, ich konsekwencjach dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, jak również instytucji administracji samorządowej i państwowej różnych szczebli realizujących politykę regionalną. Bieżące monitorowanie sytuacji gospodarczej regionu oraz formułowanie na tej podstawie diagnoz i prognoz umożliwiało prowadzenie działań profilaktycznych, a także tworzenie mechanizmów zaradczych w przypadku występowania niekorzystnych zmian gospodarczych. Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie  (http://lbg.wszia.edu.pl).
 • „Badanie lokalnego rynku pracy wśród pracodawców oraz osób bezrobotnych w powiecie zamojskim i mieście Zamościu wraz z prognozą na lata przyszłe” – projekt badawczo – wdrożeniowy zrealizowany w 2012 roku na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu, o wartości 17,9 tys. zł 
 • „Badania nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim” – projekt realizowany od 2001 roku ze środków własnych, w latach 2006–2008 oraz 2009–2011 dofinansowywany ze środków projektów Unii Europejskiej. Celem projektu jest  zbudowanie i zastosowanie do diagnozowania i prognozowania rozwoju społeczno – gospodarczego regionu transgra­niczenego jakim jest położone na wschodniej granicy Polski (i Unii Europejskiej) województwo lubelskie narzędzia o nazwie  barometr nastrojów gospodarczych. Metodyka badań nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim, choć jest autorskim projektem pracowników WSZiA,  jest zbliżona, do tej jaką zaleca Komisja Europejska do badań nastrojów gospodarczych na poziomie kraju. Dotychczas w województwie lubelskim przeprowadzono 45 badań i zebrano około 17100 ankiet od przedsiębiorców i około 18200 ankiet od gospodarstw domowych. Badania zostały rozpoczęte, kiedy gospodarka regionu (i kraju) znajdowała się w fazie głębokiej recesji. W czasie ponad 11 lat badań udało się zidentyfikować średniookresowy cykl koniunkturalny w województwie. Jednocześnie udowodniono, że obliczany w czasie badań barometr nastrojów gospodarczych to dobre narzędzie, które może służyć władzom regionu do diagnozowani i prognozowania sytuacji w województwie a zwłaszcza do szacowania tempa wzrostu  regionalnego PKB, które  jest bardzo ważnym wskaźnikiem europejskiej polityki spójności, a które GUS oblicza z dwuletnim opóźnieniem. Barometr jest też bardzo dobrym narzędziem do diagnozowania i prognozowania zmian na regionalnym rynku pracy.  

Należy podkreślić, że we wszystkich badaniach udział biorą studenci WSZiA, przede wszystkim w charakterze ankieterów, ale także uczestnicząc w opracowywaniu danych a następnie wykorzystując je w pracach dyplomowych.

Wybrane artykuły będące efektem badań:

 • Коверський М., Дослідження економічного стану підприємств та споживачів, як джерело інформації про господарську ситуацію в регіоні. Досвід Люблінського воєводства, Кавалко Б. (Редакція), Вибрані проблеми польсько-української транскордонної співпраці, Вища Школа Менеджменту і Управління в Замості, 2006, c. 49 – 66.
 • Kowerski M., Metodologia badań nastrojów gospodarczych przedsiębiorców województwa lubelskiego, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy nr 1 (7), 2007, s.22–32
 • Kowerski M., Influence of Idiosyncratic and Macroeconomic Factors on Consumer Economic Sentiment of Lubelskie Region (Poland), Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH nr 79, 2008, s. 149–168.
 • Bielak J., M. Kowerski, Próba określenia czynników determinujących oceny regionalnego rynku pracy przez mieszkańców województwa lubelskiego, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH nr 80, 2008, s. 233–258.
 • Kowerski M., J. Bielak, D. Długosz, Sytuacja gospodarcza województwa lubelskiego w ocenie mieszkańców miast i wsi, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom X, Zeszyt 6, Warszawa – Poznań – Lublin, 2008, s. 52–58.
 • Kowerski M., Assessment of the Economic Condition of Small Enterprises with Logit Micro-Macro Models. The Case of the Lubelskie Voivodship, Conference on Human System Interaction, May 25-27.2008, Kraków (Poland), IEEE Catalog Number: 08EX19995C, Library of Congres:2007905110
 • Kowerski M., Wartość informacyjna odpowiedzi „bez zmian” w badaniach nastrojów gospodarczych, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, nr 4 (14), 2008, s. 47–62.
 • Kowerski M.,  J. Bielak, D. Długosz, Zmiany kondycji finansowej małych przedsiębiorstw w województwie lubelskim w latach 2006–2007, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy nr 2(12), 2008, s. 93–108.
 • Kowerski M., Lubelski Barometr Gospodarczy, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 2(16)/2009, s. 7–16.
 • Kowerski M., Metodyka badania nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim na tle badań Komisji Europejskiej, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 3(17), 2009, s.15–28.
 • Kowerski M., Niepewność respondenta w badaniach nastrojów gospodarczych, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 4(18), 2009, s. 27–45.
 • Kowerski M., 10 lat badań nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i konsumentów woj. lubelskiego, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, nr 2(24), 2011, s. 15–34.
 • Kowerski M., Barometr nastrojów gospodarczych jako narzędzie diagnozowania i prognozowania rozwoju regionu transgranicznego, w:  M. Kowerski, I. Pieczykolan (red.), Kadry dla gospodarki transgranicznej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, 2012, s. 51–72.

- Ewolucja konstytucji  państw Unii Europejskiej »

Badania prowadzą dr hab. Wojciech Orłowski oraz dr hab. Marek Blaszke

Efektem badań są publikacje książkowe:

 • Blaszke M., Jan Jakub Rousseau. Projekt Konstytucji dla Korsyki. Z serii Klasyka Filozofii. Przekład, wstęp i przypisy, Przekład przejrzał Marian Skrzypek. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009
 • Orłowski W., Ewolucja ustrojów państw Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania  i Administracji w Zamościu, 2010, ss. 199. – publikacja finansowana ze środków akredytowanego przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu Centrum Informacji Europejskiej „EuropeDirect”
 • Orłowski W., Zmiany konstytucji związane z członkostwem w Unii Europejskiej, Konsorcjum Akademickie, Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, 2011 ss. 554.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu  tworzy pracownikom warunki do publikacji swoich wyników badań. W tym celu w październiku 2008 roku wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Tischnera w Krakowie utworzyła  Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, którym publikowane są prace naukowe z wielu dziedzin, w tym również z zakresu administracji (np. praca habilitacyjna dr hab. Wojciecha Orłowskiego).

Jednocześnie Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu  samodzielnie wydaje:

 • Od 2002 roku kwartalnik Barometr Regionalny – czasopismo znajdujące się w części B Wykazu czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punktów). W kwartalniku publikowane są artykuły dotyczące bardzo szeroko rozumianego rozwoju regionalnego. Możliwe jest publikowanie artykułów z niektórych zagadnień w zakresie administracji.
 • Zamojskie Studia i Materiały. Seria Administracji. Ekonomia. Informatyka.
 • Prace Studenckich Kół Naukowych, gdzie publikowane są artykuły napisane przez Studentów WSZiA, w tym kierunku administracja i innych uczelni. Dotychczas wydano 15 zeszytów.
 • Od 1999 roku – kwartalnik – Biuletyn informacyjny WSZiA Nasze Forum, gdzie publikowane są artykuły opisujące najważniejsze fakty z życia uczelni, sprawy studencie, artykuły popularno-naukowe i naukowe.
 • Monografie naukowe, podręczniki i skrypty. W zakresie administracji wydano m. in.:
 • Orłowski W., Senat Trzeciej Rzeczpospolitej. Geneza instytucji, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, 2000, ss. 278
 • Mojak J., Z. Żywko, Podstawy prawa bankowego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, 2002, ss. 328.
 • Andreasik J., B. Kawałko, E. Kawecka – Wyrzykowska, J. Szlachta, Perspektywy przygranicznej współpracy polsko – ukraińskiej w świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, 2003, ss. 210.
 • Ćwik W., Historia administracji,  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, 2004, ss. 168. (poprzednie wydania: 2000, 2002) 
 • Kawałko B., A. Miszczuk, Pogranicze Polsko – Ukraińskie. Środowisko. Społeczeństwo. Gospodarka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, 2005, ss. 342 – również ukraińska wersja językowa. 
 • Кавалко Б. (pедакція), Вибраніпроблемипольсько-українськоїтранскордонноїспівпраці, Вища Школа Менеджменту і Управління в Замості, 2006, cc. 148.
 • Dubaj S., A. Kuś, P. Witkowski, Zasady i ograniczenia w przepływie osób i towarów w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, 2008, ss.256.
 • Orłowski W., Ewolucja ustrojów państw Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania  i Administracji w Zamościu, 2010, ss. 199.
 • Orłowski R., Szkice z dziejów Ordynacji Zamojskiej w XVIII wieku. Polski wariant zachodnioeuropejskich dóbr rodzinnych, Wyższa Szkoła Zarządzania  i Administracji w Zamościu, 2010, ss. 259.
 • Kuś A., M. Kowerski (ed.), The cross-border movement of persons and goods in the European Union, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, 2012, ss. 341.
 • Kowerski M., I. Pieczykolan, Kadry dla gospodarki transgranicznej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość, 2012, ss. 149.

Linki

Serwisy Prawnicze

 1. LEX Polski Serwer Prawa
  http://www.prawo.lex.pl 
  Pełne teksty Dziennków Ustaw i Minitora Polskiego od roku 1995, pełne zaktualizowane teksty kodeksów m.in. kodeks cywilny, kodeks pracy, kodeks karny inne, pełne zaktualizowane wersje ustaw z zakresu prawa podatkowego, dostęp do biuletynów z orzecznictwem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, wykaz czasopism prawniczych ze spisem ich treści, wykaz instutycji prawniczych z adresami.
 2. LEX Serwer Studentów Prawa
  http://www.student.lex.pl 
  Pełne teksty Dziennków Ustaw i Minitora Polskiego od roku 1995, pełne zaktualizowane teksty kodeksów m.in. kodeks cywilny, kodeks pracy, kodeks karny inne, pełne zaktualizowane wersje ustaw z zakresu prawa podatkowego. Akty prawne dla studentów - teksty zaktualizowanych ustaw z różnych dziedzin prawa. Opracowania i materiały, pytania egzaminacyjne studentów wydziałów prawa i administracji z całej Polski. Lista dyskusyjna. Księgarnia internetowa. Serwis umożliwia ponadto założenie własnego konta pocztowego.
 3. LexPolonica Serwis studentów Prawa
  http://student.lexpolonica.pl/ 
  Serwis będący internetową wersją programu LexPolonica, bazy prawniczej, zawierający zaktualizowane wersje aktów prawnych, wyposażony w wyszukiwarkę, umożliwia dostęp do nieobowiązujących już przepisów prawa, prawa Unii Europejskiej oraz do Dzienników Urzędowych od 1918 roku. UWAGA: serwis wymaga rejestracji.

Czasopisma i periodyki prawnicze

 1. Gazeta Prawna - internetowy serwis prawno-gospodarczy
  http://www.gazetaprawna.pl/index.html 
  W serwisie podawane są bieżące informacje z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, prawa gospodarczego. Serwis w dużej części płatny.
 2. INFOR serwis prawno-gospodarczy
  http://www.infor.pl/ 
  W serwisie podawane są bieżące informacje z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, prawa gospodarczego. Formularze i druki, m.in. wzory pism procesowych z zakresu postępowania sądowego, formularze druków podatkowych.
 3. RZECZPOSPOLITA Serwis Prawny
  http://www.rzeczpospolita.pl/prawo/index.html 
  Bieżące informacje z zakresu prawa. Wykaz treści najnowszych numerów Dziennika Ustaw.
 4. Monitor Prawnczy
  http://www.monitorprawniczy.pl 
  Bieżące informacje z zakresu prawa, nowo uchwlonych ustaw i innych aktów prawnych, orzecznictwa sądowego. i Monitora Polskiego. Spis treści najnowszych i archiwalnych numerów Monitora Prawniczego.

Instytucje

 1. Sąd Najwyższy
  http://www.sn.pl 
  Informacje o Sądzie Najwyższym, dostęp do bieżącego i archiwalnych numerów biuletynu, zawierającego orzecznictwo SN. Dostęp do bazy SUPREMUS zawierającej orzecznictwa Sądu Najwyższego, baza zawiera obecnie orzeczenia z lat 2000 do 2003.
 2. Trybunał Konstytucyjny
  http://www.trybunal.gov.pl/ 
  Informacje o Trybunale Konstytucyjnym. Dostęp do bazy z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, baza umożliwia wyszukiwanie orzeczeń m.in. według indeksu przedmiotowego, sygnatur orzeczeń, daty wydania orzeczenia. Ponadto daje dostęp do informacji o bieżących sprawach toczących się przed Trybunałem.
 3. SEJM
  http://www.sejm.gov.pl 
  Informacje o Sejmie, dostęp do aktów prawnych regulujących działanie Sejmu. Dostęp do bazy pełnych tekstów Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego od 1918 roku. Dostęp do druków sejmowych, zawierajacych m.in. projekty ustaw skierowane do Sejmu.
 4. Senat
  http://www.trybunal.gov.pl/ 
 5. Prezydent RP
  http://www.prezydent.pl/ 
 6. Rzecznik Praw Obywatelskich
  http://www.brpo.gov.pl/