Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Informacji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Kadra naukowo – dydaktyczna

Wojciech Orłowski (dr hab. prof. nadzw.) »

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

 • doktor nauk prawnych w zakresie prawa nadany w 1994 r., tytuł pracy: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji 1989-1991. Studium Konstytucyjno – Prawne.”
 • doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa nadany w 2012 r., tytuł pracy: „Zmiany w konstytucjach związane z członkostwem w Unii Europejskiej”

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

 • w uczelni zatrudniony od 01.03.1999r., w tym od 01.03.1999 r. na podstawie umowy o pracę 
 • w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Uczelnia stanowi dodatkowe miejsce pracy.

Zainteresowania i dorobek naukowy:

Główne jego zainteresowania badawcze dotyczą:

 • teorii konstytucji
 • europeizacji prawa konstytucyjnego
 • parlamentaryzm w Polsce
 • polskiego prawa wyborczego
 • ustrojów państw współczesnych

Doświadczenie zawodowe:

 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji: asystent, st. asystent, adiunkt (1987 - do dnia dzisiejszego)
 • Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Studiów i Analiz, Biuro Informacji i Dokumentacji Senackiej: specjalista, st. specjalista, gł. Specjalista (1991 – 2002)
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, adiunkt  (1998 – 1999)
 • Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania z siedzibą w Zamościu,
  adiunkt (1999-30. 09. 2012),
  profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Nauk Prawnych (od 1.10.2012)

Informacja o jednostkach, kierunkach studiów i poziomach kształcenia, na których nauczyciel akademicki stanowi minimum kadrowe:

 • Uniwersytet Marii Curie -  Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji,
  kierunek Administracja – studia II stopnia
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wydział Zarządzania i Administracji,  kierunek Administracja – studia I stopnia.

Publikacje

Monografie:

 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-1991. Geneza instytucji, Wyd. Kancelarii Senatu, Studia i Materiały o Senacie, Warszawa 2009, s. 392.
 • (z. J. Rudzka (red.)) Dwadzieścia lat prac odrodzonego Senatu 1989-2009. Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie, Warszawa 2009, ss. 196.
 • Zmiany konstytucji związane z członkostwem w Unii Europejskiej, Kraków-Rzeszów-Zamość, ss. 554.

Podręczniki i skrypty:

 • (z E.Gdulewicz, W. Kręcisz, red. W. Skrzydło, W. Zakrzewski): Ustroje państw współczesnych; (z. W. Skrzydło) roz. II Ustrój Republiki Włoskiej,  wyd. IV zmienione, Lublin 2010, s. 55-92.
 • (z Gdulewicz, M. Granat, G. Koksanowicz, W. Kręcisz, R. Mojak, S. Patyra, P. Sadowski, W. Skrzydło, J. Sobczak, W. Zakrzewski): Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Wyd. Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2008, s. 469; autor rozdziałów: (z  W. Kręciszem) Przygotowanie, uchwalenie i ogólna charakterystyka Konstytucji z 1997 roku, rozdz. V, s. 89-105; Zasada dwuizbowości, rozdział VI, pkt 9, s. 131-134; Pozycja ustrojowa, struktura i kompetencje, rozdział XI, pkt 1, s. 225-229; Tryb i zasady funkcjonowania, rozdział XI, pkt 2,; Status prawny posła i senatora, rozdział XI, pkt 3, Organizacja wewnętrzna Sejmu i Senatu, rozdział XI, pkt 4,; Posiedzenia Sejmu i Senatu, rozdział XI, pkt 5,; Funkcja kontrolna, rozdział XI, pkt 7, wyd. IV zmienione, Lublin 2006, s. 89-105;s. 106-110;s. 228-292; wyd. V zmienione, Lublin 2008, s. 87-102; s. 127-130; s. 227-232; s. 232-235; s. 235-251; s. 251-261; s. 262-268; s. 284-291., wyd.VI zmienione , Lublin 2010, s. 87-102; s. 127-130; s. 231-236; s. 236-239; s. 239-255; s. 255-266; s. 266-272; s. 288-295.
 • ( z. Gdulewicz (red.), G. Koksanowicz, W. Kręcisz, R. Mojak, W. Mojski, S. Patyra, P. Sadowski, W. Skrzydło, J. Sobczak, W. Zakrzewski) Konstytucyjny System Organów Państwa, Lublin 2009, roz. VI, s. 107-119, roz. VII, s. 120-134.
 • Ewolucja ustrojów państw Unii Europejskiej, Zamość 2010, ss. 199.

Artykuły naukowe:

 • (z. H. Groszyk) Legitymizacyjna funkcja konstytucji [w:] Prawo, władza- społeczeństwo-polityka, Księga jubileuszowa prof. Krzysztofa Pałeckiego, M. Borucka-Arctowa, T. Biernat, J. Czapska, H. Opałek, A. Rojek, M. Stępień(red.), Toruń 2006, s. 503-515.
 • Integracyjna funkcja Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku [w:] Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. naukowa E. Gdulewicz i H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2007, s. 236-253.
 • Zasady zmiany Konstytucji Republiki San Marino (rozdział 36) [w:] Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, red. R. Grabowski, S. Grabowska, Warszawa 2008, s. 297-302.
 • O potrzebie i trudnościach związanych z wprowadzeniem głosowania przez Internet [w:] Pro scientia et disciplina. Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pod red. H. Groszyka, J. Kostrubca, M. Grochowskiego, Warszawa 2009, s. 199-210.
 • Hasła: 1) Naród, 2) wolność zwierzchnia (Narodu), 3) niepołączalność pełnienia funkcji państwowych, 4) niepołączalność mandatów posła i senatora, 5) przedstawiciel, 6) przedstawiciel Narodu [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Oficyna Wydawnicza Wolters Kulwer Warszawa 2009.
 • Ustrój państwa w erze integracji europejskiej. Wykład otwarty, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość 2010, ss. 25.
 • Nowe prawo wyborcze do Senatu. Uwagi w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, [w:] Państwo-Prawo-Polityka. Księga poświęcona pamięci Profesora Henryka Groszyka, M Chrzanowski, J. Kostrubiec, I. Nowikowski (red.), Lublin 2012, s. 241-251.
 • ( z J. Sobczak) Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na pozycję i funkcjonowanie samorządu wojewódzkiego, [w:] Kadry dla gospodarki transgranicznej, M. Kowerski, I. Pieczykolan (red.), Zamość 2012, s. 17-36.

Publikacje pokonferencyjne

 • Głos w dyskusji [w:] Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji. Międzynarodowa konferencja naukowa, Rzeszów 3-4 marca 2008 r., red. S. Grabowska, R. Grabowski, Wyd. UR Rzeszów 2008, s. 68-72.
 • Głos w dyskusji. Dwadzieścia  lat po przełomie – tradycje i współczesność demokracji parlamentarnej w Polsce. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Senat RP, Polskie Towarzystwo Historyczne i Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych 29 maja 2009 roku, Warszawa, s. 25-26 i s. 76-78.
 • Głos w dyskusji [w:] Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce. 51. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Warszawa 19-20 czerwca 2009 r., red. M. Zubik, Wyd. Sejmowe Warszawa 2010, s. 78 i s. 235-236.
 • Głos w dyskusji [w:] Spotkanie dyskusyjne w redakcji „Przeglądu Sejmowego” na temat funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 21 kwietnia 2010 r., „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 4, s. 287-288.
 • Głos w dyskusji [w:] Zasady Naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Materiały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdrojach (27-29 maja 2010 r.) red. A. Bałaban, P. Mijała, Szczecin 2011, s. 298-299.

Opinie prawne:

 • Opinia w sprawie „czy wyłączenie uczestników studiów III stopnia (doktorantów) z korzystania z ulg na przejazdy środkami transportu publicznego nie stoi w sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami równości i sprawiedliwości [w:] Opinie w sprawie wyłączenia doktorantów z korzystania z ulg na przejazdy środkami transportu publicznego w świetle konstytucyjnych zasad równości i sprawiedliwości. Wydawnictwo Senatu RP. Biuro Analiz i Dokumentacji. Dział Analiz i opracowań tematycznych,Seria Opinie i Ekspertyzy, Warszawa 2009, OE-116, s. 3-6.
 • Zakres i granice terytorialne wykonywania mandatu senatora, Kancelaria Senatu RP. Biuro Analiz i Dokumentacji. Dział Analiz i opracowań tematycznych, Seria Opinie i Ekspertyzy, Warszawa 2009, OE-99, s. 1-9.
 • Opinia prawna o ustawie – Kodeks wyborczy (druk senacki nr 1052) Kancelaria Senatu RP. Biuro Analiz i Dokumentacji. Dział Analiz i opracowań tematycznych, Seria Opinie i Ekspertyzy, Warszawa 2010, s.1-10.

Andrzej Gorgol (dr hab. prof. nadzw.) »

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

 • doktor nauk prawnych nadany w 1997 r., tytuł pracy: „Prawnopodatkowe uwarunkowania przekształceń przedsiębiorstw publicznych”
 • doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa – prawa finansowego nadany w 2012 r., tytuł pracy: "Prawne aspekty publicznego finansowania partii politycznych w Polscei na poziomie europejskim.

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

 • w uczelni zatrudniony od 01.03.1999r., w tym od 01.03.1999r. na podstawie umowy o pracę
 • w pełnym  wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Uczelnia stanowi dodatkowe miejsce pracy.

Dorobek naukowy:

Problematyka prowadzonych badań naukowych:

 •  Publiczne finansowanie  partii politycznych w Polsce i na poziomie europejskim - monografia (rozprawa habilitacyjna) zatytułowana: Prawne aspekty publicznego finansowania partii politycznych w Polsce i na poziomie europejskim; opublikowane referaty konferencyjne: Europeizacja standardów finansowania partii politycznych, The Autonomy of a Democratic European State in Shaping the Law on the Public Financing of Political Parties in the Light of the Council of Europe Standards – Case of Poland
 • Problematyka prawa podatkowego -  opublikowane referaty konferencyjne: Zasady ogólne postępowania podatkowego w świetle standardów europejskich, Pojęcie interesu publicznego w polskim prawie podatkowym, Dekodyfikacja postępowań administracyjnych w sprawach finansowych, Dekompozycja prawna szczególnego nadzoru podatkowego, Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w akcyzie – zagadnienia doktrynalne i praktyczne
 • Problematyka prawa finansowego - opublikowane referaty konferencyjne: Kontrowersyjne aspekty dochodów jednostek samorządu terytorialnego z udziałów we wpływach z podatków dochodowych, Wspólne zarządzanie dochodami gminy z podatków samorządowych rozliczanych z udziałem urzędów skarbowych; Komentarz: Ustawa o finansach publicznych; Opinia prawna z dnia 2011-07-07r. do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Problematyka prawa dewizowego  i celnego - opublikowane referaty konferencyjne: Preferences in Polish foreign exchange Law, Kontrowersyjne aspekty uregulowania opłat celnych

Dorobek dydaktyczny – podręczniki: Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Prawo podatkowe - część ogólna i szczegółowa.

Doświadczenie  zawodowe: radca prawny od 1993 r., członek rad nadzorczych JSSP i spółek kapitałowych od 1994 r., członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie 1991–1997 i od 2011 r., wykładowca na aplikacjach adwokackiej (ORA w Siedlcach), radcowskiej (OIRP w Lublinie), notarialnej (OIN w Lublinie) 2008–2012, członek zespołu ministerialnego opracowującego pytania egzaminacyjne dla kandydatów na aplikację adwokacką, wykładowca na studiach podyplomowych i szkoleniach dla kandydatów na doradców podatkowych  i funkcjonariuszy Służby Celnej.  

Informacja o jednostkach, kierunkach studiów i poziomach kształcenia, na których nauczyciel akademicki stanowi minimum kadrowe:

 • Uniwersytet Marii Curie -  Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek
  Administracja – studia II stopnia
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wydział Zarządzania i Administracji,
  kierunek Administracja – studia I stopnia.

Publikacje:

 • Kontrowersyjne aspekty dochodów jednostek samorządu terytorialnego z udziałów we wpływach z podatków dochodowych /w:/ Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, red. Elżbieta Chojna-Duch, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa 2006, s. 319-330.
 • Zasady ogólne postępowania podatkowego w świetle standardów europejskich, Zamojskie Studia i Materiały. Prawo i Administracja, Zamość 2006, z. 2(20), s. 61-76.
 • (z W. Wójtowicz): Pojęcie interesu publicznego w polskim prawie podatkowym /w:/ Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy, red. A. Korybski, M. W. Kostyckij, L. Leszczyński, Wyd. UMCS Lublin 2006, s. 99-108.
 • (z W. Wójtowicz – red., A. Kuś, A. Niezgoda, P. Smoleń);  Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer buzsiness Warszawa 2008, s. 430; autor rozdziałów: § 3, roz. II: Formy funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, s. 41-56; § 4 roz. II: Fundusze celowe, s. 56-65; . Roz. VI: Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe, s. 152-200. § 1 roz. VII: Podatek od towarów i usług, s. 201-214; § 2 roz VII: Podatek akcyzowy, s. 214-222; § 3 roz. VII. Podatek od gier, s. 222-224; § 2 roz. XIII: Kontrola skarbowa, s. 410-421.
 • Wspólne zarządzanie dochodami gminy z podatków samorządowych rozliczanych z udziałem urzędów skarbowych /w:/ Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, red. J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Warszawa 2009, s. 367-380.
 • (z M. Szustek-Janowska, W. Wójtowicz (red.), B. Kucia-Guściora, P. Smoleń): Prawo podatkowe - część ogólna i szczegółowa, red. W. Wójtowicz, CH Beck Warszawa 2009, s. 453; autorstwo rozdziałów: rozdział IV (z W. Wójtowicz): Podatki państwowe, s. 186-315 – w tym § 22: Podatek od towarów i usług, s. 187-230; § 23: Podatek akcyzowy, s. 230-255; § 24. Podatek od gier, s. 255-257.
 • Dekodyfikacja postępowań administracyjnych w sprawach finansowych /w:/ Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie k.p.a., red. J. Niczyporuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Lublinie, Lublin 2010, s. 189-198.
 • Europeizacja standardów finansowania partii politycznych /w:/ Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja. Konsolidacja. Europeizacja, red. E. Nowak, E. Riedel, Wydawnictwo UMCS Lublin 2010, s. 282 -293.
 • Kontrowersyjne aspekty uregulowania opłat celnych w: Daniny publiczne, Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, pod red. A, Dobaczewskiej , E.Juchniewicza, T. Sowińskiego, CeDeWu.Pl Warszawa 2010, ss. 247 -253.
 • Prawne aspekty publicznego finansowania partii politycznych w Polsce i na poziomie europejskim, Wydawnictwo UMCS Lublin 2011, ss. 322
 • (z W. Wójtowicz – red., A. Kuś, P. Smoleń);  Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, 6 wydanie, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer bussiness Warszawa 2011, s. 392; autor rozdziałów: § 3, roz. II: Formy funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, s. 39-62; § 4 roz. II: Fundusze celowe, s. 63-64; . Roz. VI: Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe, s. 154-204. § 1 roz. VII: Podatek od towarów i usług, s. 206-219; § 2 roz VII: Podatek akcyzowy, s. 220-230; § 3 roz. VII. Podatek od gier, s. 231-233; § 2 roz. XIII: Kontrola skarbowa, s. 372-384.
 • Dekompozycja prawna szczególnego nadzoru podatkowego /w:/ Prawo Finansowe w Warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Wandzie Wojtowicz, pod red. A. Pomorskiej, P. Smolenia, J. Stelamsiaka, A, Gorgola, Wydawnictwo UMCS Lublin 2011, s. 157 – 168.
 • Opinia prawna z dnia 2011-07-07r. do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz o zmianie niektórych ustaw (Druk nr 4192), http://orka.sejm. gov.pl/IEK SBAS.nsf/0/C1257806003D0075C12578E70037CD29?OpenDocument.
 •  (z P .Smoleń – red., A. Bartosiewicz, J. Ciak, M. Duda, B. Kłosowska, B.Kucia – Guściora, J. Leńczuk, A. Mierzwa, M. Munnich, J. Patyk, P. Pomorski); Ustawa o finansach publicznych. Komentarz Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012, autor objaśnień do art. 211 – 225, s. 944 -1015, art. 233 – 246, s. 1030 – 1093.
 • Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w akcyzie – zagadnienia doktrynalne i praktyczne /w:/ Regulacje z zakresu prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, pod red. T. Nowaka, P. Stanisławiszyna, Wolters Kluwer Polska –Lex Warszawa 2012, s. 51- 67.
 • The Autonomy of a Democratic European State in Shaping the Law on the Public Financing of Political Parties in the Light of the Council of Europe Standards – Case of Poland /in:/ Public Finances – Administrative Autonomies, edited by G. Hulkó, A. Patyi, Universitas – Györ Nonpofit Kft Györ 2012, p. 103 – 118.
 • Preferences in Polish foreign exchange Law /in:/ ПУЂЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО, ЕЖЕГОДНИК, Выпуск 3, Preferences in Financial Law and Economic of The Countries of Central and Eastern Europe, ИздателъствоВоронежскогогосударствнного университета 2012, c. 253 -256.

Jarosław Bubiło (dr) »

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

 • doktor nauk prawnych w zakresie prawa nadany w 2007 r., tytuł pracy: ”Egzekucja administracyjna należności pieniężnych”

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

 • w uczelni zatrudniony od 01.10.2009r., w tym od 01.10.2009r na podstawie umowy o pracę 
 • w pełnym wymiarze czasu pracy na  stanowisku adiunkta. Uczelnia stanowi dodatkowe miejsce pracy.

Dorobek naukowy:

Tematyka badawcza

W kręgu zainteresowań badawczych znajduje się również szeroko zakreślona problematyka prawa administracyjnego materialnego oraz procedury administracyjnej, w tym postępowanie sądowo-administracyjne w państwach europejskich, europejskie postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji, zasady postępowania administracyjnego oraz wykorzystanie w tym postępowaniu nowych technologii.
Obszar zainteresowań naukowych obejmuje również szerokie spektrum zagadnień związanych z prawem handlowym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa przedsiębiorców, w tym prawa umów w obrocie gospodarczym, prawa spółek i prawa upadłościowego, w szczególności zagadnień dotyczących konstrukcji gospodarczej przydatności określonych typów spółek.

Doświadczenie zawodowe:

Od kwietnia 2003r. do maja 2006r. inspektor w Wydziale Obsługi Prawnej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju. W 2006r. stały współpracownik Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (publikacje jako specjalista z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych). Od 23 maja 2006r. do 31 sierpnia 2009r. asystent sędziego w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Zamościu.
Od dnia 1 marca 2012r. prowadzi działalność w formie indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego w Zamościu.

Informacja o jednostkach, kierunkach studiów i poziomach kształcenia, na których nauczyciel akademicki stanowi minimum kadrowe:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, kierunek Prawo – studia jednolite magisterskie.
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wydział Zarządzania i Administracji, kierunek Administracja – studia I stopnia.

Publikacje

Redakcja naukowa

 • Patologie. Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych, red. J. Bubiło, T. Guz, Lublin 2012.

Artykuły naukowe

 • Bubiło J., Charakterystyka aparatu administracyjnych służb egzekucyjnych jako organów uprawnionych do prowadzenia egzekucji administracyjnej należności pieniężnych [w:] Zastosowanie nauk o zarządzaniu w organizacjach gospodarczych i administracji publicznej, WSH, Radom 2008, s. 1132.
 • Bubiło J., Kilka refleksji na temat reformy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, Roczniki Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Administracja i Zarządzanie, t. IV, Radom 2008, s. 93114.
 • Bubiło J., Wybrane problemy zarządzania kryzysowego na szczeblach samorządu terytorialnego. Stan aktualny, a potrzeba rozwoju, Roczniki Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Administracja i Zarządzanie, t. IV, Radom 2008, s. 157163.
 • Bubiło J., Rola administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego w polskim porządku prawnym – wybrane aspekty praktyczne [w:]Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, pod red. J. Parchomiuka, B. Ulijasza, E. Kruka, Warszawa 2009, s. 753765.
 • Bubiło J., Utwory muzyczne wobec wyzwań nowych technologii - analiza zagadnienia samplingu na tle zasad prawa autorskiego [w:]Środki przekazu. Informacja czy manipulacja, red. A. Balicki, T. Guz, W. Lis, Lublin 2008, s. 201217.
 • Bubiło J., Powiatowy samorząd terytorialny w demokratycznym państwie prawnym, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, nr 1 (15), Zamość 2009, s. 1726.
 • Bubiło J., Prawo do prywatności, a sfera intymności w świetle dorobku polskiej doktryny i judykatury [w:] Zamojskie Studia i Materiały 2(29) Seria: Prawo i Administracja, Zamość 2009, s. 91100.
 • Bubiło J., Cywilnoprawne problemy „chirurgicznej zmiany płci” – próba systematyki w świetle praktyki sądowej [w:]  „Prawo rodzinne w dobie przemian”, red. P. Kasprzyka, P. Wiśniewskiego, TN KUL, Lublin 2009, s. 391–410.
 • Bubiło J.,Koncepcja community policing jako alternatywny sposób zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnych w RP [w:] Łaszczów wczoraj – dziś – jutro, red. T. Guz, M. Bielecki, Łaszczów 2010, s. 160167.
 • Bubiło J., Analiza zjawiska ghostwriting’u w polskim systemie edukacji w świetle zasad prawa autorskiego [w:] Prawo oświatowe. Stan obecny i perspektywy rozwoju, red. M. Pyter, A. Balicki, Lublin 2010, s. 187197.
 • Bubiło J., Zdolność sądowa oddziału spółki handlowej  – analiza wybranych zagadnień na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego [w:] Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, T. III, z. 1/2007, Lublin 2007, s. 245264.
 • Bubiło J.,„Świątynie wiedzy czy też instytucje powszechnej edukacji? Dylematy współczesnego szkolnictwa wyższego w kontekście syntezy tradycji z nowoczesnością", [w:], Wpływ prakseologii na organizację i zarządzanie w administracji publicznej, red. K. Sikora, M. Domagała, E. Jasiuk, Radom 2010, s. 103120.
 • Bubiło J., Selected legal problems related to the exemption from execution of religious accessories. [w:] Zamojskie Studia i Materiały 3(33) Seria: Administracja, Ekonomia, Informatyka, Zamość 2010, s. 911.
 • Bubiło J., Przedsiębiorczość akademicka. Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej [w:] Przedsiębiorczość akademicka, red. B. Kościk, M. Sławińska, Lublin 2010, s. 47–68.
 • Bubiło J., Stopnie i tytuły naukowe z dziedziny nauk prawnych jako osobiste kwalifikacje zawodowe poza systemem szkolnictwa wyższego [w:] Szkoła. Edukacja i wychowanie, red. A. Balicki, T. Guz, W. Lis, Lublin 2010, s. 181–200.
 • Bubiło J., Prawno międzynarodowe regulacje dotyczące prawa do prywatności – na tle dorobku zagranicznej doktryny i judykatury [w:] Polska w Strefie Schengen. Konsekwencje dla stosunków społecznych i gospodarczych Polski i państw ościennych. Próba oceny, red. W. Bednaruk, M. Bielecki, G. Kowalski, Lublin 2010, s. 373–395.
 • Bubiło J., The economic law in the Ukraine – pragmatic aspects of economic activity [w:] Przegląd Prawno – Ekonomiczny, kwiecień -  maj – czerwiec nr 11 (2/2010), Stalowa Wola 2010, s. 514;
 • Bubiło J., Konstrukcja prawna umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jako pozakodeksowej umowy nazwanej. Stanowisko judykatury i doktryny [w:] Ius et historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi, red. T. Guz, W. Bednaruk, M. R. Pałubska, Lublin 2011, s. 155–167;
 • Bubiło J., Zasady ogólne administracyjnego postępowania egzekucyjnego – analiza wybranych zagadnień w świetle dorobku polskiej judykatury [w:] Ius et mundus. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Antonowiczowi, red. T. Guz, R. Mazurkiewicz, M. R. Pałubska, Lublin 2011, s. 71–84;
 • Bubiło J., Współpraca biznesu ze szkołami wyższymi jako przejaw innowacyjnej gospodarki wiedzy w Polsce XXI wieku. Elementy prawa i praktyki. [w:] Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków UE red. M. Szewczak, M. Ganczar, Lublin 2011, s. 43–59;
 • Bubiło J., Licencja syndyka. Ocena z perspektywy trzylecia stosowania instytucji [w:] Veritatem in caritate. Księga Jubileuszowa z okazji 70. Urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy, red. T. Guz, W. Depo, M. Leszczyński, P. Marzec, Lublin 2011, s. 861–872;
 • Bubiło J., Polskie Megan’s Law? Wybrane aspekty prawne rejestracji i upublicznienia danych osób skazanych za przestępstwa pedofilskie w Polsce na tle regulacji prawnych obowiązujących w innych krajach [w:] Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, red. J. Misztal – Konecka, G. Tylec, Lublin 2012, s. 35–54;
 • Bubiło J., The liability of the management board members in a private limited liability company in the light of the regulations of commercial and taxation law. An outline of judicial decisions and legal doctrine. [w:] Fructus Spiritus est Caritas. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziesto­pięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, red. M. Wysocki, Lublin 2011, s. 545–569;
 • Bubiło J., The influence of new technologies on terrorism. Analysis of selected issues related to the threat of cyberterrorism in the XXI century. [w:] Patologie. Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych, red. J. Bubiło, T. Guz, Lublin 2012, s. 47–62.
 • Bubiło J., Warunki udostępniania nieruchomości przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Wybrane problemy prawne związane z wykładnią i stosowaniem art. 140 k.c. Prawa Telekomunikacyjnego w świetle zapewnienia konkurencyjności na rynku usług telekomunikacyjnych [w:] Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, red. J. Misztal – Konecka, G. Tylec, Lublin 2012, s. 31– 42.

Sprawozdania

 • Bubiło J., Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych w świetle prawa i polityki społecznej. Teoria, badania, praktyka wobec wyzwań współczesności [w:] Studia Prawnicze KUL nr 1 (41) 2010, Lublin 2010, s. 157–159.

Inne

 • Bubiło J., Proces Boloński – geneza, założenia i realizacja, Zamość 2008, ISBN 978–83–60790–22–9.

Edward Przychodaj (dr) »

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

 • doktor nauk politycznych nadany w 1981 r., tytuł pracy: „ Struktura i funkcjonowanie władzy politycznej w gminie / na przykładzie woj. lubelskiego/

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

 • w uczelni zatrudniony od 01.02.1998r., w tym od 01.02.1998r. na podstawie umowy o pracę w pełnym  wymiarze czasu pracy na stanowisku adiunkta. Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy.

Dorobek naukowy

Badania naukowe

 • Analiza socjologiczno – politologiczna i prawna zmian w dziedzinie struktury i funkcjonowania administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego – w kontekście ewolucji teorii i praktyki w tym zakresie oraz jej zgodności ze  standardami Unii Europejskiej.
 • Polska droga rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych – realizacja i zagrożenia, w tym socjologiczna ocena obecnego stanu i podstawowych tendencji zmian w następujących obszarach:
 • rzeczywiste funkcjonowanie demokracji i systemu sprawowania władzy;
 • dwuizbowość parlamentu, ze szczególnym uwzględnieniem jego charakteru ustrojowo-konstytucyjnego oraz statusu i kompetencji Senatu w polskiej specyfice historycznej oraz we współczesnych realiach i faktycznych, społeczno-politycznych potrzebach;
 • prawne i praktyczne aspekty podejmowania decyzji przez władzę w regionie, w tym relacje między jej organami rządowymi i samorządowymi;
 • stan i perspektywy systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do ludności wiejskiej i osób niepełnosprawnych – w perspektywie socjologicznych; ekonomicznych i prawnych uwarunkowań i możliwości oraz w kontekście obiektywnych, strukturalnych i demograficznych przemian w Europie;
 • socjologiczne i psychologiczne podłoże i aspekty zmian mentalności społecznej i ekonomicznej polskiego obecnego pokolenia Polaków, zwłaszcza młodzieży – po 20 latach transformacji społeczno-gospodarczej i ustrojowej oraz wobec wyzwań globalizacji i unifikacji współczesnego świata;
 • model i praktyka edukacji i wychowania w Polsce, w tym obecny stan i perspektywy rozwoju tzw. polityki historycznej i nauczania historii – na przykładzie działalności rządu i programów najważniejszych partii politycznych w naszym kraju.

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 2009 r. Centrala ZUS – radca Prezesa ZUS, wicedyrektor departamentu, dyrektor biura
 • W latach 1995–2008 Kancelaria Senatu, w tym:
 • 2002–2008 dyrektor Biura Administracyjnego
 • 1998–2002 wicedyrektor Biura Administracyjnego i Spraw Senatorskich
 • 1995–1998 dyrektor Biura Obsługi Senatorów.

Główne obowiązki:

 • organizacja obsługi administracyjnej Senatu i jego organów oraz Kancelarii Senatu,
  w tym m.in. planowanie budżetu i kontrola realizacji zakupów inwestycyjnych i usług remontowych związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury technicznej, nadzór nad zarządzaniem składnikami majątkowymi i ich ubezpieczeniem, administrowaniem pomieszczeniami, planowaniem rozwoju kolumny samochodowej i obsługi transportowej, a także gastronomicznej;
 • planowanie postępowań o zamówienie publiczne i nadzór nad ich prowadzeniem oraz nad działalnością wydawniczą i poligraficzną związaną z przygotowaniem publikacji parlamentarnych i obsługą teleinformatyczną, a także współpraca z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych w sprawach ochrony fizycznej, obrony cywilnej i kancelarii ogólnej oraz służbami Kancelarii Senatu i Kancelarii Sejmu w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy i przeciwpożarowych;
 • udzielanie senatorom pomocy organizacyjno-prawnej w sprawach wynikających z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, w tym ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, uprawnień socjalnych oraz zakwaterowania i przejazdów, a także w prowadzeniu biur senatorskich.
 • W latach 1991-97 sekretarz Zespołu Doradców ds. Polityki Społecznej przy Marszałku Senatu RP

Przedmiotem działalności Zespołu były rozwiązania legislacyjne dotyczące przygotowywanych wówczas reform ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a jej rezultatem m.in. publikacja książkowa z konferencji naukowej na ten temat oraz cykliczne zeszyty naukowe i tematyczne biuletyny.

 • W latach 1990-2002 inicjator, twórca i samodzielny redaktor czasopism i wydawnictw parlamentarnych, sejmowych i senackich.
 • W latach 1990-1995 Kancelaria Sejmu i Klub Parlamentarny PSL – doradca i dyrektor biura.
 • W 1989 r. staż naukowy - problematyka transformacji ustrojowej i społeczno-gospodarczej w Polsce.
 • W latach 1973–1988 m.in. Wydawnictwo Prasowe.
 • W latach 1995–1997 profesor i członek Społecznej Rady Senatu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  

Zajęcia - wykłady i ćwiczenia z socjologii pracy.

 • Od 1997 r. dotychczas Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu jako adiunkt, docent i profesor oraz członek Senatu i pełnomocnik Rektora.
 • Od 1998 r. dotychczas Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na Wydziałach: Administracji, Nauk Politycznych, Pedagogicznym i Filologii Polskiej Były członek Rady Społecznej Lecznicy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Centrum Lecznictwa Ogólnego oraz Samodzielnego Publicznego ZOZ dla Szkół Wyższych
 • Członek Stowarzyszeń: Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, Dziennikarzy RP i Edukacja na Rzecz Integracji z UE
 • Były radny Dzielnicy Warszawa - Praga Południe.
 • Promotor około 130 prac magisterskich i ponad 750 prac licencjackich
 • Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy zawodowej i w działalności organizacyjnej (2004) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz reform ubezpieczeń społecznych i opieki zdrowotnej (1997)

Informacja o jednostkach, kierunkach studiów i poziomach kształcenia, na których nauczyciel akademicki stanowi minimum kadrowe:

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wydział Zarządzania i Administracji, kierunek Administracja – studia I stopnia.
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wydział Zarządzania i Administracji, kierunek Finanse i Rachunkowość – studia I stopnia.

Publikacje:

 • Przychodaj E., Nowe matury a reforma edukacji narodowej, WSZiA 2006
 • Przychodaj E., Wykluczenie społeczne w Polsce, Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Pedagogika nr 2, 2006, s. 131–141
 • Przychodaj E., Administracja samorządowa w procesie zmian, Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Administracja, Ekonomia, Informatyka nr 2, 2009, s. 51–69
 • Przychodaj E., Współczesne kariery zawodowe w świetle teorii i praktyki,  Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Pedagogika nr 2, 2010, s. 61–74
 • Przychodaj E., Senat – Izbą Samorządową? Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Administracja, Ekonomia, Informatyka nr 3 (33), 2010, s. 13–24
 • Przychodaj E., O zabezpieczeniu społecznym wsi – realia i potrzeby, w: Dla dobra rządu chłopskich dusz ... . Wiciarz – ludowiec – nauczyciel – uczony, Księga poświęcona pamięci Profesora Józefa Ryszarda Szaflika, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku,  2010
 • Przychodaj E., Naukowiec – Społecznik – Polityk w: Państwo – Wieś – Kultura Studia politologiczne, historyczne i kulturoznawcze. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Pastuszce, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa – Kielce 2011, s. 91–100
 • Przychodaj E., Oceny i motywacje a kariery zawodowe, Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Pedagogika nr 1, 2011, s. 63–75
 • Przychodaj E., Ochrona osób niepełnosprawnych w Polsce. Stan i perspektywy Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Fizjoterapia nr 1 (35),  2012, s. 131–146
 • Przychodaj E., Osoby niepełnosprawne – pełnoprawni obywatele, czy problem?,Prewencja i rehabilitacja, Kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4, 2012
 • Przychodaj E., Andrzej Bączkowski – prawnik, działacz społeczny i państwowy, minister ponad podziałami, Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka, miesięcznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 5, 2012

 

Piotr Sowiński (dr) »

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

 • doktor nauk prawnych nadany w 2001 r., tytuł pracy: „Prawo świadka do odmowy zeznań w procesie karnym”

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

 • w uczelni zatrudniony od 01.10.2006r., w tym od 01.10.2006r. na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku adiunkta. Uczelnia stanowi dodatkowe miejsce pracy.

Dorobek naukowy:

Badania naukowe

Tematy badawcze: postępowanie dowodowe (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z ochroną tajemnicy zawodowej), prawa świadka w procesie karnym oraz sytuacja procesowa oskarżonego (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z jego uprawnieniami procesowymi). W tym ostatnim obszarze rozprawa habilitacyjna – złożona w Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Doświadczenie zawodowe

Od 2001 roku radca prawny zatrudniony w samorządzie gminnym.
Od marca 2002 roku do 31 lipca 2006 roku zatrudniony w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie początkowo jako p.o. dyrektora, a następnie jako dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji. W tym też okresie pełnomocnik ds. mniejszości narodowych i etnicznych Wojewody Podkarpackiego. W ramach zadań wykonywanych w Urzędzie m.in. nadzór nad kwestiami związanymi z ewidencją ludności oraz sprawami paszportowymi, przyznawaniem odznaczeń państwowych, nadawaniem obywatelstwa polskiego oraz legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

Informacja o jednostkach, kierunkach studiów i poziomach kształcenia, na których nauczyciel akademicki stanowi minimum kadrowe:

 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo -  studia jednolite magisterskie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wydział Zarządzania   i Administracji, kierunek Finanse i Rachunkowość – studia I stopnia.

Publikacje:

Publikacje zwarte – podręczniki

 • Proces karny. Część ogólna, Kraków 2007 [autor - rozdz. III pkt 1 - 2 (s. 81-108), pkt 4 - 6 (s.122 - 130) oraz rozdz. V (s. 165 - 188); współautor - rozdz. III pkt 3 (s. 108 - 127)] - pod red. G. Artymiak, M. Rogalski i Zb. Sobolewski.
 • Proces karny. Część szczególna, Kraków 2007 [autor rozdziałów V (s. 229 - 248) i VI (s. 251 - 291) - pod red. G. Artymiak, M. Rogalski i Zb. Sobolewski.
 • Proces karny. Część ogólna, wyd. II, Warszawa 2012, [autor - rozdz. III pkt 1 – 2 (s. 105-136) pkt 4 – 6 (s. 136-164) oraz rozdz. V (s. 211-240); współautor - rozdz. III pkt 3 (s. 136-155] - pod red. G. Artymiak, M. Rogalski.
 • Proces karny. Część szczególna, wyd. II zm. i rozszerzone, Warszawa 2012 [autor rozdziałów V (s. 312-335) i VI (s. 336 - 408) - pod red. G. Artymiak, M. Rogalski.

Artykuły

 • W sprawie uchylenia tajemnicy zawodowej adwokata. Uwagi na tle artykułu R. Tokarczyka „Zarys przedmiotu etyki adwokata”, PRZEGLĄD SĄDOWY 1/2006, s. 112 – 119.
 • Wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców opuszczających zakłady karne po odbyciu kary pozbawienia wolności, PROKURATURA I PRAWO 6/2006, s. 97-114.
 • Prawo oskarżonego do milczenia oraz reguła nemo se ipsum accusare tenetur na tle dążenia organów procesowych do poznania prawdy materialnej w procesie karnym (w:) Zasada prawdy materialnej. Materiały z konferencji Krasiczyn 15-16 października 2005 r., (red. Zb. Sobolewski i G. Artymiak), Kraków - Zakamycze 2006, s. 171 – 181.
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 22 czerwca 2004 roku, V KK 54/04 (dot. prawa oskarżonego do składania wniosków dowodowych w procesie karnym); (w:) ks. T. Guz, M. R. Pałubska, M. Kuć (red.): Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lub., Prace Wydziału Nauk Prawnych, tom 30, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006, s. 141 – 145.
 • Ochrona tajemnicy zawodowej przez osoby świadczące pomoc prawną, a bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w środowisku teleinformatycznym (w:) SECURE 2006: Bezpieczeństwo – czas na przełom. Materiały konferencyjne (18 X 2006), Warszawa 2006, s. 113 – 122 / współautor mgr Maciej Gajewski
 • Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 22 listopada 2004 roku, sygn. akt SK 64/03 (dot. dopuszczalności zwolnienia radcy prawnego z tajemnicy zawodowej w trybie art. 180 § 2 k.p.k.), PROKURATURA I PRAWO 4/2007, s. 167 – 178.
 • Środki przymusu w ustawie o cudzoziemcach, Prokuratura i Prawo 11/2007, s. 120 – 138.
 • Odpowiedź oskarżonego na akt oskarżenia (art. 338 § 2 k.p.k.), ZN UR 41/2007, s.  148 – 154.
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dn. 28 lipca 2005 roku, II KO 31/05 (przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu w trybie art. 37 k.p.k.) (w:) Państwo - Prawo - Jednostka. Problemy państwa, prawa oraz nauk pokrewnych (red. Cz. P. Kłaka, K. Kaczmarczyk i A. Kiełtyki) Rzeszów 2006 - 2007 (wydane w 2008 r.) , s. 751 – 754.
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dn. 22 czerwca 2006 roku, (sygn. akt III K 222/05), PRZEGLĄD SĄDOWY 7-8/2008, s. 227 – 232.
 • Sprzeczność interesów oskarżonych jako przesłanka wyłączająca możliwość wspólnej ich obrony (art. 85 k.p.k.),
  • cz. I. (w:) PALESTRA 9-10/2008, s. 70 – 81,
  • cz. II (w:) PALESTRA 1-2/2009, s. 64 - 79
 • Ujawnienie w wyjaśnieniach oskarżonego okoliczności stanowiących tajemnicę chronioną prawem (w:) Zb. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.): Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian (pod red.), Warszawa 2009, s. 441 – 458.
 • Zniesienie karalności łapownictwa czynnego jako element walki ze zjawiskami korupcyjnymi (art. 229 § 6 k.k.). ZN UR 7(53)/2009, s. 196 – 207.
 • Zasada domniemania niewinności a wolność słowa (w:) C. Kulesza (red.): System wymiaru sprawiedliwości a media, Białystok 2009, s. 139 - 147. 
 • Przyznanie się oskarżonego, a skrócone formy wyrokowania (w:) C. Kulesza (red.): Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2009, s. 107 – 121.
 • Ograniczenie prawa oskarżonego do udziału w przesłuchaniu małoletnich świadków (art. 185a oraz 185b § 1 k.p.k.) (w:) J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.): Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, Olsztyn 2009, s. 707-717.
 • „Ostatnie słowo” oskarżonego (art. 406 k.p.k.) (w:) P. Hofmański (red.): Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010, s. 666 - 685.
 • Prawo oskarżonego do pomocy tłumacza (art. 72 § 1 k.p.k.) (w:) T. Grzegorczyk (red.): Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Prof. Janusza Tylmana, Warszawa 2011, s. 391-412.
 • O nieuchronności kontaktów pokrzywdzonego i oskarżonego w toku postępowania karnego oraz o środkach minimalizujących ich negatywne następstwa na przykładzie wybranych sytuacji procesowych. (w:) D. Gil (red): Gwarancje praw pokrzywdzonego w postępowaniach szczególnych, Warszawa 2012, s. 43-60;

Artykuły (w druku)

 • O prawie oskarżonego do przesłuchania z udziałem ustanowionego obrońcy. Uwagi na tle art. 301, art. 249 § 3 k.p.k. oraz art. 5 ust. 3 zd. drugie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (w:) Funkcje procesu karnego z uwzględnieniem aspektu prawa karnego skarbowego i europejskiego. Materiały konferencyjne - wersja elektroniczna, Łódź 19-21 września 2011.
 • Szybciej, ale czy lepiej? Ograniczenia prawa oskarżonego do obrony wynikające z „odmiejscowienia” niektórych czynności procesowych w postępowaniu przyspieszonym (w:) D. Gil (red): Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z EURO 2012, Materiały konferencyjne, St. Wola 16 kwietnia 2012 r.

Publikacje zwarte (w druku)

 • Uprawienia składające się na prawo oskarżonego do obrony. Uwagi na tle czynności oskarżonego oraz towarzyszących im czynności organów procesowych