Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Katedra Pielęgniarstwa

Informacje o Katedrze

Katedra Pielęgniarstwa została powołana 24 września 2008 r. zarządze­niem Nr 26/2008 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Kierownictwo Katedry

 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok – Kierownik Katedry

Działalność dydaktyczna

Katedra sprawuje nadzór merytoryczny i stanowi zaplecze dydaktyczne na kierunku pielęgniarstwo. Studia te realizowane są zarówno w trybie stacjonarnym jak i pomostowym.

Studia w trybie stacjonarnym trwają 7 semestrów i prowadzone są z podziałem na grupy z językiem wykładowym polskim i angielskim.

Studia pomostowe (2 lub 3 semestralne) skierowane do pielęgniarek, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną, albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki.

Nowoczesny program kształcenia na kierunku pielęgniarstwo jest w pełni zgodny z treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa. Po pomyślnym zrealizowaniu tego programu absolwenci będą mogli zarejestrować się jako pielęgniarka w Izbie Pielęgniarek i Położnych, a tym samym otrzymać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu została potwierdzona kolejnym, czwartym certyfikatem potwierdzającym spełnianie wymaganych standardów kształcenia pielęgniarek, na podstawie oceny dokonanej przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych, a wydanym na podstawie Decyzji Nr 2/V/2018 Ministra Zdrowia.

Studia mają na celu wyposażyć studentów w wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne, aby stać się pewnymi siebie, kompetentnymi praktykami, którzy będą w stanie optymalnie wykorzystać dostępne zasoby i środki w codziennej praktyce zawodowej.

Celem studiów jest ułatwienie rozwoju osoby, która może praktykować pielęgniarstwo w oparciu o solidną wiedzę i zrozumienie czynników wpływających na zdrowie i dobre samopoczucie osób wymagających opieki. Wiedza ta zostanie zdobyta poprzez naukę pielęgniarstwa, nauk biologicznych, nauk społecznych oraz innych, pokrewnych dyscyplin.

Perspektywy rozwoju są obecnie doskonałe dla absolwentów studiów pielęgniarskich. Nasi absolwenci mogą rozpocząć karierę zawodową zarówno w szpitalach i przychodniach, ale także w organizacjach pozarządowych, specjalizujących się w intensywnej opiece, onkologii, chirurgii oraz jednostkach systemu ratownictwa medycznego. Mają także możliwość kontynuowania kariery zawodowej w szkolnictwie wyższym, ośrodkach naukowo- badawczych, a także w zarządzaniu podmiotami medycznymi. Dla tych ostatnich Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji oferuje specjalistyczne kierunki 2 semestralnych studiów podyplomowych, m.in.: Polityka zdrowotna i zarządzanie w ochronie zdrowia.

Studia pielęgniarskie w Polsce są objęte dyrektywą 2005/36 /EC z dnia 6 września 2005 roku   Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, która umożliwia międzynarodową porównywalność kwalifikacji zawodowych pielęgniarek.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w specjalistycznych pracowniach Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22 (zdjęcia poniżej), Medycznego Studium Zawodowego przy ul. Partyzantów 20 oraz na oddziałach specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu oraz Zamojskiego Szpitala Niepublicznego. Uczelnia ma podpisane porozumienia o współpracy z kilkunastoma wiodącymi placówkami służby zdrowia na terenie woj. lubelskiego w zakresie kształcenia zawodowego pielęgniarek i fizjoterapeutów.

 
 •  
   
 •  
   
 •  
   

Działalność naukowa

Działania naukowe Katedry Pielęgniarstwa obejmują prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy w zakresie pielęgniarstwa.

Ważniejsze publikacje pracowników Katedry

 • Kubica, J., Kleinrok, A. et al., 2017. Anti-aggregation therapy in patients with acute coronary syndrome - recommendations for medical emergency teams : experts' standpoint. Kardiologia Polska, Warszawa, T. 75, nr 4, s. 399-408.
 • Kleinrok, A. & Zielińska-Pikus, J., 2015. Choroba wieńcowa a lęk i depresja. Psychiatria po Dyplomie, 1.
 • Marczewski, K. Kleinrok, A. et al., 2015. Phaeochromocytoma patient successfully treated after seven myocardial infarctions. Endocrine Abstracts. Available at: http://www.endocrine-abstracts.org/ea/0037/ea0037ep1231.htm.
 • Kleinrok, A., Nowosielecka, D. & Buta, A., 2015. Wpływ czynników socjodemograficznych, przebiegu leczenia, relacji społecznych i wiedzy o chorobie na czas przeżycia pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową w opiece paliatywnej. Medycyna Paliatywna, 7(3), pp.168–175.
 • Kleinrok, A. & Głowa, B., 2015. Otyłość i jej znaczenie w chorobach układu krążenia Cz. 1. Otyłość jako czynnik ryzyka. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, pp.165–172.
 • Kleinrok, A. & Głowa, B., 2015. Otyłość i jej znaczenie w chorobach układu krążenia Cz. 2. Paradoks otyłości. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.
 • Rudnik, E., Kleinrok, A. et al., 2014. Wpływ zabiegów balneologicznych i hydroterapii na wartość ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.
 • Kleinrok, A. et al., 2013. Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych i klinicznych na stopień niepełnosprawności pacjentów hospitalizowanych z powodu udaru mózgu. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, pp.151–163.
 • Oleszczak-Momot, W., 2017. Procesy dezynfekcji stosowane w gabinetach stomatologicznych z uwzględnieniem znaczenia procedur higieniczno – sanitarnych. Medical Maestro Magazine.
 • Oleszczak-Momot, W., 2017. Znaczenie procesów dezynfekcji w placówkach opieki rehabilitacyjnej z uwzględnieniem higieny rąk personelu. Zamojskie Studia i Materiały; Seria Fizjoterapia, Tom XVIII Zeszyt 1.


Udział w konferencjach i seminariach naukowych

 • Oleszczak-Momot, W.: Funkcjonowanie systemu sterylizacji i dezynfekcji w gabinetach stomatologicznych kluczem profilaktyki zakażeń krwiopochodnych w świetle obowiązujących aktów prawnych w Polsce. DNI MEDYCYNY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO – TRUSKAWIEC 2017 17.09.2017. – 23.09.2017 ,,Sympozjum polsko-ukraińskie. Zdrowie publiczne – impakt 2017. Rehabilitacja i balneologia – 190 lat kurortu Truskawiec” 21.09.2017. – 22.09.2017.
 • Oleszczak-Momot, W.: Procesy dekontaminacji podstawą profilaktyki zakażeń w świetle obowiązujących aktów prawnych oraz wytycznych. Konferencja „Nowe wyzwania w procesach dekontaminacji medycznej a potrzeba kształcenia zawodowego – aspekty praktyczne”, Zamość 26.02.2018.
Akredytacja dla kierunku Pielęgniarstwo Akredytacja dla kierunku Pielęgniarstwo

Linki: