Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Klub Myśli Społecznej

Rodzina a przyszłość społeczeństwa

Już w czasach starożytnych prowadzono rozważania na temat znaczenia rodziny dla państwa i narodu. Arystoteles (384/383-322) twierdził wręcz, że w rodzinie jak w soczewce odzwierciedla się obraz całego społeczeństwa.

To stwierdzenie filozofa ze Stagiry nic nie straciło ze swej aktualności. Bo przecież w rodzinie kształtują się pewne wartości, idee, normy i dążenia życiowe, upodobania, wzory zachowań i wytwory młodych ludzi, które rzutują na ich funkcjonowanie poza rodziną. W rodzinie wychowuje się człowiek twórczy i pożyteczny, bądź też szkodliwy dla społeczeństwa. Droga rozwoju społeczeństwa, lub jego kryzysu, wiedzie przez rodzinę. Dlatego politycy, działacze społeczni, dziennikarze i wszyscy, którzy pragną kształtować nowe społeczeństwo, powinni rozpocząć to dzieło od troski o rodzinę.

Nie można analizować, a tym bardziej kształtować oblicza społeczeństwa, pomijając rodzinę. Wychodząc z takiej przesłanki członkowie Klubu Myśli Społecznej działającego przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, jako temat drugiego spotkania dyskusyjnego wyznaczyli sobie "Rodzina a przyszłość społeczeństwa". Odbyło się ono 6 marca br. z udziałem rektora Jana Andreasika, prorektora Bogdana Kawałko, kanclerza Bogusława Klimczuka oraz innych uczestników klubu reprezentujących różne stany i zawody. Według wstępnych założeń dyskusja miała się koncentrować wokół następujących zagadnień: kondycja współczesnej rodziny; źródła zagrożeń; zmiany w definiowaniu rodziny; prognozy na przyszłość.

Dyskusję poprzedziło wprowadzenie, którego dokonał członek Klubu, mgr Jerzy Żurawicki. Prelegent, z zawodu sędzia, w swoim wystąpieniu odwołał się m.in. do doświadczeń wyniesionych z sali sądowej. Skoncentrował się zwłaszcza na skali i szkodliwości rozwodów zarówno dla samych małżonków, jak również dla dzieci i całego społeczeństwa. Polemizował przy tym z obiegowymi opiniami i stereotypami dotyczącymi jakoby rzekomych dobrodziejstw rozwodów. W sposób niezwykle sugestywny ukazał przyczyny rozbicia rodzin takie jak alkoholizm, wyjazdy współmałżonków za granicę w celach zarobkowych i inne. Obraz rodziny, a tym samym przyszłość, społeczeństwa zostały we prowadzeniu do dyskusji nakreślone w dosyć ciemnych kolorach.

W niezwykle merytorycznej i  ożywionej dyskusji w sposób wyczerpujący opisano kondycję rodziny oraz wskazano na źródła jej zagrożeń. Dyskutanci zwrócili uwagę na takie zagadnienia jak wpływ sytuacji ekonomicznej, a zwłaszcza bezrobocia na rodzinę, brak należytej troski o nią ze strony rządzących, a także na liczne patologie życia rodzinnego. Przedstawiciele samorządów wskazywali na podejmowane przez nich inicjatywy zmierzające do wzmocnienia rodziny a pracodawcy na potrzebę odpowiednich uregulowań prawnych, umożliwiających zwiększenie zatrudnienia. Wychowawcy i duszpasterze akcentowali potrzebę odpowiedniego przygotowania młodych ludzi do założenia rodziny.

Dyskutanci wskazywali też na rodziny wzorowe, które znakomicie wypełniają swoje zadania. Jednak byli ostrożni co do wysuwania prognoz co do przyszłości naszego narodu widzianą poprzez pryzmat ogólnej kondycji moralnej polskich rodzin. 

Upływ czasu nie pozwolił wszystkim obecnym zabrać głosu. W podsumowaniu stwierdzono, że temat rodziny, to "temat rzeka", ocean, który nie sposób wyczerpać. Dlatego postanowiono do tego tematu powrócić podczas następnych spotkań.

Wszyscy byli zgodni, co do tego, że problemami rodziny w naszym regionie powinny zająć się, bardziej niż dotychczas, parlamentarzyści, władze rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe. Rodzina powinna także stać się przedmiotem badań pracowników i studentów naszej szkoły. Dobrze byłoby gdyby dyskusja na temat rodziny przeniosła się także na inne środowiska, w tym także do mediów. Przyszłość naszego narodu zależy naprawdę od kondycji polskiej rodziny.

Ks. Czesław Galek