Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
e-Kursy WBT
e-Kursy
WBT
Blackboard
Blackboard
DL
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
WSZiA na YouTube
Filmy
YouTube
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Kursy i szkolenia Przetargi Media o nas Biuro Karier Kontakt

MISJA I STRATEGIA
Wyższej Szkoły Zarzadzania i Administracji z Ziedzibą w Zamościu

Misja uczelni

 1. Kształcenie studentów na miarę potrzeb społeczeństwa informa­cyjnego i gospodarki opartej na wiedzy zdolnych do tworzenia nowych wartości ekonomicznych, społecznych i kulturowych.
 2. Kształtowanie u studentów kompetencji potrzebnych do życia w społeczeństwie permanentnej transformacji, pozwalających utrzymywać przez cały okres życia zawodowego otwartość na zmiany, innowacyjność i mobilność intelektualną.
 3. Tworzenie warunków dla kształtowania się i upowszechniania postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych dostosowujących absolwentów do potrzeb krajowego i europejskiego rynku pracy.
 4. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i rozwój młodej kadry.
 5. Działanie na rzecz awansu gospodarczego i cywilizacyjnego regionu z uwzględnieniem działań na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz poszanowania zasady zrównoważonego rozwoju.

Cele strategiczne uczelni

 1. Zapewnienie warunków rozwoju kompetencji i kreatywności studentów.
 2. Doskonalenie metod kształcenia  zgodnie z koncepcją KRK.
 3. Wzrost kwalifikacji kadry akademickiej i stymulowanie jej postaw innowacyjnych
 4. Rozwój badań naukowych.
 5. Rozwój współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym Uczelni.
 6. Zabezpieczenie stabilnego rozwoju Uczelni poprzez dywersyfikację źródeł przychodów.
TELC

partner ZUS Współpraca partnerska