Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Regulamin Biblioteki
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu

I. Zasady ogólne

 • Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać studenci WSZiA, słuchacze studiów podyplomowych WSZiA oraz pracownicy WSZiA.
 • Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać osoby inne niż wymienione w pkt 1 jeżeli wynika to z porozumień zawartych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu.
 • Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
 • Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien okazać aktualną legitymację studencką lub w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych WSZiA - indeks z wpisem zaliczeniowym
 • Czytelnik przychodzący do Biblioteki powinien zostawić wierzchnie okrycie w szatni.
 • W Bibliotece zakazuje się palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

II. Wypożyczanie

 • Czytelnicy mogą wypożyczać zbiory opatrzone znakiem miejsca „Wyp.”
 • Ze zbiorów opatrzonych znakiem miejsca „Czyt.” czytelnicy mogą korzystać jedynie w Czytelni.
 • Książki do nauki języków obcych mogą wypożyczać tylko lektorzy. Pozostali czytelnicy mogą z nich korzystać jedynie w Czytelni.
 • Książki można wypożyczać tylko osobiście po uprzednim przedstawieniu aktualnej legitymacji studenckiej.
 • Studenci i słuchacze jednorazowo mogą wypożyczyć 5 książek na 2 tygodnie.
 • Pracownicy WSZiA mogą wypożyczać jednorazowo 6 pozycji na okres 4 tygodni.
 • Wypożyczenie wybranych pozycji czytelnik rejestruje u pracownika Biblioteki. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
 • Istnieje możliwość prolongaty wypożyczenia na następne 2 tygodnie, jedynie za zgodą pracownika Biblioteki. Prolongata dokonywana jest automatycznie w systemie PROLiB (wczytywanie kodów paskowych), co niesie za sobą obowiązek przedstawienia książek, których wypożyczenie ma zostać przedłużone.
 • Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, katalogach bibliotecznych, pomaga w doborze literatury oraz udziela wskazówek do korzystania z programu bibliotecznego PROLiB.

III. Zabezpieczenie zbiorów

 • Czytelnik ponosi odpowiedzialność  materialną za wypożyczone książki.
 • Za zagubione lub zniszczone pozycje czytelnik dostarcza jeden egzemplarz tego samego lub nowszego wydania, ewentualnie  książkę wskazaną przez pracownika Biblioteki. Za zagubiony lub zniszczony tom dzieła wielotomowego czytelnik oddaje całe dzieło. Pozostałe tomy stanowią własność Biblioteki.

IV. Przetrzymywanie książek

 • Czytelnik, który nie zwrócił książek w wyznaczonym terminie zostanie pozbawiony prawa wypożyczania na okres 2 miesięcy (w poczet kary nie jest wliczany okres wakacji), a jego konto biblioteczne zostanie automatycznie zablokowane. W tym czasie może korzystać z księgozbioru prezencyjnie (w czytelni).

V. Wypożyczenia międzybiblioteczne

 • Wypożyczenia międzybiblioteczne prowadzi Czytelnia WSZiA.
 • Prawo do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych posiadają studenci WSZiA, słuchacze studiów podyplomowych WSZiA oraz pracownicy WSZiA.
 • Biblioteka WSZiA prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotekami ogólnopolskiej sieci bibliotecznej na podstawie odpowiedniego pisma bądź rewersu.
 • Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych jest brak poszukiwanego tytułu w bibliotekach zamojskich.
 • Zamówienia na sprowadzenie publikacji użytkownik składa w Czytelni wypełniając dokładnie i starannie rewers.
 • Materiały sprowadzane na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane są wyłącznie w Czytelni przez okres dostosowany do terminu zwrotu ustalonego przez bibliotekę wypożyczającą. Okres ten ustala i podaje do wiadomości czytelnika pracownik odpowiedzialny za prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 • Czytelnik może zostać obciążony kosztem wypożyczenia (cena przesyłki, koszt kserokopii, mikrofilmu).
 • Biblioteka WSZiA wypożycza zbiory własne innym bibliotekom na okres 1 miesiąca.
 • Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają:
  • zbiory specjalne (zbiory audiowizualne, zamosciana),
  • tytuły które biblioteka posiada w jednym egzemplarzu,
  • wydawnictwa ciągłe,
  • zbiory podręczne.
 • Niezrealizowane rewersy jednorazowe odsyłane są bibliotece zamawiającej z podaniem przyczyny niewykonania zamówienia. Rewersy okrężne przesyłane są właściwym bibliotekom w celu ich realizacji.
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne realizowane są wyłącznie za pośrednictwem poczty.
 • Biblioteka zamawiająca materiały biblioteczne jest zobowiązana do ich odpowiedniego zabezpieczenia i odpowiada za ich uszkodzenie lub utratę.

VI. Wykonywanie kserokopii

 • Kserokopie mogą być wykonywane z publikacji znajdujących się w zbiorach bibliotecznych z wyjątkiem:
  • pozycji zawierających wyraźne zastrzeżenie jakiegokolwiek powielania całości lub części,
  • egzemplarzy w złym stanie technicznym (zniszczone, uszkodzone),
  • czasopism oprawionych, których grzbiety mogą ulec uszkodzeniu w czasie kopiowania,
  • książek i czasopism wydanych przed 1950 r.
 • Kserokopie mogę być wykonywane jeżeli nie naruszają przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).

Regulamin Czytelni
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu

W Czytelni należy:

 • Wierzchnie okrycie zostawić w szatni, a teczki i torby u bibliotekarza dyżurującego w Czytelni
 • Zachować ciszę,
 • Zgłosić się do bibliotekarza dyżurnego i wpisać do Rejestru Odwiedzin.
 • Wypełnić rewersy na książki i/lub czasopisma z których korzystamy.
 • Uzyskać zgodę bibliotekarza na wyniesienie materiałów bibliotecznych poza Czytelnię.
 • Ostrożnie obchodzić się z udostępnionymi materiałami,  a wszelkie braki i uszkodzenia zgłaszać do bibliotekarza.
 • Po skorzystaniu z wybranych książek i/lub czasopism zwrócić je wraz z wypełnionymi rewersami do dyżurującego pracownika.
 • Stosować się do wskazówek pracownika Czytelni.
 • Szanować udostępnione prezencyjnie książki i/lub czasopisma, a w przypadku spowodowania uszkodzeń odkupić zniszczone materiały.

W Czytelni nie należy:

 • Spożywać posiłków i napojów.
 • Wnosić włączonych telefonów komórkowych.