Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Informacji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

STYPENDIA NA SEMESTR LETNI 2018/2019

Wszystkie wnioski można składać w Kwesturze w terminie od 18 lutego do 15 marca 2019 roku od poniedziałku do piątku, dodatkowo sobota 9 marca br.

Wnioski można składać:

 • w Kwesturze , pok.17 I piętro
 • lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:
  ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość z dopiskiem "Stypendia".
  (decyduje data stempla pocztowego).

UWAGA! Informujemy, że decyzje stypendialne będą podejmowane po otrzymaniu z MNiSW stosownych danych dotyczących wysokości dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów na 2019 rok. W związku z tym każdy student zobowiązany jest zapłacić indywidualnie czesne za miesiące marzec, kwiecień 2019 r. – brak wpłaty będzie skutkować skreśleniem z listy studentów i wstrzymaniem wypłaty stypendium.

WAŻNE: Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne na semestr  letni 2018/2019 wynosi 1.051,70zł.

Dodatkowych informacji w sprawie pomocy materialnej dla studentów udziela: Pani Barbara Tębikowska, tel. 84 677-67-77

Do pobrania: formularze wniosków i oświadczenia

Pliki w formacie PDF, jeśli plik się nie otwiera pobierz i zainstaluj program Acrobat Reader

Stypendium socjalne

I. Studenci, którzy otrzymywali stypendium socjalne w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019, składają skrócony wniosek stypendialny, załącznik nr 6, w którym oświadczają czy sytuacja w odniesieniu do dokumentów składanych w semestrze zimowym uległa zmianie czy też nie. Jeżeli sytuacja nie uległa zmianie przyjmowany jest dochód wyliczony w semestrze zimowym 2018/2019 jako nadal obowiązujący. Jeżeli nastąpiła zmiana mająca wpływ na zmianę dochodu w rodzinie studenta do skróconego wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające zmianę związane z::

 • utratą dochodu przez studenta bądź członka rodziny:
  • utrata pracy – świadectwo pracy, zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt zarejestrowania jako osoba bezrobotna z informacją czy pobierany jest zasiłek czy też nie
 • uzyskaniem dochodu przez studenta bądź członka rodziny:
  • uzyskanie pracy - zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto za ostatni pełny miesiąc
   • zmianą liczby członków w rodzinie w związku z urodzeniem dziecka, śmiercią członka rodziny,  ukończeniem szkoły przez członka rodziny – potwierdzone aktem urodzenia, aktem zgonu, oświadczeniem studenta o ukończeniu szkoły przez członka rodziny
 • inne dokumenty mające wpływ na zmianę dochodu

Utraty bądź uzyskania dochodu nie stanowi obniżka bądź podwyższenie wynagrodzenia

Studenci wszystkie zaświadczenie składają w oryginale, dokumenty takie jak akt zgonu, urodzenia, świadectwo pracy itp. Jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

II. Studenci rozpoczynający studia od semestru letniego 2018/2019 składają „wniosek o przyznanie stypendium
załącznik nr 1 wraz z kompletem zaświadczeń wg informacji jak poniżej:

Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest miesięczny dochód netto w rodzinie studenta osiągnięty w 2017 roku. Dochód nie może przekroczyć kwoty 1.051,70 zł netto na jedną osobę.
Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta potwierdzonego następującymi dokumentami:

 1. zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym (2017), jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych - lub zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze podatników podatku dochodowego,
 2. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym (2017), jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 3. zaświadczenie z ZUS bądź zaświadczenia od pracodawcy o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w 2017 r. (Przy zaświadczeniu z zakładu pracy członek rodziny, którego zaświadczenie dotyczy powinien dołączyć oświadczenie napisane odręcznie o wysokości zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zaświadczenia dołączając je jako załącznik. W przypadku, gdy osoba pracuje u kilku pracodawców, w oświadczeniu powinna być wstawiona suma składek z każdego zaświadczenia.)
 4. oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości uzyskanego w ubiegłym roku kalendarzowym  (2017) innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,
 5. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w ubiegłym roku kalendarzowym (2017),
 6. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ( tzw. renty strukturalnej),
 7. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 8. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu ugody zawartej przed mediatorem, a także zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej egzekucji alimentów i wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 9. zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w ubiegłym roku kalendarzowym, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 10. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny,
 11. dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu, z pierwszego pełnego miesiąca w przypadku uzyskania dodatkowego dochodu przez członka rodziny,
 12. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określające rzeczywistą wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - osoby osiągające dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Pozostałe dokumenty:

 • zaświadczenia ze szkół o uczącym się rodzeństwie, akty urodzenia w przypadku dzieci małoletnich, akty zgonu, akty małżeństwa;
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie (jeżeli osoba nie jest zarejestrowana w UP) potwierdzające fakt pozostania bez pracy studenta,  rodzica lub uczącego się zaocznie rodzeństwa;
 • zaświadczenie z MOPS lub GOPS o wysokości pobranych świadczeń zwolnionych z opodatkowania w poprzednim 2017 roku;
 • zaświadczenie o pobieranym stypendium

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Studenci składają wniosek i dokumenty potwierdzające osiągnięcia za okres od 01.03.2018 r. – do 18.02.2019 r.

Każda kopia dokumentu dołączana do wniosku musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Studenci składają nowy wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.