Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Informacji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Stypendia na semestr zimowy 2018/2019

Wszystkie wnioski można składać w Kwesturze w terminie:
od 17 września 2018 roku do 13 października 2018 roku
(od poniedziałku do piątku, dodatkowo 13 października – sobota)

Wnioski można składać:

 • w Kwesturze, pok.17 I piętro
 • lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:
  ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość z dopiskiem "Stypendia".
  (decyduje data stempla pocztowego).

UWAGA! Każdy student (także składający oświadczenie o przekazywaniu stypendium na poczet czesnego) zobowiązany jest zapłacić indywidualnie czesne za miesiące październik, listopad 2018 r. - brak wpłaty będzie skutkować skreśleniem z listy studentów i wstrzymaniem wypłaty stypendium.

Dodatkowych informacji w sprawie pomocy materialnej dla studentów udziela Pani Barbara Tębikowska,  tel. 84 677 67 77

Do pobrania: formularze wniosków i oświadczenia

Pliki w formacie PDF, jeśli plik się nie otwiera pobierz i zainstaluj program Acrobat Reader

Stypendium socjalne

Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest miesięczny dochód netto w rodzinie studenta osiągnięty w 2017 roku. Dochód nie może przekroczyć kwoty 1.051,70 zł netto na jedną osobę.

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta potwierdzonego następującymi dokumentami:

 1. zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym (2017), jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych - lub zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze podatników podatku dochodowego,
 2. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym (2017), jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 3. zaświadczenie z ZUS bądź zaświadczenia od pracodawcy o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w 2017 r. (Przy zaświadczeniu z zakładu pracy członek rodziny, którego zaświadczenie dotyczy powinien dołączyć oświadczenie napisane odręcznie o wysokości zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zaświadczenia dołączając je jako załącznik. W przypadku, gdy osoba pracuje u kilku pracodawców, w oświadczeniu powinna być wstawiona suma składek z każdego zaświadczenia)
 4. oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości uzyskanego w ubiegłym roku kalendarzowym (2017) innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,
 5. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w ubiegłym roku kalendarzowym (2017),
 6. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. renty strukturalnej),
 7. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 8. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu ugody zawartej przed mediatorem, a także zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej egzekucji alimentów i wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 9. zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w ubiegłym roku kalendarzowym, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 10. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny,
 11. dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu, z pierwszego pełnego miesiąca w przypadku uzyskania dodatkowego dochodu przez członka rodziny,
 12. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określające rzeczywistą wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - osoby osiągające dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Pozostałe dokumenty:

 • zaświadczenia ze szkół o uczącym się rodzeństwie, akty urodzenia w przypadku dzieci małoletnich, akty zgonu, akty małżeństwa;
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie (jeżeli osoba nie jest zarejestrowana w UP) potwierdzające fakt pozostania bez pracy studenta, rodzica lub uczącego się zaocznie rodzeństwa;
 • zaświadczenie z MOPS lub GOPS o wysokości pobranych świadczeń zwolnionych z opodatkowania w poprzednim 2017 roku;
 • zaświadczenie o pobieranym stypendium

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

 


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

W roku akademickim 2018/2019 studenci ubiegający się o stypendium dla osób niepełnosprawnych składają nowy wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 


Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Studenci składają wniosek i dokumenty potwierdzające osiągnięcia za okres od 01.10.2017 r. – do 30.09.2018 r. Każda kopia dokumentu dołączana do wniosku musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Studenci, którzy ubiegają się o stypendium na drugi semestr studiów II stopnia, muszą do wniosku dołączyć wykaz ocen i przedmiotów z ostatniego semestru studiów I stopnia. (Dotyczy to osób, które ukończyły studia I stopnia w uczelni innej niż WSZiA).

Uwaga! Student ubiegający się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów wraz z wypełnionym wnioskiem składa kserokopie potwierdzonych osiągnięć (oryginały powinien mieć ze sobą do "wglądu").

Informacje o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

 1. Stypendia są przyznawane na wniosek studenta.
 2. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów można uzyskać na podstawie wymaganej średniej ocen oraz wykazanych osiągnięć naukowych, artystycznych bądź sportowych. Każde z osiągnięć musi być potwierdzone przez uprawnioną osobę.
 3. Średnia ocen i osiągnięcia będą odpowiednio punktowane.
 4. Jedynie 10% studentów na danym kierunku może otrzymać stypendium.
 5. Na każdym kierunku będzie tworzona lista rankingowa studentów w oparciu o przyznane punkty.
 6. W przypadku studenta ubiegającego się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów dopuszczalne jest jedno zaliczenie w terminie poprawkowym (jedno w roku akademickim).
 7. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest średnia ocen za poprzedni rok akademicki w wysokości co najmniej 3,0.
 8. Zgodnie z art. 184 punkt 5 ustawy o szkolnictwie wyższym studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje żadne stypendium, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra.
  1.