Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

TECHNOLOGIA MA PRZYSZŁOŚĆ
STAŻE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Dzięki współpracy Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu firmami niemieckimi, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym, mogą skorzystać z projektu pt. "Technologia ma przyszłość - staże dla absolwentów szkół technicznych”, realizowanego na zasadach programu Erasmus+ a finansowanego ze środków PO WER 2014-2020.

PO WER

Cele projektu

W ramach rocznego projektu pt. 40 absolwentów szkół ponad­gimnazjal­nych  zawodowych z podregionu Chełmsko-Zamojskiego odbędzie 3-miesięczne praktyki zawodowe w innowacyjnych, niemieckich przedsiębiorstwach.

Realizowany przez WSZiA w Zamościu projekt staży zagranicznych ma dwa zasadnicze cele:

 • zwiększenie aktywności na europejskim rynku pracy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z peryferyjnych obszarów Lubelszczyzny
 • rozwój i zacieśnianie współpracy między Uczelnią a przedsiębiorstwami zagranicznymi.

Promotor stwarza beneficjentom okazję na dostosowanie swoich umiejętności zarówno zawodowych, językowych oraz osobowościowych do potrzeb europejskiego rynku pracy. Ponadto umożliwia poprawę ich mobilności i kreatywności w kontekście występującego deficytu tych cech wśród pracobiorców w regionie.

Bardzo ważną kwestią jest także potrzeba bezpośredniego zapoznania beneficjentów ze specyfikacją zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w krajach UE, a także poznanie specyfiki i warunków pracy w wyspecjalizowanych zawodach technicznych.

Projekt odpowiada na następujące potrzeby i zagadnienia:

 • Potrzeba praktycznego kształcenia zawodowego w nowoczesnych, innowacyjnych, międzynarodowych firmach o profilu technicznym,
 • Brak możliwości (z uwagi na brak firm) odbycia stażu zawodowego w firmach posiadających nowoczesny park maszynowy (CNC, CAD,SPS), nowoczesne systemy zarządzania, w tym zarządzania innowacjami,
 • Konieczność rozwoju kompetencji językowych i wzrostu mobilności zawodowej nauczycieli i uczniów, w sytuacji globalizującego się rynku pracy,
 • Problem niskiej niechęci młodzieży do kształcenia w zakresie zawodów technicznych
 • Potrzebę rozwoju umiejętności pracy w zespołach wielokulturowych i kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej

Cele szczegółowe projektu:

 • nabycie w ciągu 3 miesięcznego pobytu stażowego,  u 40 absolwentów, którzy ukończyli szkołę nie później niż 12 miesięcy przed wyjazdem na staż, praktycznych kompetencji zawodowych w zakresie zawodów technicznych (mechanik pojazdów samochodowych, mechatronik, ślusarz, mechanik precyzyjny) w nowoczesnych firmach niemieckich,
 • rozwinięcie w ciągu 3 miesięcznego pobytu stażowego, u 40 uczestników, którzy ukończyli szkołę nie później niż 12 miesięcy przed wyjazdem na staż, praktycznych kompetencji językowych w zakresie j. niemieckiego,
 • nawiązanie w ciągu w ciągu 3 miesięcznego pobytu stażowego, przez 40 absolwentów, którzy ukończyli szkołę nie później niż 12 miesięcy przed wyjazdem na staż kontaktów z nowoczesnymi i innowacyjnymi firmami
 • nabycie przez 40 absolwentów, którzy ukończyli szkołę nie później niż 12 miesięcy przed wyjazdem na staż, w ciągu 3 miesięcznego pobytu stażowego,  umiejętności pracy w zespołach wielokulturowych i kompetencji w zakresie komunikacji międzykuturowej

Rezultaty:

 • Pozyskanie nowych kompetencji przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym, szkół średnich i zasadniczych zawodowych w zakresie:
  • Nowych technologii,
  • Zarządzania,
  • Znajomości języków obcych,
  • Przedsiębiorczości.

Zagraniczne firmy partnerskie

Barthau Anhangerbau GmbH jest firmą z ponad 40 letnią tradycją w produkcji przyczep. Na rynku niemieckim zafunkcjonowała jako rodzinny interes obejmując w chwili obecnej jedno z czołowych miejsc na rynku producentów przyczep. Głównym celem jaki sobie stawia firma to jakość i trwałość produkowanych wyrobów. Cel ten z sukcesem osiągają poprzez unowocześnianie firmy, stosowanie do produkcji wyłącznie wysokiej jakości materiałów. Barhau stale inwestuje zarówno w linie technologiczne, wykorzystując najnowocześniejsze urządzenia i oprogramowanie jak również w personel, którego kompetencje są bardzo wysoko oceniane. Firma posiada certyfikaty jakości, które to potwierdzają. Szczególna dbałość o bezpieczeństwo klienta sprzyja rozwojowi firmy, ponieważ zadowoleni klienci wracają i polecają wypróbowane produktu swoim znajomym. W Barhau to zauważyli…

Hotel Sonneck jest jednym z partnerów edukacyjnych WSZiA w Zamościu. Z powodu dużego zainteresowania stażami LdV ze strony uczestników o profilu kształcenia gastronomiczno-hotelarskim istniała potrzeba  zaangażowania dodatkowych firm, których działalność jest związana z tą branżą.  Hotel usytuowany jest w Schwabisch Hall, posiada łącznie 42 pokoje, w skład kompleksu wchodzi również restauracja.  Wysoki standard hotelu jest potwierdzeniem, iż jest to właściwe miejsce do zdobywania doświadczenia zawodowego przez Uczestników projektu.

MAAS Profile GmbH jest przedsiębiorstwem powiązanymi kapitałowo z instytucją partnerską- Barthau Anhangerbau. Firma ma swoją siedzibę na terenie powiatu Schwabisch Hall i od wielu lat jest partnerem edukacyjnym WSZiA w Zamościu. Firma MAAS  zajmuje się produkcją i dystrybucją wysokiej jakości metalowych profili za pośrednictwem krajowowych i międzynarodowych firm. Przedsiębiorstwo cechuje innowacyjna technologia wytwarzania, którą można zaliczyć doj ednej z najnowocześniejszych w tej dziedzinie. Firma zatrudnia wysokowykwalifkowany zespół pracowników, dzięki któremu klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie i wskazówki od etapu planowania do realizacji projektu. Instytucja współpracuję z WSZiA w Zamościu od 2009r. w ramach wymiany studentów i absolwentów z programu ERAMUS i LEONARDO DA Vinci.

ROKLA GmbH jest znaną i rozpoznawalną marką w branży maszyn budowlanych, producentem frezów i młotów hydraulicznych Rockwhell. Firma opiera się na najważniejszych kryteriach jakościowych, stosując innowacyjne metody produkcji i wykorzystując nowoczesny park maszynowy. Dzięki otwartości partnera na współpracę, Uczelnia może stworzyć uczestnikom stażu dogodne warunki do zastosowania nabytych w trakcie kształcenia kompetencji technicznych w branży budowlanej.

Roland Deeg GmbH, firma powstała jako rodzinny interes, działająca na rynku od 1996 roku w Kirchberg. Jest nowoczesną firmą, specjalizującą się w zakresie cięcia laserowego, gięcia, spawania i montażu. Roland Degg GmbH dostarcza nowoczesnych rozwiązań służących różnym gałęziom przemysłu: inżynierii opakowań, maszyn budowlanych przemyśle motoryzacyjnym. Firma zatrudnia 160 pracowników, chętnie służy wiedzą i swoimi możliwościami młodym pracownikom odbywającym praktyki i staże. Duzy potencjał rozwojowy i nowoczesny park technologiczny są atutem, który pozwoli uczestnikom projektu nabyć umiejętności i kompetencje praktyczne zgodne z profilem kształcenia.

Zucker Edelstahlschmiede GmbH, to firma funkcjonująca na rynku niemieckim od 1994 roku. Świadczy usługi zarówno dla przemysłu realizując duże zamówienia jak i indywidualnych klientów gdzie zamówienia są stosunkowo niewielkie. Proponuje nowoczesne rozwiązania w produkcji i obróbce wszystkich rodzajów materiałów takich jak stal, stal nierdzewna, aluminium, metale nieżelazne. Zucker Edelstahlschmiede jest innowacyjną firmą, która oferuje pełen zakres usług związanych z produkcją wysokiej jakości konstrukcji służących w różnych gałęziach przemysłu. Produkty firmy spełniają wysokie standardy jakościowe i wymagania techniczne. Działania firmy skierowane są na klienta i jego oczekiwania. Dewizą firmy jest zapobieganie błędom zamiast ich eliminacji. Możliwe to jest poprzez ciągłe doskonalenie procesów zarówno decyzyjnych jak i operacyjnych pod względem bezpieczeństwa i jakości pracy.

Partnerzy zostali wybrani do projektu w oparciu o:

 • dotychczasowe, pozytywne doświadczenia w realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów,
 • wysoką lub wiodącą pozycję rynkową (na rynku krajowym, europejskim lub globalnym) i technologiczną w swoich branżach,
 • nowoczesne rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane w procesach produkcji i zarządzania (maszyny CNC, projektowanie CAD, roboty i własne opatentowane rozwiązania),
 • doświadczenia partnerów w zakresie zawodowego kształcenia dualnego, potwierdzone znakomitymi wynikami absolwentów na egzaminach końcowych i wysokiej liczbie kandydatów na jedno miejsce w szkołach prowadzonych przez przedsiębiorstwa partnerskie,
 • posiadanie zróżnicowanej pod względem kulturowym i językowym kadry pracowniczej.

Program stażu

Zobacz program stażu (PDF)

Szkolenie językowe

Każdy wyjazd uczestników na staż poprzedzał obowiązkowy kurs językowy w wymiarze 60 godzin.  Szkolenie językowe ma na celu przede wszystkim poprawę umiejętności komunikowania się w sytuacjach życia codziennego. Druga część przygotowania językowego odbywa się po przyjeździe uczestników do firm i nastawione jest głównie o na przyswojenie słownictwa specjalistycznego, związanego ze specyfiką pracy w danej instytucji, na określonym stanowisku pracy. 

Przygotowanie kulturowe

Przed wyjazdem stażyści uczestniczą w zajęciach z przygotowania kulturowego. W formie prezentacji przedstawione są uczestnikom wybrane aspekty życia społeczno- gospodarczego Niemiec. W czasie spotkań z uczestnikami projektu omówione będą następujące zagadnienia:

 • Historia Niemiec- kamienie milowe,
 • Niemcy dzisiaj- ludzie, tradycje,
 • Symbole narodowe- ustrój- gospodarka- aktualna sytuacja polityczna Niemiec
 • Z czego Niemcy są dumni? Sport, literatura, sztuka, muzyka, film

W ramach przygotowania kulturowo-pedagogicznego omawiane są z uczestnikami także kwestie dotyczące równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Ewaluacja stażu

Ocena z przebiegu praktyk uzyskana będzie na podstawie opinii firmy przywiezionej z praktyki, sprawozdania z przebiegu praktyk  i ankiet wypełnianych przez opiekunów praktyk. Uczelnia wykorzystała do oceny osiągnięć beneficjentów dokument "Europass Mobility" potwierdzający zdobyte kwalifikacje i wiedzę. Każdy beneficjent projektu otrzymał dodatkowo certyfikat potwierdzający odbycie stażu międzynarodowego w ramach Programu POWER/ ERASMUS+. Certyfikaty te są podpisane przez Rektora WSZiA. Promotor projektu dołoży  starań aby beneficjenci uzyskali listy referencyjne od zagranicznych firm, które w przyszłości mogą się okazać pomocne przy poszukiwaniu zatrudnienia.

Rekrutacja

Pobierz formularz zgłoszenia udziału w projekcie (PDF)

Kryteria rekrutacji:

 • wykształcenie w zakresie zawodów technicznych, na poziomie zasadniczym, średnim lub wyższym
 • znajomość j. niemieckiego lub angielskiego na poziomie podstawowym (komunikatywnym) ,
 • chęć rozwoju zawodowego i odbycia stażu zawodowego, wymiarze 3 miesiące, w firmach niemieckich,

Stworzona zostanie lista podstawowa uczestników  (40 osób) i lista rezerwowa (5 osób)

W miesiącach styczeń-kwiecień 2015r. odbył się cykl spotkań informacyjnych w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych w regionie zamojskim. Uczestniczyli w nich zarówno absolwenci jak i uczniowie ostatnich klas o profilach technicznych.
Na spotkaniach prezentowano główne założenia projektu: cele, rezultaty, informacje o instytucjach przyjmujących a także szczegóły rekrutacji uczestników projektu.

Prezentacja multimedialna

Zobacz prezentację (PDF)

Fotogaleria ze spotkań informacyjno-promocyjnych

 
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   

Planowane terminy wyjazdów

I grupa: kwiecień 2015
II grupa: lipiec 2015
III grupa: wrzesień 2015

Finansowanie

Każdy uczestnik otrzymuje grant w wysokości 4120, 00 EUR w podziale na:
3000,00 EUR – stanowiące kieszonkowe
1120,00 EUR – kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem i utrzymaniem

Ponadto WSZiA w Zamościu zapewnia uczestnikom projektu transport do/z Niemiec

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Zobacz regulamin (PDF)

KONTAKT

Informacji na temat realizacji projektu udziela Pani Izabela Pieczykolan

ul. Akademicka 4,
pokój nr 24
pon.-pt. godz. 8.00-16.00
email:ipieczykolan@wszia.edu.pl,
tel. 84 677 67 00

PO WER

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Realizację projektu rozpoczął cykl spotkań informacyjnych w szkołach o profilu technicznym w województwie lubelskim. Z każdego spotkania sporządzona została lista uczestników. W czasie spotkań informacyjnych uczniowie szkół, w których prowadzone były spotkania mieli możliwość złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Zainteresowanie uczniów zwłaszcza na początku było bardzo duże. Z biegiem czasu zapał opadał i w ostatecznym procesie rekrutacyjnym wzięło udział 60 uczestników z grupy ponad 105 zgłoszeń. Problemem okazywały się terminy, które nie zawsze były możliwe do realizacji przez potencjalnych beneficjentów. Z pozostałej grupy zdeklarowanych uczestników powołana Komisja Rekrutacyjna na podstawie przeprowadzonych rozmów wyłoniła 40 uczestników do listy podstawowej oraz 5 osób rezerwowych.
Promocja projektu, mająca na celu dotarcie do jak największej liczby absolwentów szkół zawodowych a jednocześnie upowszechniająca informacje na temat celów i szeroko zakrojonych działań podejmowanych podczas realizacji projektu polegała również na organizacji spotkań seminaryjnych. Trzy seminaria upowszechniające zorganizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu przeznaczone były dla nauczycieli, pracowników oraz innych osób zainteresowanych, mających kontakt z absolwentami szkół zawodowych. Spotkania zgromadziły ponad 75 uczestników.

Upowszechnieniu celów, promocji i rekrutacji do projektu służyły również ogłoszenia prasowe oraz funkcjonująca strona internetowa. Każdy z elementów upowszechniających projekt był jednocześnie nośnikiem informacji o programie Erasmus + w ramach, którego realizowany był projekt.

Proces rekrutacji wyłonił tych kandydatów, którzy najbardziej dopasowani byli do profilu uczestnika projektu a jednocześnie znajomość języka niemieckiego umożliwiała im komunikację w miejscu odbywania stażu. Wyjazd poprzedzony był przygotowaniem kulturowym mającym za zadanie przybliżenie kultury, zwyczajów oraz norm społecznych obowiązujących w regionie, do którego skierowani zostali stażyści. Oprócz zagadnień przybliżających ogólną charakterystykę regionu i ludzi uczestnicy projektu mieli możliwość i korzystali z tego chętnie odbycia kursu przygotowawczego z języka niemieckiego. Kurs miał na celu przybliżenie technicznego słownictwa specjalistycznego, z którym stażyści mieli kontakt w czasie wyjazdów.

Przed każdym wyjazdem uczestnicy podpisywali umowy finansowe, zostali zapoznani z jej warunkami ogólnymi i szczegółowymi oraz konsekwencjami nie wywiązania się z umowy którejkolwiek ze stron. Absolwenci wyjeżdżający na staż posiadali Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, dodatkowo uczestnicy zostali ubezpieczeni od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz kosztów leczenia za granicą.

Każdorazowo organizacją pobytu stażowego w Niemczech i transportem uczestników podczas wyjazdów zajmowała się zewnętrzna firma, doskonale znająca rynek niemiecki. Firma zabierała uczestników z ustalonego miejsca wyjazdu i dowoziła bezpośrednio do miejsca zakwaterowania w Niemczech. Opiekun grupy wyjazdowej zawsze uczestniczył w pierwszych spotkaniach uczestników projektu z przedstawicielami organizacji przyjmującej oraz zajmował się ich zakwaterowaniem i dopięciem wszystkich formalności na miejscu.

Jako pierwsza do wyjazdu na staż została zakwalifikowana grupa 9 absolwentów szkół technicznych. Termin wyjazdu na stażu przypadał od 08.04.2015 r. do 06.07.2015 r. Absolwenci wyjechali do czterech instytucji partnerskich. Barthau Anhangerbau GmbH MASS Profile GmbH, Rokla GmbH, Sonneck Gaststaettetenbetrieb- GmbH

Podczas stażu nie pojawiły się trudności, które uniemożliwiałyby realizację zaplanowanych działań. Owszem miały miejsce pojedyncze incydenty związane najczęściej z niedostateczna znajomością języka ale były one na bieżąco rozwiązywane na miejscu przez opiekuna z ramienia Instytucji Przyjmującej bądź opiekuna ze strony Instytucji Wysyłającej.

Jako druga grupa do wyjazdu na staż została zakwalifikowana grupa 15 absolwentów szkół technicznych. Uczestnicy projektu staż odbywali w terminie od 27.06.2015r. do 26.09.2015r.  
Absolwenci wyjechali do pięciu instytucji partnerskich: MASS Profile GmbH, Rokla GmbH, Sonneck Gaststaettetenbetrieb- GmbH, Zucker Edelstahlschmiede GmbH, Berroth-Bau GmbH.
Uczestnicy drugiego wyjazdu wrócili zadowoleni, na pytanie czy pojechaliby jeszcze raz odpowiadają twierdząco. Dwóm absolwentom dzięki stażowi udało się podjąć dalszą współpracę z Instytucjami Przyjmującymi, przedłużyli pobyt na jeszcze kilka tygodni, by dalej rozwijać swoje kompetencje zawodowe i wykorzystać nadarzającą się okazję pracy w grupie wielokulturowej, zdobywać nowe kontakty.

Ostatnią grupą absolwentów szkół technicznych zakwalifikowaną do wyjazdu na staż jest grupa 11 absolwentów szkół technicznych. Zaproponowany został termin realizacji stażu od 25.09.2015r. do 23.12.2015r.
Absolwenci wyjechali do pięciu instytucji partnerskich. MASS Profile GmbH, Rokla GmbH, Deeg GmbH, Sonneck Gaststaettetenbetrieb- GmbH, Zucker Edelstahlschmiede GmbH.

Pytania ogółem:

Wszystkim uczestnikom projektu zostały zadane pytania dotyczące oceny ich wyjazdu pod kątem realizacji założonych celów. Odpowiedzi były anonimowe i zawierały subiektywną ocenę uczestników. Na pytanie: Jak ocenia Pan/Pani swoje kompetencje zawodowe po zakończeniu stażu? Ponad 62 % uczestników stażu oceniło na bardzo dobry i wyżej. (możliwe oceny 2,3,4,5,6) Żadna osoba nie oceniła zdobytych na stażu kompetencji zawodowych poniżej 4.

Na pytanie: Jak aktualnie ocenia Pan/Pani swoje kompetencje językowe (j.niemiecki)? 85% ankietowanych oceniło kompetencje językowe 4 i wyżej.

Poznałem słownictwo specjalistyczne techniczne w języku niemieckim. Ponad 91% deklarowało, że dzięki pobytowi na stażu i udziale w projekcie poznało techniczne słownictwo specjalistyczne.

Na pytanie: Pozyskałem wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji przedsiębiorstwa innowacyjnego. Zdecydowanie tak i raczej tak odpowiedziało ponad 82% beneficjentów.

Na pytanie: Nabyłem/am umiejętność pracy w zespole wielokulturowym. 94% uczestników wyjazdów udzieliło na to pytanie odpowiedzi raczej tak i zdecydowanie tak.

Oprócz pytań zadanych w ankiecie końcowej uczestnikom wyjazdów, informacje o spełnieniu oczekiwań z jakimi wiązali swój wyjazd absolwenci szkół technicznych pochodzą z rozmów przeprowadzonych bezpośrednio z uczestnikami. Z opinii powracających ze stażu wynika, że pobyt za granicą był dla nich dobrym doświadczeniem, niosącym pozytywne skutki zarówno pod względem realizacji założonych celów projektu związanych z nabywaniem kompetencji zawodowych, praktycznej nauki języka jak również nabycia kompetencji społecznych związanych z poruszaniem się w nowym otoczeniu, innej kulturze. Wartością dodaną takich wyjazdów według samych uczestników jest możliwość zmierzenia się samym z sobą i sprawdzenia się w całkiem odmiennych niż na co dzień warunkach. W rozmowach z uczestnikami ZAWSZE pojawia się element dotyczący kontaktu z ludźmi, pracy w grupie różnej kulturowo i nabywaniu pewności siebie. To są te elementy mniej mierzalne ale jakże oczywiste gdy wspominają o nich sami uczestnicy projektu.

Podsumowując wyniki przeprowadzonych analiz, absolwenci szkół technicznych, uczestnicy wyjazdów na zagraniczne staże absolwenckie, wykorzystali udział w projekcie w bardzo dużym stopniu. Nabyli umiejętności i kompetencje zawodowe, zwiększając swoje szanse na europejskim rynku pracy. Zakładane w projekcie rezultaty zostały osiągnięte, dla tej grupy otwierają się nowe możliwości startu w życie zawodowe. Zwiększyła się ich mobilność zawodowa co zostało potwierdzone dokumentami Europass-Mobilność oraz wydanymi certyfikatami.

PO WER