Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Terminy egzaminów dyplomowych,
warunki dopuszczenia do egzaminu

Egzaminy dyplomowe odbywają się w dwóch sesjach zasadniczych:

biret
 • przez dwa pierwsze tygodnie lipca
 • przez dwa ostatnie tygodnie września
 • w marcu - dla studentów kończących naukę w lutym

W razie niemożności złożenia pracy z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta Dziekan może na pisemny wniosek studenta przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak niż o 3 m-ce od daty zakończenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w ustalonym terminie, może ubiegać się o zezwolenie na powtarzanie semestru lub przedmiotu. W przypadku braku odpowiedniego wniosku zostaje skreślony z listy studentów.

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego:

 • Rozliczenie sesji letniej
  • Złożenie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń zgodnie z planem studiów oraz odbycie praktyk.
  • Złożenie osobiście indeksu z kompletem wpisów (najpóźniej 7 dni przed egzaminem dyplomowym).
 • Złożenie pracy dyplomowowej w Dziekanacie (najpóźniej 7 dni przed egzaminem dyplomowym).
  Praca powinna być opracowana zgodnie z "Zasadami pisania prac dyplomowych" i zatwierdzona przez promotora złożonym przez niego podpisem na stronie tytułowej pracy. W dniu złożenia pracy w Dziekanacie student wypełnia oświadczenie, że przedłożona praca została przygotowana samodzielnie oraz o zgodności pracy materialnej z wersją elektroniczną.
 • Złożenie wypełnionej karty obiegowej w Dziekanacie (najpóźniej 7 dni przed egzaminem dyplomowym) zawierającej:
 • Rozliczenie finansowe
  • Rozliczenie za cały okres studiów.
  • Wniesienie opłaty za wydanie dyplomu – 50 zł
   (najpóźniej 7 dni po przed egzaminem dyplomowym).
 • Rozliczenie z biblioteką WSZiA Nie jest wymagana w indeksie pieczątka biblioteki WSZiA, jedynie na karcie obiegowej.
 • Potwierdzenie przesłania pracy dyplomowej na serwer uczelni: http://portal.wszia.edu.pl.
 • Potwierdzenie zgodnosci danych osobowych z zawartymi na portalu WSZiA.
 • Potwierdzenie złożenia formularza z informacjami dodatkowymi, które powinny być zawarte w suplemencie (udział i osiągnięcia w pracy w kołach naukowych, stypendia i praktyki zagraniczne, nagrody, wyróżnienia, itp.) ( formularz dostępny w dziekanacie oraz pod adresem http://portal.wszia.edu.pl).

Dyplom

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2.11.2006 r. w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu, w którym zawarte są dane dotyczące przebiegu studiów, programy nauczania, osiągnięcia absolwentów, podstawowe informacje o uczelni oraz opis systemu szkolnictwa w Polsce. SUPLUMENT wydawany jest studentowi w jednym egzemplarzu. Na pisemny wniosek studenta Uczelnia może wydać odpis dyplomu w języku obcym (angielskim lub niemieckim) oraz suplement w języku angielskim, po wniesieniu opłaty w wysokości 40 zł. Wniosek oraz dodatkowe zdjęcie należy złożyć w ciągu 30 dni od daty egzaminu dyplomowego.

Do dyplomu należy złożyć 5 fotografii (format 45 mm x 65 mm), w terminie:
 • Do dnia 30 czerwca, dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego w lipcu
 • Do dnia 28 lutego, dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego w marcu

Stypendia

Studenci ostatniego semestru korzystają z pomocy materialnej na równi ze studentami niższych semestrów, tzn. należą im się stypendia za cały semestr.

Studenci, którzy otrzymują stypendia i przekazują je bezpośrednio na poczet czesnego, mogą od comiesięcznej raty czesnego  odjąć kwotę stypendium i opłacać jedynie różnicę pomiędzy czesnym a stypendium.

Studenci ostatniego semestru, którzy mają nadpłatę czesnego (czesne lub stypendium zaksięgowane na koncie Uczelni !) powinni zgłosić się do Kwestury (pokój nr 17), aby otrzymać zwrot nadpłaconej kwoty. Nadpłatę czesnego można także przeksięgować na poczet opłat związanych z egzaminem dyplomowym, w tym celu należy wypełnić w Dziekanacie odpowiedni wniosek.

Odbiór dyplomu

Odpisy dyplomów i suplementy będą wydawane w Dziekanacie w ciągu 30 dni od daty egzaminu dyplomowego. Warunkiem odbioru oryginału dyplomu, odpisów i suplementu jest zwrócenie legitymacji studenckiej (w dniu złożenia egzaminu dyplomowego następuje utrata statusu studenta) oraz wniesienie opłaty za dyplom, jeżeli nie została uiszczona wcześniej. Po odbiór dyplomu i odpisów dyplomu należy zgłaszać się osobiście. Oryginały dyplomów będą wręczone jesienią na uroczystej graduacji, o której absolwenci zostaną powiadomieni drogą listowną przez Dział Promocji i Rekrutacji WSZiA w Zamościu.

Informujemy, że w miesiącu sierpniu Dziekanat będzie czynny tylko w dniach od poniedziałku do piątku, natomiast w okresie od 3 do 21 sierpnia 2009 r. Dziekanat będzie nieczynny.