Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia
w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu

(wersja zaktualizowana: obowiązująca od dnia 1 października 2017 r.)

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu zbudowany został w oparciu o zasadę świadomego współtworzenie kultury jakości przez wszystkich członków społeczności akademickiej oraz w oparciu o dobre doświadczenia funkcjonującego w latach 2001-2011 Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000. Funkcjonujący od 2012 roku Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest dynamiczny i podlega procesowi ciągłego doskonalenia.

Polityka Zapewnienia  Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Zarzadzania i Administracji w Zamościu została przyjęta  Uchwałą Senatu 29/L/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie „Polityki Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu”.

Cele, zakres działania i strukturę Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia określa Zarządzenie nr 19/2017 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu z dnia 28 września  2017 r. w sprawie zmiany struktury i zakresu działania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w WSZiA.

Podstawowe cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia to:

 • Podnoszenie jakości procesu kształcenia.
 • Doskonalenie programów kształcenia oraz dostosowywanie ich do potrzeb rynku pracy.
 • Zapewnienie zgodności realizacji procesu dydaktycznego z obowiązującymi programami.
 • Optymalizacja warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych.

W ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości kształcenia funkcjonują m.in.:

 1. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia - sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemu;
 2. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia - przygotowuje narzędzia, dokonuje analizy danych i ocenia jakość kształcenia, opracowuje rekomendacje do wdrożenia działań naprawczych, doskonalących;
 3. Uczelniany Zespół ds. Badań Ewaluacyjnych - przeprowadza badania ankietowe, opracowuje wyniki badań, przygotowuje sprawozdania z monitoringu poszczególnych obszarów, wspiera technicznie i informatycznie prace Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

Zadania oraz skład w/w zespołów określa Zarządzenie nr 14/2014 Rektora WSZiA z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie określenia składu oraz zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Uczelnianego Zespołu ds. Badań Ewaluacyjnych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu zmienione Zarządzeniem nr 11/2016 Rektora WSZiA z dnia 16 września 2016 r.

W skład Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia wchodzą:

 1. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia -  pełniący funkcję przewodniczącego zespołu,
 2. Dla każdego z kierunków kształcenia prowadzonych w Uczelni:
  • dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich z których jeden powinien być praktykiem, realizujących zajęcia na kierunku,
  • dwóch przedstawicieli absolwentów,
  • dwóch przedstawicieli pracodawców,
  • przedstawiciel studentów.
 3. Pracownik administracyjny – sekretarz zespołu. 

W skład Uczelnianego Zespołu ds. Badań Ewaluacyjnych wchodzą: administrator portalu WSZiA, kierownik Dziekanatu, kierownik Działu Toku Studiów, pracownik Centrum Szkoleń i Karier, pracownik Działu Informatyczno-Administracyjnego.

Osiągnięciu zakładanych celów Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia służą procedury w ramach, których określone zadania realizowane są przez jednostki funkcjonujące w strukturze USZJK:

 1. Działania projakościowe w tym m.in. interpretacja obowiązujących przepisów prawa oraz opracowywanie wzorów dokumentów, instrukcji, procedur, metod i narzędzi oceny jakości kształcenia.
  Podstawy prawne:
 2. Monitorowanie i ocena programów kształcenia w tym; zgodności z PRK, zdefiniowania pod kątem przydatności rynkowej, spójności efektów kształcenia,
  sposobu realizacji efektów kształcenia, doboru metod i sposobów oceniania.
  Podstawy prawne:
  • Zarządzenie nr 29/2012 Rektora WSZiA z dnia 1 października 2012 r. – wprowadzenie wzoru karty przedmiotu.
  • Zarządzenie nr 20/2014 Rektora WSZiA z dnia 29 września 2014 r. – wprowadzenie procedury monitorowania i dokonywania okresowych przeglądów programów kształcenia.

 3. Monitorowanie i ocena procesu kształcenia w tym: ocena postępów studentów, ocena procesu nauczania, ocena osiągniętych efektów kształcenia.
  Podstawy prawne:
  • Zarządzenie nr 7/2013 Rektora WSZiA z dnia 22 kwietnia 2013 r. – nadzór nad realizacją procesu dydaktycznego oraz zasady przeprowadzania hospitacji.
  • Zarządzenie nr 7/2016 Rektora WSZiA z dnia 30 czerwca 2016 r. – zmiana nadzór nad realizacją procesu dydaktycznego i zasad przeprowadzania hospitacji.
  • Zarządzenie nr 35/2012 Rektora WSZiA z dnia 5 listopada 2012 r. – wprowadzenie wzorów dokumentów dot. oceny nauczycieli akademickich oraz hospitacji zajęć dydaktycznych.
  • Uchwała nr 30/LIII/2013 Senatu WSZiA  z dnia 9 października 2013 r. – wprowadzenie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich w WSZiA.
  • Zarządzenie nr 22A/2014  Rektora WSZiA z dnia 1 października 2014 r. – procedura okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w WSZiA.
  • Zarządzenie nr 30/2005 Rektora WSZiA z dnia 27 grudnia 2005 r. – procedura semestralnej oceny nauczycieli akademickich (ankieta studenta).
  • Zarządzenie nr 12/2016 Rektora WSZiA z dnia 16 września 2016 r. – organizacja zajęć praktycznych.
  • Zarządzenie nr 43/2012 Rektora WSZiA z dnia 28 grudnia 2012 r.Regulamin  egzaminu  praktycznego  na kierunku pielęgniarstwo studia zawodowe
  • Zarządzenie nr 9/2016 Rektora WSZiA z dnia 5 lipca 2016 r. – Regulamin studenckich praktyk zawodowych w WSZiA
  • Uchwała Senatu WSZiA   nr 3/LIX/2015 z dnia 22 maja 2015 r.  Załącznik nr 1 - Regulamin studiów
  • Zarządzenie nr 7a/2013 Rektora WSZiA z dnia 22 kwietnia 2013 r. – wdrożenie procedury antyplagiatowej.

 4. Monitorowanie warunków nauczania.
  Podstawa prawna:
  • Zarządzenie nr 36/2012  Rektora WSZiA z dnia 30 listopada 2012 r. – ewaluacja organizacji oraz warunków realizacji procesu kształcenia w WSZiA.

 5. Doskonalenie jakości kształcenia w tym; sporządzanie rocznej oceny jakości kształcenia, formułowanie wniosków oraz propozycji działań doskonalących (rekomendacje), ocena stopnia wdrożenia oraz skuteczności działań doskonalących.
  Podstawa prawna:
  • Zarządzenie nr 38/2012 Rektora WSZiA z dnia 20 grudnia 2012 r. – struktura sprawozdania z  oceny jakości kształcenia za rok akademicki.

 

Integralną część systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia stanowi system badań ankietowych, prowadzonych regularnie wśród studentów, pracowników i absolwentów oraz opinie interesariuszy zewnętrznych (pracodawców). Wyniki badań wraz z dokumentami sprawozdawczymi jednostek wewnętrznych Uczelni (Dziekanat, Dział Toku Studiów, Biuro Karier) stanowią podstawę oceny formułowanej przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia.

Ocena jakości kształcenia w WSZiA dotyczy roku akademickiego.

Sprawozdanie z jakości kształcenia przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia przedkłada Dziekanom Wydziałów i Rektorowi w terminie do 31 marca każdego roku.

Wyniki oceny jakości kształcenia Dziekani prezentują na posiedzeniu Rad Wydziałów natomiast Rektor na posiedzeniu Senatu Uczelni.

Decyzje o wdrożeniu działań doskonalących podejmuje Rektor Uczelni odpowiedzialny za funkcjonowanie i skuteczność systemu.

Informacje dot. oceny jakości kształcenia prezentowane są na stronie internetowej Uczelni.

Podstawy prawne funkcjonowania USZJK

 • Uchwała Senatu 29/L/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie „Polityki Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu”
 • Zarządzenie nr 19/2017 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu z dnia 28 września  2017 r. w sprawie zmiany struktury i zakresu działania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w WSZiA.
 • Zarządzenie nr 14/2014 Rektora WSZiA z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie w sprawie określenia składu oraz zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Uczelnianego Zespołu ds. Badań Ewaluacyjnych w WSZiA
 • Zarządzenie nr 11/2016 Rektora WSZiA z dnia 16 września 2016 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2014 dotyczącego składu i zadań UZJK.
 • Zarządzenie nr 23/2014 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianego Zespołu ds. Badań Ewaluacyjnych w WSZiA
 • Zarządzenie nr 16/2016 Rektora WSZiA z dnia 26 października 2016 r. – zmiana składu osobowego i zadań UZJK oraz UZBE
 • Zarządzenie nr 9/2017 Rektora WSZiA z dnia 12 kwietnia 2017 r. – zmiana Zarządzenia nr 16/2016 z dnia 26.10.2016 r. dotyczącego zmiany składu osobowego i zadań UZJK oraz UZBE.

Sprawozdania z oceny jakości kształcenia:

Dokumenty