Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Monografie

Wybierz rok wydania:

Kryzysy walutowe - strefa EURO - współczesne wyzwania dla Polski

Kryzysy walutowe - strefa EURO - współczesne wyzwania dla Polski

Występujące we współczesnej gospodarce światowej kryzysy walutowe są jednym z negatywnych skutków globalizacji. Wydaje się, że w długim okresie czasu jedynym realnym zabezpieczeniem kraju, posiadającego słabą walutę, przed wybuchem kryzysu walutowego jest rezygnacja z własnej i przyjęcie silnej waluty światowej. W przypadku Polski można to zrealizować przez przystąpienie do strefy euro.

Tezę tę i prowadzące do niej rozumowanie rozwinięto w niniejszej książce. Rozdział pierwszy zawiera krótki przegląd przyczyn powstawania oraz skutków współczesnych kryzysów walutowych. W drugim rozdziale scharakteryzowano międzynarodowy system finansowy i zachodzące w nim procesy globalizacyjne. Rozdział trzeci zawiera ocenę gospodarki Polski z punktu widzenia zagrożenia wybuchem kryzysu oraz sposoby zabezpieczenia Polski przed potencjalnymi kryzysami. W ostatnim rozdziale omówiono realizację postulatu o wprowadzeniu euro. Książkę uzupełnia aneks zawierający informacje o najważniejszych wydarzeniach w procesie integracji europejskiej, a przez analogię uzyskanie poglądu na tempo integracji możliwe do uzyskania przez Polskę. 

ISBN 83-88367-42-0

Zarządzanie jakością dydaktyki w jednostce uczelni wyższej

Zarządzanie jakością dydaktyki w jednostce uczelni wyższej

Publikacja jest monotematycznym zbiorem artykułów naukowych, w których zamieszczono wyniki prac przeprowadzonych w Katedrze Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej w latach 1997 - 2001, mających na celu opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 9001:1996. W artykułach przytoczono także wytyczne i propozycje dotyczące rozszerzenia systemu zarządzania jakością nauczania o system zarządzania bezpieczeństwem pracy i jakością działalności naukowej. Prezentowane w publikacji wyniki prac mogą być pomocne dla tych, którzy podejmą trud wstąpienia na drogę doskonalenia i działań zmierzających do polepszenia procesów edukacyjnych i naukowych w jednostkach uczelni wyższych.

 

ISBN 83-88367-26-9

Paweł Sulmicki (1909 - 1980)

Paweł Sulmicki (1909 - 1980)

Publikacja okolicznościowa wydana z okazji nadania gmachowi Colegium Nowum Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu imienia profesora Pawła Sulmickiego. Prezentuje wywodzącą się z ziemi zamojskiej postać wybitną, wielkiego uczonego i organizatora nauki. W opracowaniu wykorzystano obszerne fragmenty biografii profesora opracowanej przez D. Rosatiego, M. i J. Sulmickich, zamieszczonej w książce "Poczet wybitnych profesorów SGH - SGPiS" (Warszawa, 1986), które rozszerzono o informacje z zamojskiego okresu życia. Praca zawiera liczne materiały źródłowe w postaci dokumentów oraz fotografii z różnych okresów życia profesora. 

ISBN 83-88367-22-6

Senat Trzeciej Rzeczypospolitej. Geneza instytucji

Senat Trzeciej Rzeczypospolitej. Geneza instytucji

Książka jest próbą szerszego przedstawienia problemu genezy i ewolucji Senatu w latach 1989 - 1991. Obejmuje ona zamknięty okres jednej niepełnej kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Ma na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej uzasadnień powołania Senatu w roku 1989, jego stosunku do nowego systemu ustrojowego oraz konstytucyjnej konstrukcji tego organu. Publikacja stanowi studium prawno - konstytucyjne, przy pisaniu którego autor jako wieloletni pracownik Kancelarii Senatu wykorzystał liczne dokumenty źródłowe. 


ISBN 83-88367-10-2

Swapy procentowe

Swapy procentowe

Publikacja ma charakter specjalistycznego opracowania prezentującego instrument finansowy jakim są swapy procentowe, zaliczane do nowoczesnych instrumentów pozabilansowych. W poszczególnych rozdziałach autor omawia: istotę i konstrukcję procentowych transakcji swapowych, analizę możliwości wykorzystania transakcji swapowych i ryzyk z nim związanych oraz charakterystykę najnowszych innowacji produkowanych na rynku swapów. Pracę cechuje aktualność i duże znaczenie praktyczne. Adresowana jest jako literatura uzupełniająca dla studentów kierunków ekonomicznych, ale także do praktyków zajmujących się zarządzaniem finansami. 

ISBN 83-88367-06-4

Badania operacyjne. Rachunek ryzyka

Badania operacyjne. Rachunek ryzyka

Książka "Rachunek ryzyka" stanowi pierwszą część z dwóch niezależnych, przygotowywanych w oddzielnych tomach, w ramach kursu "Badania operacyjne", których wspólnym tematem jest analizowanie i modelowanie sytuacji decyzyjnych podmiotów gospodarczych z niepewnością. Część druga to "Zarządzanie ceną". Książka "Rachunek ryzyka" jest próbą przedstawienia wyrafinowanych, nowoczesnych badań operacyjnych, tj. metod, procedur, teorii i algorytmów wspomagających proces podejmowania decyzji przez jednostki i podmioty gospodarcze, które nie określają (stanowią) ceny. Dwa pierwsze rozdziały prezentują deterministyczne modele decyzyjne, zaś kolejne rozwijają główny temat książki, tj. modele decyzyjne z niepewnością oraz możliwości redukcji ryzyka. Rozprawa z zakresu "zastosowań" matematyki w ekonomii jest adresowana przez autora do szefów podmiotów gospodarczych, studentów, doktorantów, czyli potencjalnych twórców Modeli Decyzyjnych. 

ISBN 83-83367-02-01

Historia odkryć geograficznych i poznania świata w zarysie

Historia odkryć geograficznych i poznania świata w zarysie

Książka przedstawia historię odkryć geograficznych i pierwszych badań nowo odkrytych terenów. Zachowując spójność w czasie i przestrzeni pierwsze rozdziały obejmujące starożytność, średniowiecze i epokę wielkich odkryć omawiają wydarzenia według cywilizacji, a dopiero w drugiej kolejności w układzie regionalnym. W kolejnych rozdziałach na pierwszym miejscu postawiono układ regionalny według kontynentów, na drugim zaś chronologię wydarzeń. Prezentacja osiągnięć w zakresie poznania i badania świata przedstawiona jest na tle ogólnych, najważniejszych wydarzeń. Publikacja zawiera schematyczne mapki poglądowe oraz indeks odkrywców. Jest to pierwsze od sześćdziesięciu lat rodzime opracowanie monograficzne z zakresu historii odkryć geograficznych.

ISBN 83-910931-4-X