Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Monografie

Wybierz rok wydania:

Banki hipoteczne i listy zastawne w świetle prawa polskiego

Banki hipoteczne i listy zastawne w świetle prawa polskiego

Autorzy niniejszego opracowania stawiają sobie za główny cel kompleksowe przedstawienie problematyki banków hipotecznych oraz listów zastawnych w świetle uregulowań obowiązującego prawa polskiego. Co prawda odradzająca się z 50-cioletniego niebytu polska bankowość hipoteczna była już przedmiotem kilku interesujących opracowań opublikowanych w latach 90-tych XX wieku, jednak w latach 2000 - 2002 pojawiły się na tyle istotne i znaczące zmiany materiału normatywnego polskiego prawa papierów wartościowych, że uzasadnione wydaje się, ponowne zbadanie tyleż zawiłej co i ex natura trudnej problematyki jurydycznej.

W rozdziale I pracy prezentujemy skrótowo ewolucję historyczną instytucji kredytu długoterminowego na ziemiach polskich aż do likwidacji tych par exellan-ce kapitalistycznych instytucji u progu lat 50-tych XX wieku.

Wywody w rozdziale II opracowania stanowią istotną próbę w miarę szczegółowego zbadania statusu prawno - organizacyjnego banków hipotecznych jako jedynej w polskim systemie bankowym postaci banków specjalistycznych.

Rozdział III pracy poświęcony został analizie specyfiki listów zastawnych jako wierzycielskich papierów wartościowych w systemie prawa polskiego.

Ostatni, krótki IV rozdział opracowania służy prezentacji najistotniejszych Dyrektyw UE odnoszących się do listów zastawnych.

W końcowej części opracowania postanowiliśmy opublikować ujednolicone teksty najistotniejszych aktów prawnych regulujących materię banków hipotecznych oraz listów zastawnych w Polsce, co motywujemy dynamiką zmian tychże uregulowań w latach 2000 - 2003.

Akurat przed rokiem tj. w kwietniu 2003 r. miało miejsce pierwsze publiczne notowanie listów zastawnych w Polsce na regulowanym rynku pozagiełdowym Ce-TO S.A. Moment ten stanowi niejako symboliczne potwierdzenie, ostatecznego i miejmy nadzieję trwałego, powrotu listów zastawnych na polski rynek kapitałowy.

ISBN 83-88367-34-X

SACROFILM - zamojskie spotkania z filmem i słowem

SACROFILM - zamojskie spotkania z filmem i słowem

Kiedy po raz pierwszy usłyszałem nazwę SACROFILM, miałem wrażenie, że ktoś sobie żartuje. W powszechnym mniemaniu kino jest zaprzeczeniem świętości i tak uważa do dzisiaj wielu ludzi Kościoła. Mniemanie to jednak jest nie tylko błędne, ale i wielce szkodliwe. Odkąd film, pierwsza sztuka audiowizualna rozpowszechniana masowo, stał się wiodącą dyscypliną współczesnej kultury, odmawianie mu związków ze sferą sakralną jest po prostu wyrazem niewiedzy. Kto zna kino, ten się nie dopuści podobnego uogólnienia.

Zamojska inicjatywa SACROFILMU od początku uderza swój ą oryginalnością. W założeniu, a więc w samej nazwie, wskazuje duchowy wymiar filmu, odnosi go do świętości i dowodzi, że ten wymiar jest rzeczywiście obecny w całej światowej kinematografii, choć niektórym wciąż wydaje się trudny do zauważenia.

W dziesięcioletniej tradycji tego wyjątkowego festiwalu dobór repertuaru świadczy o głębokim spojrzeniu na kulturę i umiejętności odnajdywania śladów sacrum nie tylko w tradycji chrześcijańskiej, ale i w innych kulturach. Takie spojrzenie jest dowodem poważnego rozumienia kultury, wychodzącego ponad wszelką doraźność i krótkowzroczną dydaktykę.

Zadziwiające jest to, że inicjatywa SACROFILMU zrodziła się w niewielkim ośrodku, z dala od metropolii, gdzie często silniejszym głosem przemawia przelotna moda. Tym większa jest wartość SACROFILMU i tym większą chlubę przynosi swoim twórcom i dobroczyńcom, którzy rozwijają go na przekór trudnościom i niezrozumieniu, jakie nieuchronnie towarzyszą inicjatywie oryginalnej i głębokiej.

ISBN 83-88367-78-1

Jan Zamoyski 1912 - 2002 jako parlamentarzysta

Jan Zamoyski 1912 - 2002 jako parlamentarzysta

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu utworzona została jako pierwsza samodzielna, niepubliczna uczelnia w Zamościu, po likwidacji w końcu XVIII w. założonej przez kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego słynnej Akademii Zamojskiej. Nawiązując do dawnych tradycji akademickich, po wielu latach kontynuuje kształcenie na poziomie wyższym w Zamościu i Regionie.

Uczelnia działa od 1997 roku na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej. Jej Misją jest zbudowanie w Zamościu silnego ośrodka akademickiego, promieniującego na cały region, umożliwiającego: transfer wiedzy do praktyki zarządzania organizacjami, kreowanie rozwoju, przygotowanie kadr menedżerskich dostosowanych do aktualnych wymagań i potrzeb rynkowych, a także podniesienie wiedzy i ogólnego poziomu wykształcenia społeczeństwa, niezbędnego w warunkach konkurencji w Zjednoczonej Europie.

Misją uczelni jest także pełnienie roli kulturotwórczej, animatora przedsiębiorczości, integracji środowisk kulturotwórczych, kreatora rozwoju lokalnego i regionalnego.

Aktualnie uczelnia prowadzi studia w trybie dziennym i zaocznym na kierunkach: ekonomia, administracja, informatyka z ekonometrią, pedagogika, fizjoterapia, ochrona dóbr kultury. W trosce o rozwój naukowy i poziom dydaktyki uczelnia zatrudnia wybitnych pracowników naukowych wywodzących się głównie z lubelskiego i rzeszowskiego środowiska naukowego oraz innych ośrodków, takich jak Warszawa, Kraków, Kielce, Lwów. Posiada własną, dość liczną grupę młodych pracowników naukowych.

Odbudowanie i tworzenie tradycji akademickich stało się ważnym zadaniem całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Zadanie to aktywnie wspiera, funkcjonująca od chwili powstania uczelni, Społeczna Rada Senatu. Wśród wybitnych postaci wywodzących się z ziemi zamojskiej członkiem Rady, od początku jej powstania aż do śmierci, był XVI ordynat senator Jan Zamoyski.
Pan Jan Zamoyski uosabiający sylwetkę wielkiego autorytetu i patrioty, czynnie wspierał wizję rozwoju uczelni i kształtowania jej programu. Przykładem tego zainteresowania jest jego wykład pt. "Zamość i Zamoyscy", wygłoszony w ramach wykładów otwartych WSZiA, w 1998 roku.

Naszą intencją jest nie tylko przybliżenie sylwetki Jana Zamoyskiego jako parlamentarzysty, ale przede wszystkim jego poglądów, drogi życiowej oraz postawy wobec trudnych wyzwań. Żywimy nadzieję, że temu celowi służyć będzie także niniejsza publikacja.

ISBN 83-88367-71-4

Przestrzeń we współczesnej nauce

Przestrzeń we współczesnej nauce

Oddajemy do rąk Czytelników tom wypowiedzi dotyczących pojmowania przestrzeni w obrębie różnych nauk przyrodniczych i kulturowych. Pragniemy, aby przyjęte były jako treści „warsztatowe", a nie gotowe i ostateczne ustalenia naukowe. W mającym miejsce fermencie naukowym w różnych dyscyplinach na naszych oczach tworzą się kontury syntezy wiedzy, której tematem integrującym być może będzie „przestrzenna jedność świata". Bóg lub materia miały być dotąd „substancją pierwszą", której odkrycie miało porządkować światy rozmaitych organizacji materii i kierunek ich ewolucji.

Ten substancjalizm jest dziś jakby odsunięty na margines dążeń naukowych. Architektonika świata, polegająca na tym, że obok siebie lub przenikając się istniej ą różnorodne, mniej lub bardziej zorganizowane, układy procesów, wymaga przede wszystkim uchwycenia zasad ich wspólnej więzi czasowo-przestrzen-nej oraz hierarchii wzajemnego „podbudowywania" i „nadbudowywania". Tym problemom poświęcane były dotąd seminaria organizowane przez interdys-cypinarne grono ze środowiska naukowego Lublina, często zapraszające też do głosu uczonych z innych ośrodków akademickich Polski. Gromadzenie coraz większej liczby danych i hipotez ma w zamierzeniu organizatorów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Lublinie) i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego stworzyć intelektualną „masę krytyczną", która pozwoliłaby uczestniczyć w oczekiwanym tworzeniu się nowej syntezy obrazu świata rzeczy i ludzi.

ISBN 83-88367-58-7