Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Monografie

Wybierz rok wydania:

Zasady i ograniczenia w przepływie osób i towarów w Unii Europejskiej

Zasady i ograniczenia w przepływie osób i towarów w Unii Europejskiej

Koncepcja pracy jest trójdzielna, gdyż publikacja składa się z trzech odrębnych, aczkolwiek uzupełniających się wzajemnie - części. Cześć pierwsza dotyczy zasad i ograniczeń związanych z przemieszczaniem się osób w Unii Europejskiej oraz w tzw. strefie Schengen. Część druga prezentuje podstawowe zasady i wyjątki w sferze obrotu towarowego pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi. Uzupełnieniem części drugiej jest część trzecia, w której przedstawione są ograniczenia w obrocie towarowym z zagranicą, zarówno w obrocie handlowym z państwami trzecimi, jaki wewnątrz Unii.

Prezentowana publikacja powinna zainteresować praktyków, a więc osoby prowadzące operacje importowo - eksportowe w przestrzeni międzynarodowej, pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych nadzorujących prawidłowość tych działań (np. Straż Graniczna, Służba Celna), a także osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą (np. w agencjach celnych, spedycjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach przewozowych). Stanowić może także źródło danych i informacji dla studentów szkół wyższych na kierunkach i specjalizacjach związanych z integracją europejską, administracją i handlem międzynarodowym (np. stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, obsługi ruchu granicznego lub administracji gospodarczej).

Stanisław Dubaj, Artur Kuś, Piotr Witkowski, ISBN 978-83-60790-17-15

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Dziesięć lat działalności.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji<br>w Zamościu. Dziesięć lat działalności.

Publikacja Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Dziesięć lat działalności ukazuje najważniejsze obszary działań oraz przedsięwzięcia podejmowane przez Uczelnię w minionym dziesięcioleciu.

Zwięzłą kroniką Uczelni jest rozdział zatytułowany Najważniejsze wydarzenia. w części Struktura organizacyjna zawarto informacje o funkcjonujących wydziałach, katedrach i innych jednostkach, o osobach pełniących funkcje kierownicze (także w ujęciu retrospektywnym) oraz zasiadających w organach kolegialnych. Kolejny rozdział pokazuje najważniejsze elementy organizacji systemu nauczania. Dużo miejsca poświęcono nauczycielom akademickim, zwracając szczególną uwagę na dorobek naukowy publikowany w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji.

Uczelnia może istnieć dzięki studentom. Ich osiągnięcia, zarówno na polu edukacji, jak i inicjatyw kulturalnych, sportowych i społecznych przewijają się na wielu stronach. w większości są to informacje o tzw. "anonimowym" studencie, bo trudno byłoby wymienić wszystkich z nazwiska - wszak w murach Uczelni w minionym dziesięcioleciu przebywało ich ponad jedenaście tysięcy.

Działalność naukowo-badawczą przedstawiono przez pryzmat organizowanych konferencji naukowych, realizowanych projektów badawczych oraz wydawnictw. Związek Uczelni z regionem ukazują podejmowane cyklicznie inicjatywy. Kontakty międzynarodowe, zarówno z partnerami w Unii Europejskiej, jak i z Ukrainą, opisano w rozdziale Współpraca międzynarodowa. w książce udokumentowano także wizyty gości, którzy zaszczycili Uczelnię swoją obecnością oraz przedstawiono osoby wyróżnione Medalem Scholae Amicis. Rozdział o certyfikatach i rankingach pokazuje pozycję Uczelni wśród innych szkół wyższych. w prezentowanych zasobach materialnych dużo miejsca poświęcono nowej jednostce związanej z realizacją programu dydaktycznego na kierunku fizjoterapia - Centrum Rehabilitacji WSZiA.

ISBN 978-83-60790-05-2

Jan Haftek - naukowiec, chirurg, nauczyciel

Jan Haftek - naukowiec, chirurg, nauczyciel

Pogoda ducha Profesora Jana Haftka, życzliwość, uśmiech, prostolinijność, skromność - to tylko niektóre cechy dopełniające głębię Jego osobowości i bogatej wrażliwości.

Praca i obecność Profesora w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu znacząco wpływa na podniesienie poziomu dydaktycznego oraz umocnienie kierunku fizjoterapia.

Fizjoterapia - medyczny kierunek studiów naszej uczelni, nawiązuje do tradycji Akademii Zamojskiej (1594-1784), w której od 1653 roku działała katedra, a od 1746 roku wydział medyczny. Organizatorem tego kierunku był ówczesny rektor Gaspar Solski - profesor medycyny i lekarz Jana Zamoyskiego.

Profesor Jan Haftek to człowiek o wielkich osiągnięciach, rozlicznych zainteresowaniach i kontaktach w Polsce, i na świecie. Dlatego trudną sprawą byłoby przedstawienie Jego sylwetki przez jednego autora. Zgodnie z sugestią Profesora tę wspólną laudację przygotowali koledzy, przyjaciele - w większości Jego uczniowie. Jest wśród nich profesor Tomasz Trojanowski - światowej sławy neurochirurg i przyjaciel Profesora. Profesorowie Andrzej Radek, Włodzimierz Jarmudowicz i Heliodor Kasprzak - wybitni neurochirurdzy polscy, którzy są uczniami Profesora i dziękują za dar losu, który pozwolił im zetknąć się z Profesorem dając możliwość czerpania z zasobów Jego wiedzy, umiejętności, a także bycia z Nim w głębokiej przyjaźni. Profesor Jan Skowroński, przyjaciel Profesora rozwija Jego nowatorskie metody leczenia operacyjnego i doskonalenia specjalnej dziedziny - neu-roortopedii, której profesor Jan Haftek jest animatorem. Również współredaktor niniejszej publikacji, Andrzej Kwolek ma to szczęście, że już od wielu lat ma możliwość współpracy z Profesorem, najpierw jako najwyższej klasy konsultantem a następnie nauczycielem i niezawodnym przyjacielem. Zasługi Profesora dla rozwoju rehabilitacji polskiej są przecież ogromne i niepodważalne. Tę wspólną laudację doskonale uzupełniają i zamykają jakby specjalną klamrą wspomnienia towarzysza rozlicznych łowów - doktora Józefa Hryniewicza. Jego naukowe wywody dotyczące genetyki i historii zapewne będą bliskie wszystkim czytelnikom, zwłaszcza tym nieco starszym, bo chyba każdy pamięta piosenkę "pojedziemy na łów, na łów towarzyszu mój...".

Intencją publikacji jest nie tylko przybliżenie sylwetki Profesora, ale przede wszystkim zaprezentowanie Jego osiągnięć oraz drogi życiowej. Dla społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Profesor jest wzorem godnym naśladowania oraz przykładem człowieka oddanego nauce, pracy dla innych i dla dobra publicznego. Wyrażamy przekonanie, że publikacja spełni ten cel.

ISBN 978-83-60790-06-9

Projekt konstytucji dla Korsyki Jana Jakuba Rousseau. Aktualizacja w dobie Rewolucji Francuskiej

Projekt konstytucji dla Korsyki Jana Jakuba Rousseau.

Dwukrotnie Jan Jakub Rousseau wystąpił w roli prawodawcy dla narodu, który potrzebował w dawnej historycznej chwili swego istnienia takiego wsparcia. Raz w 1765 r. dla powstańców korsykańskich. Drugi raz w 1771 r. dla Polski, na prośbę konfederatów barskich. Pisząc wcześniej Umowę społeczną, która ukazała się w 1762 r., w rozdziale dziesiątym - „O ludzie", Rousseau napisał: „Istnieje jeszcze w Europie kraj zdolny do prawodawstwa: jest nim wyspa Korsyka. Waleczność i wytrwałość z jaką ten dzielny lud umiał odzyskać i obronić swą wolność zasługują na to, by jakiś mędrzec nauczył go jak tę wolność utrzymać. Przeczuwam, że ta mała wyspa zadziwi kiedyś Europę".1 Nawiązując do tej wypowiedzi powstańcy korsykańscy walczący o swą niepodległość z Genuą, zwrócili się do Rousseau o nakreślenie projektu ustawodawstwa dla ich ojczyzny. Jesienią 1764 r. (31.08) Mathieu Buttafoco, oficer królewskiego regimentu włoskiego (aide-major), skierował list do Jana Jakuba z prośbą o zaprojektowanie zarysu rządu i prawodawstwa dla Korsyki. Kiedy zaakceptował on tę prośbę i zamierzał nawet udać się na Korsykę, Buttafoco przesłał mu bogatą dokumentację historyczną i geograficzną, nad którą Rousseau pracował od stycznia do października 1765 r., zwłaszcza podczas swego pobytu na wyspie Saint-Pierre, w kantonach Szwajcarii. Będąc stale prześladowany za swoje pisma wyjechał do Anglii, pozostawiając rękopis przyjacielowi P. A. Du Peyrou, zatytułowany Affaires de Corse. Gdy został on opublikowany, nadano mu tytuł: Projet de constitution pour la Corse.2

ISBN 83-88367-88-9

Myśl pedagogiczna Bolesława Prusa na tle pozytywizmu polskiego

Myśl pedagogiczna Bolesława Prusa na tle pozytywizmu polskiego

Pedagogia Bolesława Prusa na tle pozytywizmu polskiego to temat ambitny i ciekawy. Pozytywizm panował wszechwładnie w umysłach polskiej inteligencji bezpośrednio po powstaniu styczniowym. Na ziemiach polskich reprezentował go przede wszystkim Aleksander Świętochowski oraz znakomita większość uczonych i pisarzy, wśród nich B. Prus. Z ideologii pozytywizmu wyrosło odżegnywanie się od powstań narodowych, a wyeksponowanie programu pracy od podstaw. Ze swoim agnostycyzmem i często antyklerykalizmem, pozytywizm towarzyszył na ziemiach polskich początkom socjalizmu i narodowej demokracji.
Ks. Dr Czesław Gałek ukazuje w niniejszej pracy, jak ideologię pozytywizmu realizował Bolesław Prus. Poznajemy tu autora Emancypantek jako pisarza zatroskanego o wszystko, co stanowiło polskość. W swoich licznych inicjatywach był nowatorski i śmiały.

Dzisiaj, w naszych ahistorycznych i afilozoficznych czasach, kiedy slogany urastają do rangi dogmatów a obraz zyskuje wprost moc tyrana, konieczny jest powrót do tekstów filozoficznych, historycznych, a nawet publicystycznych XIX oraz XX stulecia. Wówczas to dostrzegano zarówno las, jak i drzewa. Analityczne i syntetyczne umysły nie koncentrowały się wybiórczo na jednym tylko temacie, cywilizacji czy kulturze, ale obejmowały równocześnie różne ich kierunki rozwoju. Potrzebne jest więc również obecnie globalne traktowanie rzeczy i zjawisk, gdyż tylko w ten sposób możemy naprawdę poznać i zrozumieć przeszłość, a przez nią przyczynić się do poznania problemu współczesności. Ma rację Simone Weil, gdy pisze: "Skąd przyjdzie odrodzenie do nas, którzyśmy skazili i spustoszyli cały glob ziemski? Tylko z przeszłości, jeżeli ją kochamy" (Simone Weil, Wybór pism, przekład i opracowanie Cz. Miłosz, Kraków 1991, s. 174).

ISBN 83-88367-81-1