Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Monografie

Wybierz rok wydania:

Koncepcja nowej retoryki prawniczej

Koncepcja nowej retoryki prawniczej

Przedmiotem pracy jest prezentacja nowej retoryki prawniczej Chaima Perelmana i ocena tej koncepcji na tle innych kierunków reprezentowanych we współczesnej filozofii prawa.

W ostatnich latach w polskiej literaturze prawniczej widoczny jest wzrost zainteresowania argumentacyjnym modelem prawa, który przeciwstawia się modelowi sylogistycznemu kojarzonemu z pozytywizmem prawniczym.

W drugiej połowie XX wieku w Europie powstało kilka teorii argumentacji prawniczej. Podejmowane w tym zakresie badania koncentrowały się głównie na kwestii rozstrzygania przez sędziów tzw. trudnych spraw (hard cases), tzn. przypadków, w których z obowiązującego prawa nie wynika jednoznacznie rozwiązanie.

Dwie z nich, a mianowicie koncepcje Perelmana i Roberta Alexego, wyraźnie odcinały się od pozytywizmu prawniczego i jego metod badania prawa, uznając logikę formalną jako niewystarczającą podstawę analiz argumentacji prawniczych. Obie te teorie stanowią interesującą alternatywę nie tylko dla pozytywizmu, ale w przypadku nowej retoryki Perelmana również i dla doktryn prawa natury. [...]


Krzysztof Kukuryk ISBN 978-83-607-90-54-0

ANALFABETYZM FUNKCJONALNY
jako jeden z czynników wykluczenia społecznego

ANALFABETYZM funkcjonalny jako jeden z czynników wykluczenia społecznego

Obecnie coraz częściej mówi się o występowaniu zjawisk analfabetyzmu, których symptomy można zaobserwować we współczesnych społeczeństwach. Niepokojące wydają się być przejawy analfabetyzmu wtórnego oraz funkcjonalnego, dotyczącego trudności rozumienia i wykorzystania informacji pisanych oraz prezentacji graficznych takich jak ikony, wykresy lub diagramy. Warto również zwrócić uwagę na analfabetyzm matematyczny, który czyni ludzi niezdolnymi do wykonywania prostych obliczeń potrzebnych w codziennym życiu, czy też analfabetyzm kulturowy, który dotyczy związków zachodzących pomiędzy kulturą i naturą człowieka.

Według opinii pedagogów i socjologów również w naszym kraju przybywa gwałtowanie osób, które nie rozumieją tekstów pisanych. Dotyczy to przede wszystkim młodzieży szkolnej, ale także coraz częściej ludzi dorosłych. [...]

Zobacz: Spis treści


Janusz Skwarek, 2015 ISBN 978-83-60790-56-4

Obraz szkoły w II połowie XIX wieku w zaborze rosyjskim w świetle pamiętników i literatury pięknej

Obraz szkoły w II połowie XIX wieku w zaborze rosyjskim w świetle pamiętników i literatury pięknej

Wydany został drugi z trzech zaplanowanych tomów dotyczących obrazu szkoły polskiej w literaturze w II połowie XIX wieku autorstwa prof. Czesława Galka. O ile tom pierwszy poświęcony był obrazowi szkoły w zaborze austriackim (Galek Cz., Szkoła i nauczyciel w II połowie XIX wieku na północno – wschodnich terenach Monarchii Austro–Węgierskiej w polskiej literaturze pamiętnikarskiej i beletrystycznej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2012, ss. 295) to tom drugi Poświęcony jest zborowi rosyjskiemu (Galek Cz., Obraz szkoły w II połowie XIX wieku w zaborze rosyjskim w świetle pamiętników i literatury pięknej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2015, ss. 406).

„[…] Recenzowana publikacja ciekawie ilustruje szkolnictwo II połowy XIX wieku na terenach zaboru rosyjskiego widziane oczami autorów literatury beletrystycznej i pamiętnikarskiej. Jest to opis tym bardziej skupiający uwagę, ponieważ udało się Autorowi odtworzyć obraz polskiej szkoły pod zaborem rosyjskim w sposób przekonywujący i żywy. Praca zawiera bardzo liczne, świetnie dobrane cytaty, znakomicie oddające tamtą atmosferę i oryginalność myślenia cytowanych autorów. Dodatkowo wydobyty ze wspomnień i literatury pamiętnikarskiej obraz szkolnictwa pod zaborem rosyjskim został przez Autora skonfrontowany z ustaleniami historyków wychowania, co podnosi też wartość dokumentacyjną recenzowanego opracowania. […].” ( Z recenzji prof. dr hab. Elwiry Jolanty Kryńskiej)


Czesław Galek, 2015 ISBN 978-83-60790-53-3

Fizykoterapia

Fizykoterapia

Odkrycia w fizyce, stały się permanentną moty­wa­cją do rozwoju i postępu technicznego, a wielo­letnie badania i obserwacje pozwoliły na wyko­rzystanie tych osiągnięć w świecie medycyny. Istotnym problemem jest poznanie mechanizmów pozytywnego i negatywnego oddziaływania bodźców fizykalnych na organizm na poziomie molekularnym, dotyczących funkcji życiowych komórek, tkanek i narządów. Na obecnym etapie, jest to nadal często proces nie do końca wyjaśniony, będący w sferze badań i zbierania naukowych dowodów. Liczne obserwacje i doniesienia na przestrzeni dziejów, potwierdzają pozytywny wpływ odpowiednio dobranych i stosowanych energii na żywe organizmy.
Stąd umiejętne wykorzystanie bodźców fizykalnych naturalnie występujących w przyrodzie, a także obecnie sztucznie otrzymywanych za pomocą odpowiednich urządzeń i aparatury, przyczyniło się istotnie do poprawy osiąganych wyników leczenia. Brak odpowiedniej wiedzy z zakresu fizykoterapii, może tłumaczyć istniejącą ignorancję i lekceważenie tej formy terapii. Zalecana pacjentom fizykoterapia, bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego w zakresie wskazań, przeciwwskazań oraz technik wykonywania zabiegów powoduje, iż wspomagające działanie jakie ma ona pełnić nie zostaje osiągnięte, a podjęte nierozważne poczynania bywają niekiedy nawet szkodliwe.
Zebrana wiedza, ma posłużyć studentom fizjoterapii, fizjoterapeutom i lekarzom w doborze oraz ordynowaniu najbardziej skutecznej terapii w określonej jednostce chorobowej. Fizykoterapia jest lekiem ponadczasowym, wspomaga proces leczenia, w którym zasadniczym postępowaniem jest odpowiednio dobrany ruch.

Zobacz: Spis treści


Krzysztof Mataczyński, Rafał Sapuła, 2013 ISBN 978-83-60790-46-5

Czesław Galek, Szkoła i nauczyciel w II połowie XIX wieku na północno – wschodnich terenach Monarchii Austro – Węgierskiej w polskiej litera­turze pamiętnikarskiej i beletrystycznej

Szkoła i nauczyciel w II połowie XIX wieku na północno – wschodnich terenach Monarchii Austro – Węgierskiej w polskiej literaturze pamiętnikarskiej i beletrystycznej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2012

Szkolnictwu z terenów zaboru austriackiego na przełomie XIX i XX wieku poświecono wiele dzieł i artykułów naukowych, których główną bazą źródłową są zasoby archiwalne. Oryginalność prezentowanej dysertacji polega na tym, że jej autor oparł ją na dużej ilości źródeł pamiętnikarskich i beletrystycznych. Tego typu materiały źródłowe pozwalają odsłonić w życiu szkoły to, czego trudno się doszukać w aktach urzędowych. Praca oparta na memuarystyce ukazuje w sposób autentyczny życie wewnętrzne, obyczaje i atmosferę szkoły oraz odczucia uczniów i nauczycieli. Ukazuje w sposób niezwykle plastyczny ubogą infrastrukturę szkoły, prowadzoną w niej politykę wynaradawiania młodego pokolenia Polaków przez władze austriackie, a także stosowane metody wychowawcze, oparte głównie na przemocy wobec uczniów. Prezentuje też wspaniałe sylwetki nauczycieli z powołania, stosowane przez nich metody nauczania, ale także ich niski status materialny i wady. Natomiast uczniowie zwierzają się jak odczuwali stosowane przez szkołę metody wychowawcze, jak traktowali naukę, szkołę i nauczycieli, w jaki sposób bronili swojej tożsamości narodowej, jakie mieli mieli zainteresowania i problemy związane z adolescencją oraz jakich musieli dokonywać wyborów światopoglądowych i etycznych. Praca może stanowić ważny przyczynek do opracowania przez badaczy polskich i słowackich kompleksowych zagadnień związanych ze szkolnictwem na całym obszarze północno-wschodnim Monarchii Austro-Węgierskiej.

Książka powinna zainteresować nie tylko nauczycieli akademickich i studentów pedagogiki, ale także wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę odnośnie tamtej epoki. Napisana jest niezwykle prostym i żywym językiem, a liczne cytaty – jak się wyraził jeden z jej recenzentów, prof. dr hab. Stanisław Mauersberg – „przyciągają […] uwagę czytelnika i przykuwają go do lektury, ciesząc pięknem i oryginalnością myślenia i stylów cytowanych autorów”.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2012
ISBN 978-83-60790-43-4

Kadry dla gospodarki transgranicznej

Kadry dla gospodarki transgranicznej

Opracowanie jest podsumowaniem trzech lat pracy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Kadry dla gospodarki transgranicznej. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Zarządza­nia i Administracji w Zamościu". Projekt jest odpo­wiedzią na konkurs numer 2/POKL/4.1.1/2009 ogło­szony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż­szego w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka.

Podjęcie się realizacji projektu wynikało z przeko­nania, że Region lubelski ze względu na swoje położenie ma szczególną rolę do odegrania w tworze­niu warunków i realizacji współpracy państw Unii Europejskiej ze wschodnimi sąsiadami - Ukrainą i Białorusią. Fakt ten znalazł miejsce we wszystkich dokumentach strategicznych, przygotowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. Prowadzone - zarówno przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji (WSZiA) jaki i inne instytucje badawcze - badania naukowe wskazują, iż współpraca transgraniczna może być ważnym czynnikiem rozwoju jednego z najbiedniejszych regionów UE, jakim jest woj. lubelskie. Ale efektywna realizacji współpracy wymaga wysoko kwalifikowanej, posiadającej specjalistyczną wiedzę i umiejętności kadry, korzystającej z rozwiązań gospodarki opartej na wiedzy. Dotyczy to zarówno współpracy gospodarczej, jak i społeczno-kulturalnej. Pobierz całość (PDF)

M.Kowerski, I.Pieczykolan (red.), Kadry dla gospodarki transgra­nicznej, WSZiA w Zamościu, Zamość 2012 - więcej (PDF) »

M.Kowerski, I.Pieczykolan (red.), ISBN 978-83-60790-42-7

Techniki budowlane w kompleksach zabytkowych.
Słownik terminologiczny

Techniki budowlane w kompleksach zabytkowych. Słownik terminologiczny

Książka profesora Bonawentury Macieja Pawlickiego składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się części:

 • Teoretycznej obejmującej takie zagadnienia jak:
 • ogólne zasady ochrony budowli zabytkowych,
 • pryncypia naukowe ochrony zabytków,
 • dzieje konserwacji zabytków,
 • współczesne akty legislacyjne,
 • zagadnienia inżynieryjne,
 • metodologia i praktyka konserwatorska
 • Terminologicznej przygotowanej w formie słownika zawierającego około 700 haseł z zakresu technik budowlanych w kompleksach zabytkowych, począwszy od abakusa i absydy a skończywszy na żabce, żurawiu i żużlu. Część tych haseł opracowali pod kierunkiem profesora studenci kierunku Ochrona dóbr kultury Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

B.M.Pawlicki, Techniki budowlane w kompleksach zabytkowych. Słownik terminologiczny - więcej (PDF) »

B.M.Pawlicki, ISBN 978-83-62862-02-3

Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne

Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne

Decyzje dotyczące wypłat dywidend: czy, kiedy, ile i w jakiej formie płacić akcjonariuszom, należą – obok decyzji inwestycyjnych – do najważniejszych, ale i najtrudniejszych decyzji podejmowanych przez spółki publiczne. Pomimo niemal stuletnich badań decyzje o wypłatach dywidend i ich wpływ na ceny akcji, a więc i wartość spółek, pozostają nadal zagadką. Tym bardziej w Polsce gdzie problematyce dywidend poświęcono dotychczas nader mało miejsca.
Głównym  celem  pracy jest  próba określenia mikro- i makroekonomicznych uwarunkowań decyzji o wypłatach dywidend rozumianych jako decyzje o tym, czy wypłacać dywidendy, czy też ich nie wypłacać, na wschodzących rynkach kapitałowych na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W pracy wytyczono sześć następujących celów szczegółowych, które miały pomóc w osiągnięcie celu głównego:

 1. Analiza zmian decyzji o wypłatach dywidend na rozwiniętych rynkach kapitałowych
 2. Przegląd podstawowych teorii dywidend
 3. Analiza zmian polityki dywidend spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych od początku jej funkcjonowania
 4. Identyfikacja czynników  determinujących  decyzje o wypłatach dywidend na  rozwiniętych rynków kapitałowych
 5. Propozycja modelu decyzji o wypłatach dywidend przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 6. Estymacja modeli  decyzji o wypłatach dywidend przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

M.Kowerski, Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne - więcej (PDF) »

Kup tę książkę w Księgarni Konsorcjum Akademickiego

M. Kowerski, ISBN 978-83-62259-28-1

Transgraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej

Transgraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej

W 2011 roku Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu wspólnie z Centrum Informacji Europejskiej „Europe Direct” w Zamościu wydała monografię traktującą o problemach transgranicznego przepływu towarów i osób w Unii Europejskiej. Monografia została zredagowana przez prof. Artura Kusia – Dyrektora Instytutu Europeistyki i kierownika Katedry Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawała II i i profesora nadzwyczajnego w  Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz dr Mieczysława Kowerskiego – Prorektora i kierownika Katedry Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Oprócz redaktorów autorami poszczególnych rozdziałów są z jednej strony naukowcy (pracownicy uniwersyteccy), z drugiej zaś strony praktycy (byli wysocy funkcjonariusze polskiej Służby celnej i Straży Granicznej) z dużym doświadczeniem naukowo – dydaktycznym:

 • dr Anna Szachoń – Pszenny – dr nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL,
 • dr Stanisław R. Dubaj – dr nauk humanistycznych (politolog); prodziekan Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie; do 2008 roku funkcjonariusz – oficer Straży Granicznej na kierowniczym stanowisku,
 • dr Piotr Witkowski – dr nauk humanistycznych, adiunkt w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, w latach 1991 – 2006 funkcjonariusz Służby Celnej, w tym długoletni dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej,
 • dr Piotr Sawczuk – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, radca prawny (adwokat).

A.Kuś, M.Kowerski (red.) Transgraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej - więcej (PDF) »

A. Kuś, M. Kowerski (red.), ISBN 978-83-60790-37-3