Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Podręczniki i skrypty

Zintegrowany model kulturoterapii młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Zintegrowany model kulturoterapii młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Oparcie procesu wychowawczego o system wartości podstawowych takich jak dobro, piękno, prawda, miłość, przyjaźń itp. stanowi podstawowy filar oddziaływań wychowawczych. Hierarchia wartości nie jest wrodzona i w procesie wychowawczym wychowanek musi ją najpierw poznać, by móc zaakceptować. Również kultura pomaga każdemu człowiekowi w ogólnej poprawie jego kondycji psychicznej, fizycznej, a nawet społecznej. Oddziaływania profilaktyczne za pomocą elementów kultury, a więc muzyki i szeroko rozumianej sztuki służą ludziom, którzy chcą zadbać o własną psychikę, odprężenie i radość życia, w celu lepszej adaptacji indywidualnej i społecznej. Pobierz całość (PDF)


Janusz Skwarek, 2013 ISBN 978-83-60790-44-1

Psychiatria Pomocnik fizjoterapeuty

Psychiatria Pomocnik fizjoterapeuty

Żyjemy w czasach dużych zagrożeń cywilizacyjnych i ekologicznych generujących olbrzymie negatywne skutki dla zdrowia człowieka, skutkiem czego jest zwiększona zapadalność na schorzenia narządu ruchu, choroby naczyniowe, onkologiczne, psychi­czne, powodowane spadkiem odporności organi­zmu na życie w stresie czy depresji, ściśle powią­zane ze stylem życia i cechami jego środowiska.

Postęp nauk medycznych sprawił, że ludzie dożywają starości a przedłużenie życia prowadzi do zwiększenia się liczby osób starszych, w tym niepełnosprawnych wśród których znaczną grupę stanowią chorzy z problemami zdrowia psychicznego, często związanego z reakcją na chorobę, sytuację rodzinną, dramatyczną niekiedy jakość życia tych osób. Prawie wszyscy Ci chorzy oczekują nie tylko fachowej pomocy medycznej, opieki pielęgniarskiej i działań rehabilitacyjnych, ale także opieki psychologicznej i socjalnej.

Wiek XX z perspektywy psychiatrycznej niektórzy uznali za wiek lęku i depresji, można mówić paradoksalnie – o smutku cywilizacji. Ogólna poprawa warunków życia wielu społeczeństw wcale nie zmniejszyła częstości występowania chorób psychicznych a tym samym nie można stwierdzić, że poprawia się w skali ogólnej jakość życia. Obraz zaburzeń psychicznych na przestrzeni tysięcy lat nie uległ głębszym zmianom jak donoszą źródła z literatury. Zwykle odzwierciedlają troski egzystencjonalne człowieka typowe dla epoki, w tym z strach, bojaźń, przed niezrozumiałymi fenomenami natury i chorobami.


Helena Bartyzel-Lechforowicz, 2012 ISBN 978-83-60790-41-0

Stany nagle w kardiologii

Stany nagle w kardiologii

Istota życia człowieka polega nie tylko na reakcjach fizyko-chemicznych i przemianach biochemicznych zachodzących w komórkach, nie tylko na funkcjonowaniu pojedynczych komórek, nie tylko na pracy poszczególnych narządów i układów, nie tylko na uporządkowanej celowej i sterowanej przemianie materii i energii, nie tylko na działaniu układów integrujących i sterujących: układu nerwowego, krążenia i oddychania oraz podlegających im narządów, ale również i przede wszystkim istota życia polega na posiadaniu świadomości życia z jego bogactwem odczuć i doznań emocjonalnych oraz sprawności intelektualnej. Działanie układów sterujących i integrujących, a szczególnie układu nerwowego wymaga zapewnienia stałości środowiska wewnętrznego i to w bardzo wąskich granicach. Jego utrzymanie zależy od subtelnych mechanizmów subkomórkowych, komórkowych, tkankowych, narządowych i ogólnoustrojowych. Wiele narządów i układów bierze udział w zapewnieniu homeostazy ustroju. Ich współdziałanie możliwe jest dzięki układowi krążenia, który spełnia w tym zakresie funkcję pośredniczącą. Zaburzenia funkcji układu krążenia mogą decydować o zdrowiu i życiu, i dlatego każdy objaw chorób układu krążenia może być stanem nagłym, prowadzącym nawet do zatrzymania krążenia. W tym świetle ważna jest umiejętność ich rozpoznawania oraz odpowiedniego postępowania Przedstawiony skrypt ma na celu usprawnienie procesu dydaktycznego przez przedstawienie podstawowych problemów kardiologicznych tj. objawów chorób serca, rozpoznawania i postępowania w zatrzymaniu krążenia, ostrym zespole wieńcowym, ostrej niewydolności serca, zaburzeniach rytmu i innych, a także metod stosowanych w ramach intensywnej terapii kardiologicznej. Nie obejmuje on całości problemów intensywnej terapii kardiologicznej i nie zastępuje opracowań podręcznikowych. Mamy nadzieję, że pozwoli na bardziej efektywne uczestniczenie w wykładach i ćwiczeniach i tym samym na pogłębienie i utrwalenie wiedzy i umiejętności.


Andrzej Kleinrok, Andrzej Martyna, 2009 ISBN 978-83-60790-21-23-2

Fizjoterapia w kardiologii

Fizjoterapia w kardiologii

Wiek XX stanowił okres lawinowego wzrostu zachorowań na choroby układu krążenia i jednoczesnego postępu w zakresie prewencji, diagnostyki i terapii pozwalających na realne wydłużenie życia pacjentów. Dzięki postępom w leczeniu farmakologicznym i zabiegowym stopień uszkodzenia serca został istotnie ograniczony. Diametralnej zmianie uległo również postępowanie z pacjentami po przebytych ostrych zespołach wieńcowych i innych chorobach układu krążenia leczonych farmakologicznie łub inwazyjnie. Od "fotelowej" formy rehabilitacji bez przywrócenia całkowitej sprawności do kompleksowego podejścia obejmującego wszystkie aspekty życia pacjenta, z osiągnięciem "pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu". Osiągnięcie założonego celu możliwe jest jedynie przez zaangażowanie całego zespołu prowadzącego chorego od chwili zachorowania do osiągnięcia okresu podtrzymania efektów rehabilitacji. Usprawnianie osoby z ciężką chorobą układu krążenia ma również swoją specyfikę ze względu na naturalną obawę pacjenta i... personelu przed aktywnością fizyczną. Rzetelne przygotowanie pozwala na bezpieczne osiągnięcie zdolności do normalnego funkcjonowania i pracy oraz na wychwycenie objawów zagrożenia w czasie ćwiczeń. Właściwie prowadzona rehabilitacja pozwała uniknąć wielu powikłań związanych z unieruchomieniem oraz w znaczący sposób poprawia stan psychiczny chorego. Niestety dostępność do kompleksowej rehabilitacji jest dużo mniejsza niż do innych, specjalistycznych procedur. Skrypt który oddajemy studentom ma za zadanie pomoc w poznaniu przyczyn niektórych chorób, możliwości prewencji, diagnostyki i leczenia oraz możliwości usprawnienia po zastosowaniu leczenia przyczynowego. Nie obejmuje on całości materiału, nie zastępuje opracowań podręcznikowych. Mamy nadzieję że pozwoli na bardziej efektywne uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach, opanowanie materiału oraz w przyszłości, na owocną pracę.


Andrzej Kleinrok, Ewa Szeremeta, Wojciech Czochra, 2008 ISBN 978-83-60790-21-2

Podstawy taekwon-do dla studentów wyższych uczelni

Podstawy taekwon-do dla studentów wyższych uczelni

Niniejsze opracowanie ma na celu pomoc, wszystkim zainteresowanym sportami walki, a szczególnie taekwon-do w pełniejszym poznaniu specyfiki i oryginalności oraz inspirację w poszukiwaniach oraz tworzeniu własnego warsztatu pracy. System szkolenia zarówno w taekwon-do jak i w sporcie wyczynowym nieprzypadkowo uwzględnia w swojej strukturze przygotowanie teoretyczne czy intelektualne (Choi 1983, Kim 1995, Sozański 1999, Ulatowski 1992). Pomaga to łatwiej opanować specyficzne ruchy (technikę), zrozumieć podłoże historyczne, a na tym tle strategię i rozwiązania taktyczne, pojąć tożsamość taekwon-do. Trening i cała działalność sportowa powinna być oparta na wzorcu wiedzy zakładającym, że najpierw trzeba dokładnie, dogłębnie poznać istotę wybranej dziedziny sportu, a dopiero później wyznaczyć cel główny, zadania szkoleniowe oraz metody i formy ich realizacji (Czajkowski 2001). Choi Hong Hi uważał (1965), że bez znajomości teorii nie jest możliwe w pełni opanowanie i zrozumienie taekwon-do. Aby właściwie (i uczciwie) nauczać, należy znać i rozumieć co najmniej 1000 określeń związanych z taekwon-do. Podczas sprawdzianów na kolejne stopnie zaawansowania technicznego jednym z formalnych wymogów jest orientacja w podstawowych zagadnieniach teoretycznych oraz wybranych rozwiązaniach praktycznych, stanowiących kompilację wieloletnich doświadczeń.


Zbigniew Bujak, Jarosław Walczak, 2007 ISBN 978-83-60790-08-3

Elementy ekonomii matematycznej i matematyki finansowej

Elementy ekonomii matematycznej i matematyki finansowej

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów studiów licencjackich, prowadzonych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu, na kierunku Ekonomia oraz Informatyka i Ekonometria. Ponieważ ekonomia matematyczna a także matematyka finansowa nie mają dużej tradycji w planach studiów szkolnictwa wyższego w naszym kraju, nie ma też wypracowanych standardowych programów nauczania i podręczników akademickich dostosowanych dla potrzeb poszczególnych kierunków studiów. Tematyczny zakres materiału zamieszczonego w tym skrypcie jest dostosowany do potrzeb studentów. Głównym celem wydawnictwa jest wyposażenie studentów w wiedzę niezbędną do zrozumienia przedmiotów oraz zapoznanie ich z podstawowymi narzędziami aparatu matematycznego do opisu, analizy i interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych, operacji finansowych oraz bankowych. Sposób zastosowań tego aparatu został zilustrowany na licznych zamieszczonych w skrypcie przykładach rachunkowych.


Tadeusz Przybysz, 2007 ISBN 978-83-60790-07-6

Kształcenie dorosłych w świetle wymagań współczesnego życia

Kształcenie dorosłych w świetle wymagań współczesnego życia

Prezentowana praca poświęca szczególną uwagę "kształceniu dorosłych typu szkolnego". Podjęto w niej próbę analizy roli jaką pełni oświata w życiu dorosłych w ujęciu uwarunkowań środowiskowych. Praca może być pomocna w lepszym zrozumieniu motywacji podejmowania nauki przez dorosłych jak również pozwoli przybliżyć faktyczne potrzeby uczestników kształcenia. Całość składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia zagadnienia wychowania i kształcenia dorosłych w ujęciu filozofii edukacji oraz pedagogiki. Rozważa się tu antropologiczne założenia natury ludzkiej oraz pedagogiczne aspekty kształcenia i wychowania dorosłych. Teoretyczne wprowadzenie do ogólnej problematyki oświaty dorosłych, stanowiące rozdział drugi, obejmuje analizę współczesnych problemów i zadań oraz omówienie wpływu reformy systemu edukacji na kształcenie dorosłych. Rozdział trzeci zawiera metodologię badań własnych, w tym: określenie celu pracy, postawienie hipotez, opis sposobu prowadzenia badań i zastosowanego narzędzia oraz charakterystykę zbadanej próby. Rozdział czwarty przedstawia uzyskane wyniki, ich jakościową i ilościową analizę, uzasadnienie przyjętych hipotez oraz wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na istnienie pewnych ogólnych trendów związanych z podejmowaniem nauki przez osoby dorosłe, niezależnie od miejsca zamieszkania. Jest to np. uznanie faktu o konieczności kształcenia się w ciągu całego życia. Zaobserwowano również szereg uwarunkowań środowiskowych związanych z motywacjami podejmowania nauki przez dorosłych. Zakończenie pracy zawiera podsumowanie uzyskanych wyników i analiz oraz implikacje praktyczne z przeprowadzonych badań.


Janusz Skwarek, 2006 ISBN 83-88367-96-X

Plan zbiorowy Ordynacji Zamojskiej z 1906 roku

Plan zbiorowy Ordynacji Zamojskiej z 1906 roku

Plan historyczny jako dokument urzędowej inwentaryzacji faktycznego stanu zagospodarowania stanowi jedno z najbardziej wyczerpujących i wiarygodnych, wolnych od subiektywnego spojrzenia na epokę, źródeł: wiadomości o stosunkach przyrodniczych, gospodarczych, demograficznych, jak również kulturowych, społecznych i politycznych danego obszaru. Z tego też względu plany te poszukiwane są przez każdego badacza przeszłości. Każdy zaś badacz dostosowuje do swej problematyki naukowej sposoby odczytywania i interpretacji zarówno treści, jak i formy planów. Takim historycznym planem, spełniającym wszelkie walory dobra kultury materialnej reprezentowanej przez sztukę mierniczą i geodezyjną, jest "Plan zbiorowy dóbr Ordynacji Zamojskiej z 1906 roku przechowywany w Archiwum Państwowym w Zamościu. Jest on jednym z dokumentów, który powstał w czasie prac geodezyjnych służących założeniu i prowadzeniu katastru dla obszaru Ordynacji Zamojskiej. Plan zawiera cenne, zwłaszcza z historycznego punktu widzenia, informacje dotyczące walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego, które mogą stanowić bogaty materiał do analiz komparatywnych dla specjalistów różnych dyscyplin naukowych, takich jak: geodezja rolna, leśnictwo, planowanie przestrzenne, urbanistyka, architektura krajobrazu, geografia osadnictwa, historia gospodarcza, itp.


Andrzej Kędziora, Wojciech Przegon, 2005 ISBN 83-88367-84-6

Programowanie obiektowe w Delphi. Ćwiczenia laboratoryjne

Programowanie obiektowe w Delphi. Ćwiczenia laboratoryjne

Skrypt przeznaczony jest dla studentów licencjackich studiów dziennych, prowadzonych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu, na kierunku Informatyka i Ekonometria. Ze skryptu mogą również korzystać studenci studiów zaocznych na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz studenci Podyplomowych Studiów Informatyki pragnący poszerzyć swoją wiedzę w zakresie projektowania aplikacji w nowoczesnym środowisku programowania Borland Delphi.


Zbigniew Omiotek, 2005 ISBN 83-88367-82-X

Historia gospodarcza - przewodnik po wykładach

Historia gospodarcza - przewodnik po wykładach

Obowiązujący materiał egzaminacyjny z tego przedmiotu, obejmuje historię gospodarczą Polski oraz węzłowe zagadnienia historii gospodarczej powszechnej, do czasów najnowszych. Okres średniowiecza i czasy nowożytne (do XIX w. włącznie), potraktowano w wykładach raczej ogólnie. Natomiast bardziej szczegółowo uwzględniono wiek XX, jako okres, szczególnie istotny dla studiów ekonomicznych. Historia gospodarcza jest nauką społeczną z pogranicza historii i ekonomii. Przedmiotem zainteresowania są badania zjawisk i procesów ekonomicznych w różnych społeczeństwach, w ich rozwoju (W Kula). Z racji, iż historia gospodarcza, posiada wspólny przedmiot badań nad ekonomią, bliższy jest jej związek właśnie z tą dyscypliną naukową. Historię gospodarczą odróżnia od innych nauk historycznych nie tyle odrębny przedmiot zainteresowań, ile podejmowane przez nią problemy dociekań naukowych oraz właściwe jej metody badania zjawisk społecznych i gospodarczych.


Ryszard Orłowski, 2003 ISBN 83-88367-62-5

Rehabilitacja edukacyjna w zarysie - ujęcie systemowe

Rehabilitacja edukacyjna w zarysie - ujęcie systemowe

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników jest próbą modelowego ujęcia procesu rehabilitacji, odnoszonego do jego aspektów edukacyjnych. Przyjmujemy założenie, że proces rehabilitacji zawiera swoiste podstawy i wspólne elementy, które można odnieść do różnych niepełnosprawności. Podkreślamy w tej publikacji specyficzne potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami, pamiętając zarazem, że są to jednostki w swej istocie normalne, dysponujące analogiczną pulą genów jak inne osoby. Problematyka zaprezentowana w poszczególnych rozdziałach książki eksponuje przede wszystkim podejście społeczno-humanistyczne i podmiotowe w procesie oddziaływań rehabilitacyjnych. Akcentuje również integracyjną perspektywę w podejmowaniu i rozwiązywaniu problemów jednostek niepełnosprawnych. Proces rehabilitacji w różnych jego odmianach wychodzi poza tradycyjną konwencję. Jest on próbą poszukiwania alternatywnych możliwości rozwoju człowieka z udziałem rodziny, szkoły i sieci placówek wspierających jego rozwój.


Józef Sowa, Franciszek Wojciechowski, 2003 ISBN 83-88367-56-0

Biochemia dla fizjoterapetów - wybrane zagadnienia

Biochemia dla fizjoterapetów - wybrane zagadnienia

Spektakularny rozwój nauk biochemicznych znajduje odzwierciedlenie w obszernych podręcznikach do biochemii dostępnych na polskim rynku wydawniczym. Jednakże złożoność iobjętość książek do biochemii stwarza rzeczywiste problemy dla studentów którzy pierwszyraz zetknęli się z tym przedmiotem, ponieważ mają oni problemy z rozróżnieniem informacjiistotnych od bardziej ubocznych. "Biochemia dla fizjoterapeutów - wybrane zagadnienia", szczegółowo omawia zagadnienia przewidziane w zakresie nauczania biochemii dla studentów fizjoterapii studiów dziennych i zaocznych. Zawiera aktualne informacje dotyczące biochemicznych mechanizmów funkcjonowania żywego organizmu, podkreśla, że prawidłowe procesy biochemiczne są podstawą zdrowia. Część teoretyczna podręcznika pomaga utrwalić materiał, zawiera liczne wzory chemiczne, schematy procesów biochemicznych, tabele irysunki. Część praktyczna zwraca uwagę na zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium biochemicznym, zaznajamia z wybranymi metodami i technikami stosowanymi w biochemii i umożliwia przygotowanie do ćwiczeń eksperymentalnych.Podręcznik liczy około 110 stron maszynopisu o standardowym formacie. Przeznaczony jest dla studentów fizjoterapii studiów dziennych i zaocznych.


Anna Krzepiłko, 2003 ISBN 83-88367-36-56-0

Podejmowanie decyzji prawnych. Tworzenie i stosowanie prawa.

Podejmowanie decyzji prawnych. Tworzenie i stosowanie prawa.

Zagadnienia podejmowania decyzji są przedmiotem zainteresowań prawników i administratywistów w kilku podstawowych aspektach. Po pierwsze, jako przedmiot analiz podstaw proceduralnych procesów decyzyjnych, w ramach których istotą jest badanie przestrzegania określonych wymogów kompetencyjnych i proceduralnych, określonych przez przepisy prawne. Po drugie, z punktu widzenia treści podejmowanych decyzji, co skłania do analiz merytorycznych, nawiązujących do określonych koncepcji politycznych, socjologicznych czy filozoficznych. Po trzecie wreszcie, jako przedmiot analiz prakseologiczno-psycholo-gicznych, treścią których stają się rozumowania i argumentacje, uwarunkowane przyjmowaniem określonych postaw, założeń i technik decyzyjnych. Praca niniejsza prezentuje przede wszystkim pierwszą, najbardziej jurydyczną perspektywę, z pewnymi elementami trzeciej (zwłaszcza z punktu widzenia rozumowań i argumentacji ustalania stanu prawnego w którym decyzja jest podejmowana). Takie ujęcie wydaje się być najistotniejszym dla administratywistów z formalnego punktu widzenia. Pozwala bowiem zaakcentować to, co w ramach wykształcenia prawno-administracyjnego wydaje się być podstawowe a ponadto zobiektywizowane przez regulacje normatywne, a jednocześnie pozwala dostrzec wagę warstwy intelektualnej w procesie decyzyjnym.


Leszek Leszczyński, 2003 ISBN 83-88367-60-9