Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Informacji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Podręczniki i skrypty

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa

Publikacja, która oddajemy do rąk czytelników, zwłaszcza studentów Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Zamościu, zawiera podstawowe zagadnienia wykładane w ramach przedmiotu "Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa". W ostatnim czasie na rynku księgarskim ukazało się wiele opracowań z analizy finansowej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Są to jednak w większości publikacje o charakterze teoretycznym. Daje się jednocześnie zauważyć brak pozycji przedstawiających praktyczne zastosowania metod i technik analizy ekonomiczno-fmansowej. Zadaniem autorów było więc wypełnienie tej luki i ułatwienie studentom nabycia praktycznych umiejętności oceny zjawisk i procesów gospodarczych determinujących sytuację ekonomiczno-finansowa i wyniki finansowe jednostek gospodarczych. W prezentowanym opracowaniu wyodrębniono sześć rozdziałów, wyczerpujących w zasadzie podstawową treść wykładanego przedmiotu.


Włodzimierz Ciseł, Janusz Narkiewicz, 2002 ISBN 83-88367-36-6

MARKETING. Rynkowa organizacja przedsiębiorstw

MARKETING. Rynkowa organizacja przedsiębiorstw

Marketing jest stosunkowo nową dziedziną wiedzy, która wprowadza marketingowy sposób myślenia i działania przedsiębiorstw. Ma w sobie zarówno elementy sztuki, czyli kreatywnego myślenia, jak i nauki, czyli zdyscyplinowanego podejścia, które zakłada określoną spójność i logikę postępowania. Marketing jest tą filozofią organizacji przedsiębiorstw, która może być określona hasłem "prowadzenia przedsiębiorstwa przez rynek zbytu". Stosowanie bowiem tej filozofii oznacza dla każdego przedsiębiorstwa postępowanie na rynku według orientacji rynkowej. W sytuacji gdy rynek staje się weryfikatorem produkcji, ograniczeniem wzrostu sprzedaży, rentowności, wszystkie wysiłki powinny być skierowane na zmniejszenie lub usunięcie tej bariery rozwoju przedsiębiorstwa.


Stanisław Ślusarczyk, 2002 ISBN 83-88367-45-5

Borland Delphi. Podstawy programowania obiektowego. Ćwiczenia laboratoryjne.

Borland Delphi. Podstawy programowania obiektowego. Ćwiczenia laboratoryjne.

Skrypt przeznaczony jest dla studentów informatyki i ekonometrii studiów zaocznych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Oraz wszystkich tych, którzy pragną poznać zasady obsługi wizualnego środowiska programistycznego Borland Delphi, wspomagającego tworzenie aplikacji dla systemu Windows. W części wstępnej wyjaśniono istotę programowania obiektowego, przedstawiono definicję typu obiektowego, omówiono podstawy obsługi środowiska Delphi, zaprezentowano etapy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem komponentów z biblioteki VCL. W części praktycznej zamieszczono zestaw ćwiczeń demonstrujących sposoby rozwiązywania podstawowych problemów programistycznych z wykorzystaniem komponentów sterujących, wizualizujących, wspomagających obsługę multimediów, baz danych, itp. Każdy rozdział kończą zadania do samodzielnego rozwiązywania.


Tomasz Bajorek, Zbigniew Omiotek, 2002 ISBN 83-88367-35-8

Podstawy programowania w języku Turbo Pascal

Podstawy programowania w języku Turbo Pascal

Skrypt przeznaczony jest dla studentów informatyki i ekonometrii studiów zaocznych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Przedstawia elementy programowania w języku Turbo Pascal, zilustrowane obszernymi przykładami. Język ten, z uwagi na swoją przejrzystość i walory dydaktyczne, umożliwia poznanie podstawowych zasad obsługi środowiska programistycznego, zrozumienie typów i struktur danych, składni prostych i strukturalnych instrukcji programowych. Część praktyczna zawiera instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych oraz teksty zadań. W dodatku zamieszczono zasady korzystania z procedur graficznych oraz zastosowania zmiennych dynamicznych.


Tomasz Bajorek, 2002 ISBN 83-88367-33-1

Podstawy prawa bankowego

Podstawy prawa bankowego

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów administracji, ekonomii, biznesu oraz finansów. Zawiera podstawowe informacje z zakresu prawa bankowego. Pierwsza część to informacje o organizacji banku, Narodowym Banku Polskim, Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, działalności banków zagranicznych w Polsce i banków polskich poza granicami kraju. Część druga przedstawia regulacje prawne czynności bankowych. W części trzeciej zawarte są teksty ustaw dotyczące problematyki zawartej w dwóch pierwszych częściach, zaktualizowane na stan prawny z 3 stycznia 2002 r.


Jan Mojak, Zbigniew Żywko, 2002 ISBN 83-88367-29-3

Polityka ekonomiczna. Problemy podstawowe

Polityka ekonomiczna. Problemy podstawowe

Podręcznik przedstawia główne problemy polityki ekonomicznej, pojmowanej jako narzędzie rządzenia wykorzystywane przez państwo, służące osiąganiu wspólnego dobra w gospodarce. Scharakteryzowano w nim istotę, cele, narzędzia, sfery aktywności, uwarunkowania, aksjologiczne podstawy, a także zalety i wady regulacyjnej aktywności władz państwowych w życiu gospodarczym kraju. Książka łączy istniejący dorobek polityki ekonomicznej z ustaleniami i opiniami autora o racjonalności i etyczności polityki ekonomicznej w PRL i III RP. Jej adresatem są studenci studiów ekonomicznych oraz praktycy, funkcjonujący na decyzyjno – opiniodawczych stanowiskach.


Józef Marek Grabowiecki, 2001 ISBN 83-88367-20-X

Wspólnoty europejskie. Instytucje, źródła prawa, proces integracji

Wspólnoty europejskie. Instytucje, źródła prawa, proces integracji

Książka zawiera: podstawowe uwagi na temat rozwoju integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie, wyjaśnienia dotyczące roli aktów normatywnych ją konstytuujących i rozwijających, instytucji składających się na strukturę Wspólnoty Europejskiej oraz źródeł i podstawowych właściwości prawa wspólnotowego. Metoda prezentacji materiału łączy ustalenia faktograficzne, komentarz i interpretację poszczególnych zagadnień oraz wyciągi z podstawowych dokumentów, z jakimi student powinien się zetknąć. Przeznaczona jest głównie dla studentów studiów administracyjnych.


Leszek Leszczyński, 2001 ISBN 83-88367-19-6

Matematyka dla studentów ekonomii i informatyki

Matematyka dla studentów ekonomii i informatyki

Podręcznik jest przewodnikiem po wykładach z matematyki dla studentów ekonomii i informatyki studiów dziennych i zaocznych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Zawiera podstawowe definicje i twierdzenia bez dowodów oraz przykłady ilustrujące omawiane pojęcia i fakty z zakresu: elementy logiki i teorii zbiorów obejmujące prawa rachunku zdań, kwantyfikatorów i zbiorów oraz relacji, rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej i jego zastosowań do badania funkcji oraz interpretacji ekonomicznej, elementy algebry liniowej: przestrzenie wektorowe, macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych i nierówności oraz metody ich rozwiązywania, funkcje wielu zmiennych oraz ich ekstrema. Po każdym rozdziale znajdują się zadania do rozwiązywania przez studentów.


Jarosław Grzeszczuk, Małgorzata Kasjaniuk, Jan Kurek, 2001 ISBN 83-88367-15-3

Przemiany na mapie politycznej świata

Przemiany na mapie politycznej świata

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zmian dokonujących się na mapie politycznej świata, ich przyczynach i skutkach. Prezentowany materiał ukazany jest w sposób chronologiczny - od starożytności aż po koniec XX wieku. Poza okresem antycznym zmiany na mapach przedstawione zostały według kontynentów. Ze względu na podobne uwarunkowania i ścisłe powiązania polityczne oba kontynenty amerykańskie omówiono wspólnie. Opracowanie jest przewidziane dla studiujących geografię polityczną i wszystkich tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.


Zbigniew Długosz, 2000 ISBN 83-88367-09-9

Podstawy logiki i teorii automatów dla ekonomistów i informatyków

Podstawy logiki i teorii automatów dla ekonomistów i informatyków

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków: informatyka i ekonomia. Na jego treść składają się wykłady prowadzone na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, kierunku Automatyka i Robotyka, Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu na kierunku Informatycznym i Ekonomicznym. Zapoznaje czytelnika z niezbędnymi podstawami logiki matematycznej oraz z elementami teorii i rachunku logiki formalnej, zastosowaniem tych wiadomości do wszelkiego rodzaju rozumowań zarówno w aplikacjach technicznych - informatycznych, jak i organizacyjnych i marketingowych. Celem podręcznika jest także zaznajomienie z podstawami sprawnego myślenia i jasnego wypowiadania myśli w słowach oraz prawidłowego wnioskowania.


Łukasz N. Węsierski, 2000 ISBN 83-88367-03-X

Elementy logiki i teorii zbiorów

Elementy logiki i teorii zbiorów

Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunków: ekonomia i informatyka. Obejmuje swym zakresem elementy logiki (rachunek zdań, funkcje zdaniowe, rachunek kwantyfikatorów), algebrę zbiorów oraz podstawowe pojęcia teorii relacji. Autorzy prowadzą czytelnika od intuicji do poprawnie sformułowanych definicji i twierdzeń w zapisie słownym i formalno - logicznym. Interesującym urozmaiceniem są tu krótkie notki historyczne. Ostatnią część książki stanowi zbiór zadań.


Michał Lorens, Piotr Pusz, 2000 ISBN 83-88367-05-6

Bazowy zbiór zadań z matematyki

Bazowy zbiór zadań z matematyki

Zbiór zadań z matematyki przeznaczony jest dla studentów zaocznych kierunków: ekonomia i informatyka. Do zbioru wchodzą zadania z elementów logiki, algebry oraz rachunku różniczkowego i całkowitego jednej zmiennej. Obejmuje on klasyczną, podstawową wiedzę z podstaw matematyki wykładaną na różnych kierunkach. Umiejętność rozwiązania przedstawionego zestawu zadań stanowi niezbędne minimum do zrozumienia przedmiotu.


Jarosław Grzeszczuk, Małgorzata Kasjaniuk, Piotr Pusz, Józef Tabor, 1999

Historia administracji. Zarys wykładu kursowego

Historia administracji. Zarys wykładu kursowego

Skrypt dla studentów prawa i administracji z zakresu dziejów administracji w Polsce na tle ustroju politycznego, tj. w okresie monarchii patrymonialnej (966 - 1320), w państwie publicznoprawnym (1320 - 1764), w okresie reform (1764 - 1795), w dobie rozbiorów (1795 - 1918), w II Rzeczypospolitej (1918 - 1939). Część ostatnia skryptu zawiera krótkie omówienie zasad organizacji i działania administracji oraz sądownictwa administracyjnego na tle materiału przedstawionego w częściach poprzednich. Zarys wykładu kursowego uwidacznia ewolucję form zarządzania państwem oraz ukazuje genezę współczesnych instytucji administracyjnych. Przy jego opracowaniu autor wykorzystał liczne opracowania naukowe i dydaktyczne wielu badaczy przedmiotu oraz dorobek własny w tej dziedzinie.


Władysław Ćwik, 1999 ISBN 83-910931-7-4

Podstawy teorii przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorstwem

Podstawy teorii przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorstwem

Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunków: ekonomii, zarządzania i pokrewnych. Praca składa się z trzech części. Część pierwsza poświęcona jest prezentacji przedsiębiorczości i przedsiębiorstwa, jako podstawowej formy ujmującej ją w ramy organizacyjne oraz omówienie zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych. Część druga omawia strategie działania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem strategii zarządzania ryzykiem, związków ryzyka z konkurencją, zarządzania cenami i jakością. Zaś trzecia przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania procesem produkcyjnym w przedsiębiorstwie. Stanowi materiał dla studentów, szczególnie praktyków znających realia poprzedniego systemu gospodarczego, gdyż pozwala poznać i zrozumieć proces transformacji dokonujący się w ostatnich latach w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.


Wacław Grzybowski (red.), 1999 ISBN 83-910931-3-1

Ekonometria. Przewodnik po wykładach

Ekonometria. Przewodnik po wykładach

Skrypt z ekonometrii dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. W 15 rozdziałach (wykładach) zaprezentowano podstawowe problemy nauki zajmującej się ustalaniem za pomocą metod matematycznych prawidłowości zachodzących w życiu gospodarczym. Praca zawiera również tablice statystyczne.


Mieczysław Kowerski, 1998

Podstawy rachunkowości. Przewodnik po ćwiczeniach

Podstawy rachunkowości. Przewodnik po ćwiczeniach

Zestaw podstawowych ćwiczeń z dziedziny rachunkowości przeznaczony głównie dla studentów ekonomii. Ze skryptu korzystają również studenci studiów podyplomowych WSZiA na kierunkach rachunkowość.


Jerzy Laskowski 1998 ISBN 83-910931-0-7