Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Seminaria naukowe i inne wydawnictwa

Jan Paweł II - pytania o Polskę w Unii Europejskiej

Jan Paweł II - pytania o Polskę w Unii Europejskiej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, począwszy od pierwszej rocznicy śmierci Jana Pawła II, corocznie organizuje sympozja naukowe poświęcone nauczaniu Papieża Polaka. W roku ubiegłym prelegenci koncentrowali się na nauczaniu Jana Pawła II jako promotora wartości życia w Europie. Omawiano czynniki wpływające na współczesny kształt rodziny, jej rolę w pielęgnowaniu wartości życia i miłości.

Sympozjum naukowe zorganizowane 8 kwietnia 2010 r przez Centrum Informacji Europejskie) Europę Direct poświęcono zagadnieniom integracji Polski z Unią Europejską.

Integracja Europy w nauczaniu Jana Pawła II jest procesem wielowymiarowym, nie tylko gospodarczym, społecznym, politycznym ale przede wszystkim duchowym.


Władysław Molas, 2010 ISBN 978-83-60790-30-4

Rynki rolne Unii Europejskiej - trzy lata po rozszerzeniu

Rynki rolne Unii Europejskiej - trzy lata po rozszerzeniu

Zawarte w niniejszej publikacji materiały są rezultatem konferencji, wynikiem dyskusji i polemik jej uczestników na temat tworzonej i wdrażanej Wspólnej Polityki Rolnej. Dokonane analizy, wyselekcjonowane najważniejsze problemy, zidentyfikowane korzyści, a także zagrożenia autorzy wystąpień uwzględnili we wnioskach, które mogą być wykorzystane zarówno do korekty działań operacyjnych jak i formułowania polityki i działań długofalowych.


Bogdan Kawałko, 2007 ISBN 83-88367-XX-X

Funkcjonowanie internatów szkolnych i burs publicznych w aspekcie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży

Funkcjonowanie internatów szkolnych i burs publicznych w aspekcie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży

Treść niniejszej pracy obejmuje liczne, lecz nie wszystkie problemy dotyczące funkcjonowania burs publicznych i internatów szkolnych. Mam nadzieje, że próba kompleksowego ujęcia działalności placówek wspomagających młodzież w osiąganiu aspiracji edukacyjnych, zainspiruje innych badaczy do empirycznej penetracji środowiska społeczno - wychowawczego omawianych instytucji. Istnieje bowiem pilna potrzeba modernizacji systemu opieki i wychowania nad młodzieżą kontynuującą naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Niezbędne jest także dostosowanie działalności internatów szkolnych i burs publicznych do standardów europejskich, przy uwzględnieniu polskich, aktualnych realiów społeczno - ekonomicznych oraz najnowszych trendów w opiece i wychowaniu młodego pokolenia Polaków.


Beata Maria Nowak, 2006 ISBN 83-88367-97-8

Wybrane problemy polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej przewodnik gospodarczy

Wybrane problemy polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej przewodnik gospodarczy

(...) w miarę zaawansowania współpracy, z jakim mamy do czynienia na pograniczu polsko-ukraińskim, zmieniają się potrzeby informacyjne: z ogólnych na bardziej szczegółowe. Poważne przedsięwzięcia gospodarcze wymagają bowiem bardziej szczegółowej wiedzy na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze transgranicznym. Wychodząc tego typu potrzebom naprzeciw zespół autorów związanych z Wyższą Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu przygotował - w ramach projektu: Roztocze - Transgraniczny Obszar Rozwoju, przewodnik gospodarczy, adresowany do przedsiębiorców ukraińskich, pragnących rozwijać swoją działalność w Polsce. Inicjatywa ta jest tym cenniejsza, że autorami poradnika są zarówno pracownicy naukowi jak też przedstawiciele praktyki gospodarczej, a jego treść została po części zweryfikowana w tracie zorganizowanej w ramach projektu - Szkoły Menedżerów. Stanowi to niewątpliwie gwarancję sukcesu tego typu publikacji.

dr hab. Andrzej Miszczuk Wydział Politologii UMCS


Bogdan Kawałko (red.) ISBN 83-88367-83-8

Pogranicze polsko-ukraińskie. Środowisko - Społeczeństwo - Gospodarka

Pogranicze polsko-ukraińskie. Środowisko - Społeczeństwo - Gospodarka

Wejście Polski do UE stworzyło całkowicie nową sytuację na pograniczu polsko-ukraińskim. Obok wielu szans i korzyści powstały także pewne zagrożenia dotyczące dotychczasowych form współpracy oraz nawiązanych już kontaktów gospodarczych. Istotne w tej sytuacji jest podjęcie działań, które pozwolą nie tylko na ich podtrzymanie i utrwalenie, ale na wypracowanie nowych form aktywności, w tym wymiany informacji na poziomie podmiotów gospodarczych, instytucji oraz społeczności lokalnych. Publikacja Pogranicze polsko-ukraińskie. Środowisko. Społeczeństwo. Gospodarka wychodzi tego typu postulatom naprzeciw. Jest pierwszą, tak kompleksowo opracowaną pozycją, wydaną w ramach serii wydawniczej poświęconej społeczno-ekonomicznej charakterystyce regionów polskich i ukraińskich (województwa: lubelskie, podkarpackie, obwody: lwowski, wołyński, zakarpacki), położonych wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej. · Czytaj w języku polskim · Czytaj w języku ukraińskim


Bogdan Kawałko, Andrzej Miszczuk ISBN 83-88367-83-8

Wybrane aspekty oraz warunkowania wspierania rozwoju przedsiębiorczości

Wybrane aspekty oraz warunkowania wspierania rozwoju przedsiębiorczości

ECOS - Zeszyt nr 1


Jacek Szlachta, Tomasz Gorzeński, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski ISBN 83-88367-40-4

Program aktywizacji obszarów wiejskich (PAOW)

Program aktywizacji obszarów wiejskich (PAOW)

ECOS - Zeszyt nr 2


Andrzej Hałasiewicz ISBN 83-88367-39-0

Identyfikacja kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa

Identyfikacja kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa

ECOS - Zeszyt nr 3


Jan Andreasik ISBN 83-88367-41-2