Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Warsztaty naukowe

Perspektywy przygranicznej współpracy polsko-ukraińskiej w świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Perspektywy przygranicznej współpracy polsko-ukraińskiej

Ukraina jest bardzo istotnym partnerem gospodarczym Polski na wschodniej granicy. Współpraca z tym krajem jest ważna zwłaszcza dla wschodnich przygranicznych terenów Polski. Perspektywa bliskiego członkostwa Polski w Unii Europejskiej rodzi obawy wśród rejonów przygranicznych obu państw co do możliwości kontynuowania dotychczasowej współpracy. Celem analizy było zbadanie, czy obawy powyższe są uzasadnione. Autorzy przedstawili efekty dotychczasowej współpracy przygranicznej Polski i Ukrainy, w tym zwłaszcza skalę rejestrowanego i nie rejestrowanego obrotu handlowego i jego znaczenie dla regionów przygranicznych, możliwe skutki wejścia Polski do Unii Europejskiej dla współpracy handlowej z Ukrainą oraz znaczenie wsparcia finansowego Unii dla współpracy Polski z partnerami wschodnimi. Dokonali też analizy strategii innowacji przedsiębiorstw działających w regionach przygranicznych (głównie na podstawie wyników badań ankietowych). Pracę zamykają wnioski i rekomendacje dla polityki gospodarczej.

Jan Andreasik, Bogdan Kawałko Eżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Jacek Szlachta, 2003
ISBN 83-88367-54-4

Drogi integracji

Drogi integracji

W Polsce proces integracji europejskiej rozpoczął się wraz z upadkiem systemu totalitarnego. Integracja z Unią Europejską w najbliższych latach jest najważniejszym strategicznym celem dla Polski. Osiągnięcie tego celu wiąże się z realizacją trudnego programu dostosowawczego, wymaga intensywnych i trudnvch działań na rzecz przebudowy m. in. systemu gospodarczego, prawnego, administracyjnego, zasad polityki regionalnej. Konieczność działań dostosowawczych do rozwiązań prawnych i ekonomicznych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, wynika zarówno z transformacji svstemowej, z dotychczasowych uregulowań formalnych wynikających z Układu Europejskiego oraz z podjętej przez polski rząd decyzji w sprawne członkostwa Polski w Unii Europejskiej6.  Formalny wniosek w tej sprawie został złożony dnia 8 kwietnia 1994 r. W 1995 r. w Madrycie Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej wraz z ośmioma innymi państwami. Kwestią wizji przyszłej Europy zajmie się Konferencja Międzyrządowa, której zwołanie przewidziano w Traktacie Nicejskim na rok 2004. Polska ma szansę uczestniczyć w niej nie tylko jako kandydat, ale już jako członek Unii Europejskiej.

Bogdan Kawałko, Aleksandra Adamczuk, Małgorzata Kukiełka,
Zofia Kiełbińska-Ryń, Adolf Wituch, 2002
ISBN 83-88367-48-X

Problemy reform konstytucyjnych we Włoszech i w Polsce

Problemy reform konstytucyjnych we Włoszech i w Polsce

Książka zawiera dwie odrębne części poświęcone reformom konstytucyjnym w Republice Włoskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. Obaj autorzy skupiają swoją uwagę na systemie rządów. Mauro Volpi w swoim artykule prezentuje genezę rozwiązań Konstytucji Włoskiej, jak również praktykę tworzenia rządów koalicyjnych we Włoszech. Autor przedstawia i komentuje propozycje reform włoskiej ustawy zasadniczej.

W drugiej części Wojciech Orłowski prezentuje ewolucję polskich rozwiązań konstytucyjnych od roku 1989. Autor stara się wykazać, że rozwiązania nowej ustawy zasadniczej nie są konsekwentne gdy chodzi o przyjęty system rządów i nie wzmacniają władzy wykonawczej w stopniu jaki chcieli tego twórcy konstytucji. Książka zawiera pełny tekst artykułów w języku polskim i włoskim. 

Mauro Volpi, Wojciech Orłowski, 2001 ISBN 83-88367-18-8

Wpływ lwowskiego ośrodka artystycznego na sztukę regionu zamojskiego

Wpływ lwowskiego ośrodka artystycznego na sztukę regionu zamojskiego

Książka ukazuje fenomen Lwowa, wynikający z położenia geograficznego na tle historii Rusi i Polski, lwowski ośrodek artystyczny i czynniki kształtujące ten ośrodek oraz jego oddziaływanie na sztukę regionu zamojskiego. Wpływy te zobrazowane zostały na podstawie wybranych przykładów z dziedziny architektury, rzeźby sakralnej, sztuki sepulkralnej oraz rzemiosła artystycznego. Publikacja powstała jako praca na Studiach Podyplomowych Turystyki Transgranicznej w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. 


Danuta R. Kawałko, Grażyna Żurawicka, 2000 ISBN 83-88367-14-5

Turystyka i dziedzictwo kulturowe. Podyplomowe Studia Turystyki Transgranicznej

Turystyka i dziedzictwo kulturowe. Podyplomowe Studia Turystyki Transgranicznej

Publikacja jest owocem realizacji projektu pod nazwą Podyplomowe Studia Turystyki Transgranicznej, realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, w ramach Programu Phare-Credo Unii Europejskiej. Zawiera krótki opis istoty i celów Programu Phare, założenia i cele Programu Phare-Credo, prezentację projektu oraz przebieg jego realizacji i osiągnięte efekty. W głównej części publikacji zamieszczono fragmenty, bądź skróty 15 najciekawszych prac dyplomowych autorstwa słuchaczy Podyplomowych Studiów Turystyki Transgranicznej, zaś w aneksie wykazy osób zaangażowanych w jego realizację, wykładowców oraz absolwentów wraz z tematami ich prac dyplomowych. 

Bogdan Kawałko, Stefan J.Pastuszka, 2000 ISBN 83-88367-13-7

Impeachment i system równowagi sił

Impeachment i system równowagi sił

Publikacja niniejsza stanowi streszczenie wykładu sędziego J. M. Marshalla poświęconego zagadnieniom instytucji prawa amerykańskiego służącej do zachowania równowagi sił pomiędzy władzą wykonawczą a ustawodawczą. Wykład został opatrzony komentarzem autorstwa Jarosława Harczuka. Zarówno wykład jak i komentarz do niego wyjaśniają podstawy prawne i polityczne instytucji impeachmentu oraz przedstawiają przypadki w których instytucja ta była stosowana.  Publikacja w sposób przystępny i interesujący przedstawia czytelnikowi mechanizmy odpowiedzialności politycznej Prezydenta Stanów Zjednoczonych.

John McCleallan Marshall, Jarosław Harczuk, 1999 ISBN 83-910931-9-0