Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Zamojskie Studia i Materiały

Zamojskie Studia i Materiały

Wybierz rok wydania:

 

Zamojskie Studia i Materiały 3/2005

Zamojskie Studia i Materiały

Prace ofiarowane profesorowi Władysławowi Ćwikowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej Tematyka prac naukowych dotycząca teorii państwa jest na progu XXI wieku niezwykle istotna. Francis Fukuyama w książce: "Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku" pisze: " ...budowanie państwa stanowi jedno z najważniejszych zadań wspólnoty międzynarodowej, a to dlatego, że słabe lub nie wywiązujące się ze swych funkcji państwa stanowią źródło wielu najbardziej dotkliwych problemów współczesnego świata - począwszy od biedy, przez AIDS i narkotyki, po terroryzm." Działalność naukowa Profesora Władysława Ćwika usytuowana jest w dziedzinie teorii państwa i prawa. Na jego podręcznikach, pracach naukowych wychowało się tysiące absolwentów kierunków prawo i administracja. Nasza uczelnia usytuowana jest w mieście założonym przez doktora Jana Zamoyskiego, który pisząc rozprawę doktorską o senacie rzymskim ponad czterysta lat temu świetnie rozumiał tezę Fukuyamy przedstawioną na progu XXI wieku. Studenci i pracownicy naszej uczelni mieli od początku jej założenia możliwość obcowania z tematyką najbardziej aktualną, tematyką analizy struktur administracyjnych z historycznego punktu widzenia. Osobowość Profesora Władysława Ćwika nie tylko pozwala studentom na przestudiowanie dziedziny, ale z uwagi na autorską interpretację profesora na zaciekawienie się wieloma nurtami, trendami i zdarzeniami. Dzięki zaangażowaniu się Pana Profesora możliwe było utworzenie kierunku administracja w naszej uczelni. W ten sposób Pan Profesor Władysław Ćwik, wywodzący się z Ziemi Zamojskiej wnosi swój wymierny wkład w misję odbudowy chlubnych tradycji akademickich Zamościa.

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 2/2005

Zamojskie Studia i Materiały

Referaty z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 7-8 października 2005 r. przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu


ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 1/2005

Zamojskie Studia i Materiały

Oddajemy do rąk czytelników kolejny, szósty tom Zamojskiech Studiów i Materiałów jako m.in. pokłosie ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej w październiku 2004 roku przez Katedrę Pedagogiki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Wzięli w niej udział przedstawiciele wiodących polskich uniwersytetów oraz wyższych szkół publicznych i niepublicznych oraz studenci - członkowie Kół Naukowych. Celem konferencji była próba spojrzenia na współczesną młodzież z perspektywy postępującej globalizacji oraz przez pryzmat wpływów kształtującego się społeczeństwa "późnej nowoczesności", w którym życie jednostek i grup społecznych przebiega w cywilizacyjnym układzie: bezpieczeństwo - zaufanie - ryzyko. Z punktu widzenia nauk społecznych, w tych jakościowo nowych czasach, istotne stało się określenie najmocniejszego przejawu tego wpływu, a więc kształtowania osobowości i wytwarzania swoistego typu człowieka otwartego na świat innych ludzi.

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 3/2004

Zamojskie Studia i Materiały

Artykuły, materiały i recenzje z dziedziny ekonomii - 
praca zbiorowa.


ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 2/2004

Zamojskie Studia i Materiały

W roku ubiegłym ukazał się w serii zeszytów „Zamojskie Studia i Materiały" pierwszy numer poświęcony naukom medycznym a konkretnie fizjoterapii. Jako podstawowa składowa rehabilitacji medycznej fizjoterapia jest zaliczana do nauk medycznych. Zawód fizjoterapeuty, co zawarte jest w samej nazwie, jest przecież zaliczany do zawodów medycznych, bezpośrednio związanych z leczeniem. Właśnie fizjoterapeuta, podobnie jak lekarz, pielęgniarka, czy psycholog ma ten przywilej, że pracuje bezpośrednio z pacjentem, człowiekiem chorym, który oddaje w jego ręce swoje zdrowie i to narzuca fizjoterapeucie konieczność stałego doskonalenia i szkolenia się. Kolejny zeszyt z serii FIZJOTERAPIA ma umożliwić studentom ale i pracownikom medycznym stałe podnoszenie swojej wiedzy a z drugiej strony stanowi możliwość publikowania prac naukowych przez pracowników naszej uczelni i współpracujących z nami ośrodków. Pierwszy numer z naszej serii spotkał się z życzliwym przyjęciem czytelników i teraz można go znaleźć tylko w bibliotece naszej uczelni lub innych bibliotekach, które wyraziły duże zainteresowanie tym wydawnictwem. To mobilizuje nas do przygotowania drugiego numeru a kolejne będą corocznie, systematycznie wydawane. W numerze bieżącym drukujemy głównie prace przedstawione na konferencji naukowej poświęconej problemom rehabilitacji w zespołach bólowych kręgosłupa. Są tu więc prace o znaczeniu podstawowym, dotyczące mechaniki i patome-chaniki kręgosłupa, epidemiologii, diagnostyki oraz prowadzenia i znaczenia nowoczesnej, kompleksowej rehabilitacji.

Jak wspomniano zeszyty z serii FIZJOTERAPIA będą się ukazywały w cyklu rocznym, dadzą więc możliwość publikowania prac naukowych dla pracowników naukowych naszej uczelni a także z współpracujących z nami ośrodków akademickich i badawczych. Dlatego w bieżącym numerze drukujemy wymogi stawiane autorom prac i zachęcamy do przygotowywania artykułów zgodnie z zasadami obowiązującymi w naukach medycznych. Pozwoli to na rozpoczęcie w Komitecie Badań Naukowych starań o przyznanie naszemu pismu odpowiedniej punktacji. Czytelnikom życzę pożytecznej lektury.

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 1/2004

Zamojskie Studia i Materiały

Rozpoczęty w 2003 roku cykl dyskusyjny na temat zastosowań informatyki do problemów analizy i zarządzania procesami gospodarczymi trafił na podatny grunt. Powodzenie i sukces jaki odniosła I Konferencja "Informatyki w Ekonomii" ma wiele przyczyn. Jedną z głównych jest relatywnie szybki wzrost informatyzacji różnych dziedzin gospodarki narodowej. Związane z tym zapotrzebowanie na usługi informatyczne wyzwala twórcze inwencje w licznych zespołach złożonych z młodych i o wysokich kwalifikacjach informatyków. Ten zryw w kierunku budowania społeczeństwa informatycznego przebiega na wielu płaszczyznach. Zakłady pracy oraz instytucje administracji państwowej pragną uporządkować swoje informacje wprowadzając najnowsze systemy baz danych. W ślad za uporządkowanymi "dzięki gospodarce" danymi, coraz częściej pojawiają się systemy ułatwiające kierowanie i zarządzanie organizacjami produkcyjnymi i administracją publiczną. Dzieje się to na różnych poziomach: od zarządzania menedżerskiego, poprzez sterowanie procesami wytwórczymi aż do ogólnego spojrzenia na problem kierowania makro strukturami, czy całymi branżami produkcyjnymi. Będąc zatem o krok od budowy krajowych systemów ekspertowych, nie tylko dla potrzeb przemysłu, ale przede wszystkim takich dziedzin gospodarki jak służba zdrowia, czy ochrona środowiska, wywołaliśmy hasło II Konferencji "Informatyka w Ekonomii" w brzmieniu WSPÓŁCZESNE ŚRODKI I METODY INFORMATYCZNE W EKONOMII z myślą szerszego włączenia się środowiska zamojskiego w rozwiązywanie wymienionych wyżej problemów. Obawy, jakie organizatorzy mieli przystępując do organizacji I Konferencji, zostały przez jej uczestników rozwiane. Utrwalony obraz naszego forum skupi się tym razem na prezentowanym w niniejszym zbiorze materiale, by w owocnych obradach przynieść wszystkim uczestnikom zadowolenie z owocnej dyskusji i chwil spędzonych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

ISSN 1507-9090