Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Zamojskie Studia i Materiały

Zamojskie Studia i Materiały

Wybierz rok wydania:

 

Zamojskie Studia i Materiały 3 (25) 2007

Rok wydania IX; Seria: Fizjoterapia

Zamojskie studia i Materiały 3 (25) 2007

Spis artykułów Współczesne leczenie osteoporozy. Porównanie niektórych parametrów osi przysadkowo-gonadalnej u mężczyzn z przepukliną pachwinową i kamicą żółciową. Rehabilitacja kardiologiczna chorych z niewydolnością serca. Ambulatoryjna kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna. Zmienność dobowa i roczna zgonów szpitalnych w obserwacji siedmioletniej. Ocena efektywności fizjoterapii w leczeniu pacjentów z zespołem bolesnego barku. Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych w warunkach ambulatoryjnych. Porażenie czterokończynowe jako powikłanie leczenia hipotensyjnego. Próba oceny skuteczności krioterapii miejscowej w zwalczaniu dolegliwości bólowych w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Mierzenie jakości pracy ośrodka rehabilitacyjno-terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych. Wpływ aktywności umysłowej na zachowania agresywne u dziecka autystycznego –studium przypadku.  Polskie ośrodki dializacyjne  położone w i wokół uzdrowisk.

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 2/2007

Seria: Ekonomia

Zamojskie studia i Materiały 1/2007

Spis treści (Contents)

 • I. Studia i Artykuły
  • Jan Andreasik
   Ontologiczne podstawy oceny przedsiębiorstwa
   Ontological Basis for Enterprise Assessment
  • Bojczuk Inna
   Забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств на основі використання стратегічного маркетингу
   Zapewnienie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych z zastosowaniem marketingu strategicznego
   Securing Innovative Development of Industrial Enterprises with the Use of Strategic Marketing
  • Marta Dolecka
   Wymierne formy wsparcia bezrobotnych w Lublinie w latach trzydziestych XX wieku
   Measurable Forms of Assistance for the Unemployed in Lublin in 1930s
  • Józef Duda
   Oświeceniowa idea reformy włościańskiej w ekonomicznych realiach wsi wschodnich kresów Królestwa Polskiego
   The Enlightment Idea of the Agrarian Reform in the Economic Reality of the Country Life in the Eastern Borderland of the Congress Kingdom of Poland
  • Stanisław Duda
   Myśl społeczno-ekonomiczna Stanisława Staszica
   Socio-economic Philosophy of Stanisław Staszic
  • Małgorzata Kamieniecka
   Alokacja podatku dochodowego w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny przed 2002 r. na tle wyników badań ogólnokrajowych
   Income Tax Allocation in the Enterprises Operating in the Region of Lubelszczyzna Before 2002 in the Light of the Nation-wide Research
  • Bogdan Kawałko, Adam Tittinger
   Kształtowanie się węzłów oraz strumieni ruchu granicznego na granicy wschodniej Polski po wejściu do UE, a rozwój regionów wschodnich
   Formation of Junctions and Streams of Borderline Traffic in the Eastern Border of Poland After the Accession to the EU in Relation to the Development of the Eastern Regions
  • Teresa Kondrakiewicz
   Przemysł cukrowniczy po integracji Polski z Unią Europejską
   Sugar Industry in Poland After Integration with the European Union
  • Mieczysław Kowerski
   Badania nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim - sześć lat doświadczeń
   Business Tendency Surveys in Lubelskie Region Six Years of Expiriences
  • Zbigniew Mitura
   Zatrudnienie i bezrobocie w Polsce i województwie lubelskim w latach 1999-2005
   Problems of Employment and Unemployment in Poland and in Lubelskie Voivodship in the Years 1999-2005
  • Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol
   Pomoc dla regionów słabo rozwiniętych z funduszy UE a szanse aktywizacji gospodarczej województwa lubelskiego
   The EU Assistance for Underdeveloped Regions and Chances for Economic Activation of Lubelskie Voivodship
  • Alicja Oniszczuk, Katarzyna Żuk, Renata Jurak
   Kalkulacja kosztów w rachunku kosztów pełnych i zmiennych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego branży tekstylnej
   Cost Calculation in the Full and Variable Costs Account Based on the Example of a Production Enterprise Operating in the Textiles Sector
  • Joanna Paliszkiewicz
   Proces zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach
   Knowledge Management Process in Small and Medium-sized Enterprises
  • Bonawentura Maciej Pawlicki
   Ochrona dóbr kultury - tożsamość kulturowa Lubelszczyzny w procesach globalizacyjnych wschodniego pogranicza zjednoczonej Europy
   Protection of the Cultural Heritage - Cultural Identity of the Lubelszczyzna Region in the Globalisation Processes of the Eastern Borderland of the United Europe
  • Łukasz Potocki
   Polityczne aspekty Wspólnej Polityki Rolnej
   Political Aspects of Common Agricultural Policy
  • Adam Skrzypek
   Wpływ kapitału intelektualnego na konkurencyjność w regionie
   Influence of the Intellectual Capital on the Competitiveness in the Region
  • Elżbieta Skrzypek, Julia Wojciechowska
   Zarządzanie procesami jako narzędzie doskonalenia przedsiębiorstwa
   Process Management as an Instrument for a Company Development
  • Kazimierz Szatkowski
   Od produkcji seryjnej do przepływu ciągłego - propozycja dla przedsiębiorstw regionu lubelskiego
   From Mass Production to Continuous Flow - an Option for Companies of the Lublin Region
  • Jacek Szlachta
   Strategia rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski Wschodniej - szansa dla województwa lubelskiego
   Strategy for the Socio-economic Development of The Eastern Poland - a Chance for Lubelskie Voivodship
  • Arkadiusz Sztajura
   Spółdzielnie socjalne - aspekty prawne część I
   Social Cooperatives - Legal Aspects Part I
  • Janina Szubstarska
   Zróżnicowanie przestrzenne rynków pracy na przykładzie województwa lubelskiego i powiatu zamojskiego
   Spatial Diversification of Labour Markets Based on the Examples of Lubelskie Voivodship and of the Poviat of Zamość
  • Zdzisław Szymański
   Myśl społeczno-gospodarcza Andrzeja Zamoyskiego (1800-1874) a późnoklasyczna ekonomia francuska
   Socio-economic Concepts of Andrzej Jan Zamoyski (1800-1874) Versus Late-classicistic French Economy
  • Stanisław Ślusarczyk, Radosław Ślusarczyk
   Zmiany na rynku pracy w województwie podkarpackim po wejściu Polski do Unii Europejskiej
   Changes in the Labour Market in Podkarpackie Voivodship After Poland's Accession to the European Union
  • Stanisław Ślusarczyk, Jan Cyran
   Znaczenie składnika "analitycznego" koncepcji marketingowej w zarządzaniu firmą
   Significance of the "Analytical" Factor of the Marketing Concept In Company Management
  • Janusz Zaleski, Paweł Tomaszewski, Marek Zembaty
   Prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej na podstawie regionalnych modeli HERMIN
   Expertise: Forecasts of Social-economic Development of the Eastern Poland on the Basis of the HERMIN Regional Models"
  • Jan Zalewa
   Wytwarzanie odnawialnych surowców energetycznych formą wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa
   Producing Renewable Energy Resources as a New Form of Multi-purpose Development of Agriculture
  • Helena Żukowska
   Rosyjska bankowość do 1917 roku
   Russian Banking Sector Since 1917
 • II. materiały
  • Katarzyna Kutek-Sładek
   Bezrobocie osób niepełnosprawnych determinantem wykluczenia społecznego
  • Wojciech Wołoch
   Warunki i możliwości przekraczania granicy Unii Europejskiej
  • Piotr Zieliński
   Organizacja organów władzy w Zamościu w latach 1914-1918
 • III. Recenzje
  • Zbigniew Adamowicz
   Bataliony Chłopskie w Lubelskiem - Powstanie Zamojskie.
   Sympozjum naukowe 16-17 września 2006. Lublin - Zamość.
   Opracowanie i redakcja Marian Wojtas, Wydawnictwo bestprint s.c., Lublin - Zamość 2006, ss. 335.
  • Stanisław Duda
   Nauki ekonomiczne wobec problemów współczesnej gospodarki. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Wydziału Ekonomicznego UMCS, pod redakcją Jerzego Węcławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, ss. 253.
  • Andrzej Pakuła
   Odpolitycznianie ekonomii czyli ekonomia o ludziach
  • Andrzej Pakuła
   Współczesne, "żelazne prawo płac"
  • Wiesław Śladkowski
   Problematyka historyczna na łamach czasopisma "Zamojskie Studia i Materiały"
 • IV. Pożegnania
  • Stanisław Duda
   Profesor Wacław Grzybowski (1929-2004)
  • Bogdan Kawałko
   Janusz Różycki (1953-2005)
  • Bonawentura Maciej Pawlicki
   Profesor Wiktor Zin (1925-2007)

Zamojskie Studia i Materiały 1/2007

Seria: Informatyka i ekonometria

Zamojskie studia i Materiały 1/2007

Referaty publikowane w prezentowanym zeszycie Zamojskich Studiów i Materiałów zostały wygłoszone podczas konferencji "Metody badań zagrożenia upadłością przedsiębiorstw. Prezentacja doświadczeń projektu EQUAL" zorganizowanej w dniach 14-15 maja 2007 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Konferencja stanowiła podsumowanie pierwszego etapu realizowanego w ramach programu EQUAL projektu "System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych". Projekt wdrażany jest od 2006 roku w dwóch najsłabiej rozwiniętych gospodarczo województwach Polski: lubelskim i podkarpackim. Grupa zarządzająca projektem dokonując oceny rozwoju przedsiębiorczości obu regionów określiła następujący problem generalny: "Pracownicy i pracodawcy nie posiadają przygotowanej w porę diagnozy prospektywnej stanu przedsiębiorstwa w wyniku czego dochodzi do pogłębienia się stanu zagrożenia upadłością, a w konsekwencji do zwolnień bez uprzedzenia pracowników, co wiąże się z ich nie przygotowaniem do sytuacji zmiany pracy, zmiany zawodu, zmiany środowiska oraz zamieszkania" ... Pragnę wyrazić nadzieję, że niniejsza publikacja będzie stanowiła ważne źródło informacji dla zarządzających małymi i średnimi firmami w zakresie prognozowania własnej sytuacji ekonomiczno-finansowej w szybko zmieniającej się gospodarce jak również inspirację do dalszych badań nad metodami przewidywania zagrożeń działalności gospodarczej.

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 4/2006

Seria: Pedagogika

Zamojskie Studia i Materiały 4/2006

Egzystencja ludzka opiera się na relacjach interpersonalnych. Są one warunkiem rozwoju człowieka jako osoby, są podstawą socjalizacji. Jakość relacji człowieka z otoczeniem determinuje jego sposób myślenia, bycia i działania - nadaje określone znaczenie jego życiu. Im młodszy jest człowiek, tym większy wpływ na jego rozwój mają relacje interpersonalne w najbliższym otoczeniu (rodzinie, szkole, zakładzie pracy). Relacje międzyosobnicze stanowią fundament tworzenia się grup i społeczności. Ich jakość i siła determinuj ą integrację i funkcjonalność grupy. Ta sama zależność dotyczy instytucji, szczególnie tych gdzie relacje interpersonalne są podstawą efektywnej współpracy. Integracja wykładnią teoretyczną i praktyczną znajdą czytelnicy w prezentowanych referatach to wszelkie oddziaływania zmierzające do podtrzymywania więzi z osobami o różnym statusie i sprawności.

Niniejszy tom składa się z dwóch części, pierwsza to prezentacja analiz i wieloaspektowych refleksji pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich z kraju i zagranicy. Druga część to prezentacja wyników badań naukowych studentów - uczestników kół naukowych. To już ósmy tom Zamojskich Studiów i Materiałów jako dorobek międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w maju 2006 roku przez Katedrę Pedagogiki WSZiA w Zamościu.

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 3/2006

Zamojskie Studia i Materiały

Spis treści: Renata Budzyńska-Nosal, Krzysztof Marczewski Populacja starszych pacjentów na oddziale wewnętrznym oraz problem rehabilitacji w tej grupie wiekowej. Agnieszka Sawicka, Marek Maciejewski,  Krzysztof Marczewski Problemy rehabilitacji u pacjentów hemodializowanych po 70 roku życia. Anita Pacześniak-Jost, Iwona Opalińska,  Anna Samojedna-Kobosz, Andrzej Kwolek Efekty rehabilitacji szpitalnej po udarze mózgu u osób w wieku podeszłym. Mariusz Drużbicki, Andrzej Kwolek, Iwona Opalińska, Anita Pacześniak-Jost Urządzenie do treningu kończyn dolnych -  Thera vital w rehabilitacji pacjentów z niedowładem połowiczym. Piotr Paul Dwuletnia obserwacja dzieci z mózgowym porażeniem prowadzonych systemem nauczania kierowanego w ośrodku rehabilitacyjno-terapeutycznym dla dzieci niepełnosprawnych "Krok za krokiem" w Zamościu. Magdalena Kacperska, Andrzej Kwolek Znaczenie warsztatu terapii zajęciowej dla niewidomych mieszkanek domu pomocy społecznej. Alicja Bożek Sochacka, Andrzej Kwolek Zespół cieśni kanału nadgarstka;  etiopatogeneza, diagnostyka i rehabilitacja. Elżbieta Rutkowska, Ireneusz Hałas Badanie jakości życia chorych po udarze mózgu -  elementem planowania działań w dziennym ośrodku rehabilitacji. Urszula Mioduszewska-Czyszyn, Leonard Januszko Genetyczne uwarunkowania starzenia się ustroju ludzkiego. Barbara Skwaryło-Bednarz Parametr stresu oksydacyjnego. Lipofuscyna  jako parametr starzenia się organizmu. Anna Krzepiłko Agregacja białek w wybranych chorobach neurodegeneracyjnych związanych z wiekiem. Eugeniusz Dziś, Aleksandra Tomaszewska, Aniela Filipjuk Hemostazjologiczne aspekty rokowania powikłań zakrzepowych  u chorych na dławicę piersiową stabilną. Agnieszka Wojtyna, Małgorzata Majka Sytuacja socjalna pacjentów rehabilitowanych szpitalnie. Józef Sowa Wsparcie osoby niepełnosprawnej w różnych fazach jej życia. Krzysztof Mataczyński, Rafał Sapuła, Andrzej Molas Rehabilitacja pacjentów z polineuropatią na przykładzie Oddziału Rehabilitacji SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Radosław Bobrowski, Małgorzata Rozkres-Bobrowska, Piotr Sobaniec Neurorehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym  z zastosowaniem metody Biofeedback EEG. Anna Ziomek Usprawnianie pacjentów po leczeniu operacyjnym  złamania szyjki kości udowej. Renata Skalska-Izdebska, Jolanta Zwolińska, Aneta Weres, Lidia Zając Możliwości wykorzystania zmiennego pola magnetycznego  w leczeniu schorzeń i urazów narządu ruchu. Paulina Ramus Usprawnianie po okołoporodowych uszkodzeniach  splotu barkowego u dzieci. Leszek Kłoszewski Protezy kończyny dolnej - lej protezy udowej "MAS".

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 2/2006

Zamojskie Studia i Materiały

Spis artykułów: Władysław Ćwik: Administracja wojskowa austriackiego obszaru okupacyjnego Królestwa Polskiego w latach 1915-1916, Marta Dolecka: Lubelska administracja samorządowa w latach międzywojennych. Tomasz Fołta: "Nienależyta obsada sądu" w świetle orzecznictwa i poglądów doktryny. Włodzimierz Gerycz, Bogdan Kawałko: Poziom zgodności zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i na Ukrainie - matryca porównawcza. Andrzej Gorgol: Zasady ogólne postępowania podatkowego w świetle standardów europejskich. Małgorzata Kamieniecka: Przychody z działalności gospodarczej - ujęcie prawno-podatkowe a bilansowe. Bogdan Kawałko, Adam Tittinger: Analiza SWOT jako narzędzie programowania. Co wynika z jej zastosowania do diagnozowania i planowania rozwoju lokalnego?. Maciej Kierek: Prawa człowieka w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kinga Machowicz: Europejska konwencja praw człowieka w krajowych porządkach prawnych. Luba Matraszek: Psychologiczna koncepcja wykładów Leona Petrażyckiego. Zbigniew Mitura: Podstawowe kierunki adaptacji prawa spółdzielczego do wymogów gospodarki rynkowej. Jan Mojak, Zbigniew Żywko: Ograniczenia tajemnicy bankowej jako ingerencja w prawo do prywatności obywateli RP. Kazimierz Szatkowski: Znaczenie kosztów jakości w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Jerzy Szczotka: Obligatoryjne przekształcenie spółki cywilnej w jawną. Piotr Szreniawski: Ogólne problemy psychologii administracji. Bogdan Szyszka: Unia w Horodle w programach nauczania i w podręcznikach historii. Stanisław Ślusarczyk, Jan Cyran: Znaczenie monitoringu jakości w marketingowym zarządzaniu firmą. Roman Tokarczyk: Dociekanie istoty faszyzmu północnoamerykańskiego. Mary Pat Treuthart: Prawa człowieka z perspektywy amerykańskiej. Paweł Winiarz: Przesłanki odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Zbigniew Władek: Pojęcie, ograniczenia i ochrona własności w polskim prawie konstytucyjnym -zarys problematyki. Wojciech Zakrzewski: Prawo własności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zbigniew Żywko: Odpowiedzialność za niezgodność z umową w sprzedaży konsumenckiej.

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 1/2006

Zamojskie Studia i Materiały

Ludzkość od dawna dokonywała podziałów otaczających ją zjawisk, przedmiotów oraz sytuacji. Oceny te, dotyczące samych społeczeństw, prowadziły do konfliktów, sporów czy wojen. W miarę wzrostu poziomu intelektualnego społeczeństwa, a więc wzrostu ilości informacji o otaczającym nas świecie, powstały dwa nurty badań posiadanych informacji. Pierwszy zmierzał do wypracowania metod pozwalających opisywać zjawiska czy procesy. Wynikało to z naturalnej potrzeby zastąpienia człowieka w trudnych procesach sterowania czy kierowania, zwłaszcza złożonymi procesami przemysłowymi. Utworzono nową dyscyplinę wiedzy zajmującą się identyfikacją i symulacją procesów. Sprzyjał temu szybki rozwój informatyki. Jednak sama identyfikacja, odnosząca się raczej do pojedynczych procesów wytwórczych i gospodarczych, nie dawała możliwości dokonywania wzmiankowanych na wstępie podziałów zjawisk. O takie podziały zaczęły domagać się różne dziedziny wiedzy. Analizując te dziedziny, przy gwałtownie rosnącej ilości informacji, musiały zostać wygenerowane metody klasyfikacji zjawisk. Dotyczyło to zwłaszcza takich dziedzin jak: biologia, zoologia, botanika, nauka o materiałach, nauka o konfliktach społecznych. Bardzo szybko dołączyły do tej grupy dziedziny zajmujące się sytuacją gospodarczą czy ekonomiczną. Bezpośrednią przyczyną tego stanu rzeczy było przyjęcie konkurencyjnych sposobów funkcjonowania gospodarki rynkowej. Metody klasyfikacji, jako drugi nurt badań, zmierzał do wypracowania metod przetwarzania informacji pozwalających wydobyć z nich te wnioski, które mogłyby przynieść bezpośrednią korzyść sobie bądź konkurencji. Poświęcając więc Konferencję tym nurtom IDENTYFIKACJI I KLASYFIKACJI OBIEKTÓW autorzy niniejszych materiałów pragną zwrócić uwagę na aktualną powagę problemów, a jednocześnie dostarczyć metod i wskazówek osobom rozwiązującym te problemy dla bardziej sprawnego osiągnięcia stawianego sobie celu. Tym bardziej, że problematyka objęta hasłem Konferencji została świadomie przez Organizatorów zawężona do dziedziny ekonomii. Jednak, nawet w tych zawężonych ramach tematycznych, mamy nadzieję na owocne spędzenie czasu w szerokiej dyskusji uczestników Konferencji i miłego spędzenia kilku chwil w mieście Zamościu.

ISSN 1507-9090