Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Zeszyty Studenckich Kół Naukowych

PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH - zeszyt Nr 18

Okładka Zeszytu Studenckich Kół Naukowych nr 17
 1. Aneta Brusik
  Współpraca organizacji pożytku publicznego z administracją publiczną
 2. Agnieszka Deja
  Źródła stresu zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej
 3. Małgorzata Mroczek, Aleksandra Ochota
  Problem nietrzymania moczu u dzieci i mężczyzn
 4. Aleksandra Ochota, Małgorzata Mroczek
  Udar mózgu jako problem społeczny
 5. Iwona Skrzypczak
  Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
 6. Aleksandra Śmiech
  Wpływ Internetu na współczesną młodzież
 7. Martyna Warchol, Sebastian Stankiewicz
  Prawa pacjenta — wybrane aspekty
 8. Katarzyna Wiśniewska
  Bezpieczeństwo finansowe państwa — charakterystyka wybranych zagrożeń i instytucji odpowiedzialnych za nadzór i regulacje w sferze finansów
 9. Danuta Ziętek
  Zarzadzanie kryzysowe w administracji publicznej — wybrane aspekty społeczno-prawne

ISSN 1733-9855

PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH - zeszyt Nr 17

Okładka Zeszytu Studenckich Kół Naukowych nr 17
 1. Martyna Babula
  Wpływ dotacji unijnych na system ochrony zdrowia w Polsce.
 2. Ewelina Bielecka
  Rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle giełd europejskich.
 3. Aneta Brusik
  Wpływ Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji na funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce.
 4. Jasińska Monika
  Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej.
 5. Magdalena Kowal, Milena Fijak
  Polska w Unii Europejskiej — 10 lat intensywnej emigracji.
 6. Magdalena Kowal
  Separacja małżeńska w Polsce. Aspekty prawne i rozwój zjawiska.
 7. Małgorzata Mroczek, Aleksandra Ochota
  Otyłość epidemią XXI wieku.
 8. Aleksandra Ochota, Małgorzata Mroczek
  Rehabilitacja osób z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.
 9. Iwona Skrzypczak
  Pytania prejudycjalne jako narzędzia właściwego stosowania w UE.
  Danuta Ziętek
  Zasada pierwszeństwa prawa w UE — teoria a praktyka.
 • Stypendia i wyróżnienia uzyskane przez studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu w roku akademickim 2013/2014.

ISSN 1733-9855

PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH - zeszyt Nr 16

Okładka Zeszytu Studenckich Kół Naukowych nr 16
 1. Aneta Brusik
  Prawa i obowiązki wynikające z obywatelstwa Unii Europejskiej.
 2. Polina Petrova, Svitlana Prokopiv
  Urodzenia w Polsce i na Ukrainie — analiza porównawcza.
 3. Babula Ewelina
  Europejska Karta Samorządu Lokalnego jako wyznacznik standardów w państwach Rady Europy.
 4. Radosław Dziuba
  Analiza zmian rozkładów stóp bezrobocia w powiatach województwa lubelskiego w latach 2002–2012.
 5. Dominika Kołtun, Ewelina Muzyczuk, Agnieszka Kiełbus
  Polityka dywidend Banku Zachodniego WBK.
 6. Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski, Justyna Kuczek
  Ocena stanu wiedzy kobiet zamieszkujących środowisko wiejskie na temat raka piersi.
 7. Aleksandra Ochota, Małgorzata Mroczek
  Jakość życia osób otyłych.
 8. Katarzyna Miska, Agnieszka Musolf-Parol, Łukasz Wojtaluk
  Współczesny system wartości młodzieży gimnazjalnej.
 9. Monika Jasińska
  Europejskie społeczeństwo obywatelskie.
 10. Małgorzata Mroczek, Aleksandra Ochota
  Ocena stanu wiedzy uczniów liceum i pracowników biurowych na temat zawodu fizjoterapeuty.
 11. Ewelina Charzewska
  System oceniania kształcenia wyższego ECTS.
 12. Daria Łapa
  Agresja wśród uczniów.
 13. Agnieszka Gałczyńska-Frąk
  Obywatel Unii Europejskiej i jego prawa do równych szans dotyczących ochrony socjalnej.
 14. Joanna Grabińska, Mikołaj Mazurek, Mateusz Piskorz
  Zainteresowania oraz formy spędzania wolnego czasu uczniów klasy I liceum.
 • Stypendia i wyróżnienia uzyskane przez studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu w roku akademickim 2012/2013.

ISSN 1733-9855

PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH - zeszyt Nr 15

Okładka Zeszytu Studenckich Kół Naukowych nr 15

XII Międzyuczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, zorganizowana w maju 2012 roku przez WSZiA w Zamościu oraz Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct była okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy młodych naukowców — studentów różnych kierunków studiów. Myślą przewodnią tej konferencji było hasło: „Solidarność międzypokoleniowa a jakość i poziom życia w Europie”.

Życie we współczesnym społeczeństwie oferuje ogromne możliwości korzystania z jego zasobów ale również łączy się z odpowiedzialnością za tworzenie właściwych warunków bytowych dla wszystkich członków tego społeczeństwa — młodszej i starszej generacji. Wynika z tego stwierdzenie, że jakość i poziom życia współczesnych ludzi zależy w dużej mierze od wzajemnego zrozumienia i współdziałania we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego starszych i młodszych obywateli.

Autorzy referatów podejmowali między innymi problemy współczesnej edukacji ustawicznej, problematykę społeczną, w tym kwestie egzystencji osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej. Prezentowano także zagadnienia medyczne dotyczące kwestii zdrowotnych społeczeństwa i rehabilitacji pacjentów.

Przedstawione przez studentów referaty, zawierające rezultaty badań naukowych, analizy i wnioski mają duży wpływ na ich rozwój naukowy, a w dalszej przyszłości na jakość życia zawodowego i społecznego.

dr Janusz Skwarek

Spis treści

 • Wprowadzenie (dr Janusz Skwarek)
 • Daria Łapa
  Motywacje podejmowania nauki przez osoby dorosłe
 • Aneta Brusik
  Edukacja dorosłych. Jakość i kierunki rozwoju
 • Katarzyna Gordat, Patrycja Kontny
  Niepełnosprawni w Unii Europejskiej. Aspekty prawne i społeczne
 • Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski, Monika Juszczak
  Jakość życia osób aktywnych zawodowo cierpiących z powodu przewlekłej dyskopatii lędźwiowej
 • Agnieszka Skrzyńska
  Rehabilitacja a sprawność ruchowa pensjonariuszy DPS. Badania ankietowe
 • Katarzyna Romanowska, Swietłana Pożyczka
  Regulacje prawne służące egzekwowaniu odpowiedzialności w postaci kar pieniężnych od podmiotów przyczyniających się do degradacji środowiska
 • Milena Jonasz
  Instytucja prezydenta dawniej i dziś
 • Magdalena Krauz
  Nowotwory - wyzwanie dla współczesnej medycyny
 • Małgorzata Mroczek, Aleksandra Ochota
  Znajomość zasad profilaktyki bólów kręgosłupa wśród uczniów szkół średnich
 • Małgorzata Mroczek, Aleksandra Ochota
  Stan wiedzy uczniów liceum na temat profilaktyki wad postawy
 • Magdalena Burak, Magdalena Kowalska
  Poziom wiedzy pacjentów Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji WSZiA w Zamościu na temat udaru mózgu
 • Natalia Iwlewa
  Ochrona środowiska naturalnego. Greenpeace: czysta energia - klimat się nie zmienia
 • Agnieszka Musolf-Parol, Katarzyna Miska
  Starość widziana oczami młodych, czyli solidarność międzypokoleniowa - mit, czy współczesne zjawisko?
 • Katarzyna Miska, Agnieszka Musolf-Parol
  Wizerunek osób starszych w świadomości młodzieży licealnej
 • Michał Grelak
  Sposoby wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w obiektach zabytkowych
 • Agnieszka Cymbała, Justyna Kięczkowska, Monika Bednarek
  Zainteresowania oraz formy spędzania wolnego czasu uczniów klasy II liceum
 • Marta Kluczyńska, Piotr Bochniak, Michał Niedźwiedź
  Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie lubelskim
 • STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA UZYSKANE PRZEZ STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W ZAMOŚCIU W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

ISSN 1733-9855

PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH - zeszyt Nr 14

Okładka Zeszytu Studenckich Kół Naukowych nr 14

XI Międzynarodowa Sesja Studenckich Kół Naukowych, zorga­nizowana 26 maja 2011 roku przez WSZiA w Zamościu oraz Cen­trum Informacji Europejskiej Europe Direct była okazją do wymia­ny poglądów, doświadczeń i wiedzy młodych naukowców na temat istotnych problemów nurtujących współczesne społeczeństwa euro­pejskie. Myśl przewodnią tej debaty sformułowano jako: „Europa równych szans".

Przynależność do Unii Europejskiej oraz globalizacja, 'wpływa na wszystkie sfery ludzkiego życia: politycznego, społecznego i gospo­darczego. Zycie w społeczeństwie globalnym to nie tylko możliwości korzystania z jego zasobów ale i odpowiedzialność za tworzenie właściwych warunków bytowych dla wszystkich członków tego spo­łeczeństwa. Z powyższego stwierdzenia wynika również odpowie­dzialność za kształtowanie europejskiej świadomości przestrzega­nia zasad równości w różnych aspektach naszego życia: edukacji, zdrowia, prawa, ekonomii i gospodarki.

Autorzy referatów podejmowali między innymi: problematykę edukacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych we współczesnym świecie, problematykę pełnienia ról społecznych przez kobiety i męż­czyzn, problematykę stereotypów w postrzeganiu kobiet, jak również pokolenia ludzi starszych. Opisywano zagadnienia dotyczące roli Polski w Unii Europejskiej i jej udziału w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Zwrócono uwagę na zjawiska mobbingu, wystę­pujące w środowiskach pracy. Prezentowano także zagadnienia me­dyczne dotyczące problemów zdrowotnych i rehabilitacji pacjentów.

Przedstawione przez studentów referaty, zawierające rezultaty badań naukowych, analizy i wnioski mogą wpłynąć na ich dalszy rozwój naukowy, a w efekcie sukces zawodowy w przyszłości.

dr Janusz Skwarek

Spis treści

 • Wprowadzenie (Janusz Skwarek)
 • Agnieszka Musolf-Parol
  Edukacja równoległa — formy wyrównywania szans edukacyjnych we współczesnym świecie
 • Agnieszka Mikołajczuk, Monika Litwin
  Europa szansą rozwoju dzieci i młodzieży z terenów wiejskich woj. lubelskiego
 • Katarzyna Opalińska
  Równość szans ojca i matki w wychowywaniu dzieci
 • Patrycja Burak
  Role kobiece widziane oczami mężczyzn
 • Sylwia Palczewska
  Rola ojca w wychowaniu dzieci
 • Katarzyna Miska
  Stereotyp kobiety a rzeczywistość
 • Renata Gulak
  Stereotypowe postrzeganie pokolenia 50+
 • Milena Kurowska, Angelika Mazurek, Marta Zakonek
  Zmiany w zawodzie nauczyciela w okresie ostatniego XX-lecia
 • Ewelina Helena Kołtun
  Zjawisko mobbingu w środowisku pracy
 • Robert Orłowski
  Problematyka terminów w procesie ustawodawczym
 • Agnieszka Jemiołek, Katarzyna Gordat, Patrycja Kontny
  U progu polskiej prezydencji w Unii Europejskiej — przygotowania i oczekiwania Europejczyków
 • Agnieszka Skrzyńska, Karolina Tkaczyk, Joanna Skrzyńska-Kudełka
  Polska jako podmiot bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Agnieszka Skrzyńska, Karolina Tkaczyk, Joanna Skrzyńska-Kudełka
  Sterydy — wróg czy przyjaciel sportowca?
 • Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski
  Ocena skuteczności rehabilitacji pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego
 • Renata Gromadzka, Krzysztof Dobek, Daniel Soboń
  Struktura społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych uczniów klasy III Technikum
 • Agata Dzida, Katarzyna Jagi, Joanna Gmitrowicz
  Rynek pracy w powiecie zamojskim
 • Stypendia i wyróżnienia uzyskane przez studentów WSZiA w Zamościu w roku akademickim 2010/2011

ISSN 1733-9855

PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH - zeszyt Nr 13

Okładka Zeszytu Studenckich Kół Naukowych nr 13

Z prawdziwą przyjemnością przekazujemy Czytelnikom kolejny tom Prac Studenckich Kół Naukowych, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Zawiera on referaty, wygłoszone przez studentów – uczestników jubileuszowej,  X Międzyuczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych, zorganizowanej w dniu 18 maja 2010 r. przez WSZiA w Zamościu oraz Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct.

Sesje odbywają się corocznie a ich celem jest umożliwienie studentom poszerzenia swojego dorobku naukowego i nawiązanie kontaktów z pracownikami naukowymi zaprzyjaźnionych uczelni. Temat przewodni sesji brzmiał "SPOŁECZNE, EKONOMICZNE I PRAWNE PROBLEMY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ". Na podkreślenie zasługuje fakt, że na sesję przybyli także uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,"Doskonalenie procesów tworzenia prawa w Polsce", która odbyła się dzień wcześniej w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Autorzy referatów skoncentrowali się na analizach instytucjonalnej i organizacyjnej strony funkcjonowania instytucji europejskich, zarówno w kontekście historycznym jak i prospektywnym. Zwrócili także uwagę na, istotne dla współczesnego świata, problemy korupcji i bezpieczeństwa wewnętrznego, swobody przepływu osób i perspektyw rozszerzenia UE.

Na uwagę zasługuje analiza pozycji i instytucji Unii Europejskiej, przeprowadzona przez studiujących w Polsce obywateli Ukrainy. W referatach tych widoczna jest nieco inna optyka patrzenia na wyzwania, stojące przed Unią Europejską i krajami w jej skład wchodzącymi. Ciekawe wydają się także pomysły rozwoju prostego i jednocześnie tak bardzo związanego z Zamościem, języka esperanto.

W działalności studenckiego ruchu naukowego największe znaczenie mają konferencje i seminaria, na które jego członkowie przygotowują referaty oparte na badaniach własnych oraz zespołów działających w ramach poszczególnych kół naukowych. Zaprezentowane przez studentów referaty oraz sformułowane w nich oceny i wnioski mogą być dobrym punktem wyjścia do dalszego rozwoju naukowego oraz w znacznym stopniu poszerzają ich wiedzę i kompetencje badawcze. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż wszystkie referaty prezentowane były publicznie, autorzy musieli odpowiadać na zadawane pytania i bronić swoich, czasami dość kontrowersyjnych tez.

Prezentowana publikacja po raz kolejny udowadnia, że Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu przykłada istotną wagę do rozwoju studenckiego ruchu naukowego i aktywności własnej studentów.

ISSN 1733-9855

PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH - zeszyt Nr 12

Okładka Zeszytu Studenckich Kół Naukowych nr 12

Prezentowany Zeszyt Prac Studenckich Kół Naukowych stanowi zbiór referatów wygłoszonych przez studentów - uczestników X Międzyuczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych, zorganizowanej przez Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct i Wyższą Szkołę Administracji i Zarządzania w Zamościu w maju 2010 roku. Problematyka Sesji została określona jako "Społeczne, ekonomiczne i prawne problemy integracji europejskiej".

Między innymi autorzy referatów - studenci fizjoterapii zwrócili uwagę  na  zagadnienia  związane  z zagrożeniami  oraz  profilaktyką HIV, podkreślali rolę aktywności fizycznej u osób otyłych, jak również wskazywali na wpływ tej aktywności na sprawność i jakość życia osób starszych. Zaprezentowano referaty dotyczące aktywnej rehabilitacji w kontekście wybranych dyscyplin sportowych, specyfiki choroby przeciążeniowej dolnego odcinka kręgosłupa jako współczesnego problemu zdrowotnego i społecznego, jak również opisywano zagadnienia fizjoterapii w chorobie zwyrodnieniowej stawów biodrowych. Podkreślono rolę rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Studenci pedagogiki przygotowali doniesienia naukowe związane z aktualnymi problemami pedagogicznymi  w Polsce i na świecie. Wskazywali na proces wychowawczy dzieci i młodzieży oraz kulturę pedagogiczną, opisywali zagadnienia związane z wychowaniem i socjalizacją polskich eurosierot w dobie globalizacji. Zajmowali się edukacją seksualną w Polsce i za granicą. Zwracali uwagę na szeroką problematykę komunikacji międzyludzkiej  oraz edukację permanentną.

Zaprezentowane przez studentów referaty oraz sformułowane oceny i wnioski mogą stanowić wyzwania dla inicjatyw studenckich w zakresie prowadzenia badań naukowych, jak również mogą wpływać w istotny sposób na określenie dalszego kierunku własnego rozwoju naukowego studentów.

ISSN 1733-9855

PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH - zeszyt Nr 11

Okładka Zeszytu Studenckich Kół Naukowych nr 11

Prezentowany zeszyt Prac Studenckich Kół Naukowych stanowi dorobek Konferencji Studenckich Kół Naukowych: "Współczesne problemy społeczne: wychowanie - edukacja - zdrowie", zorganizowanej w maju 2009 roku przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu. Uczestnicy konferencji wskazywali na wiele istotnych problemów społecznych związanych z wychowaniem, kształceniem oraz zdrowiem dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych.

Powyższy zeszyt składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy to: "Aktualne problemy pedagogiki w Polsce i na świecie". Przedstawiono tu zagadnienia istotne dla procesu wychowania i kształcenia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, będące w kręgu zainteresowań studenckich kół naukowych, działających w ramach Katedry Pedagogiki WSZiA w Zamościu.

Omawia się tu tematykę związaną z: analfabetyzmem dorosłych jako współczesnym problemem pedagogicznym, zastosowaniem psychologii indywidualnej w wychowaniu, wspomaganiem procesu kształcenia pedagogów w ramach działalności programu "Wolontariat Studencki". Studenci pracujący jako wolontariusze wykorzystują w praktyczny sposób wiedzę zdobytą podczas zajęć na uczelni.

Zaprezentowano doświadczenia studenckie dotyczące warsztatów komunikacji interpersonalnej, jako formy wsparcia procesu socjalizacji i edukacji dzieci oraz młodzieży. Dokonano również porównania w zakresie udziału rodziców w procesie edukacji dzieci na przykładzie Belgii i Polski. Zajęto się sieroctwem duchowym, jego przyczynami i objawami, jak również poruszono problematykę wychowania i socjalizacji dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym.

Drugi rozdział dotyczy "Problemów zdrowotnych współczesnych społeczeństw". Studenci opisali takie zagadnienia jak: rola fizjoterapii w profilaktyce i leczeniu dzieci otyłych, rehabilitacja w udarze mózgu, zasady profilaktyki zespołów bólowych krzyża oraz przedstawiono wyniki badań porównawczych w dziedzinie fizjoterapii, przeprowadzonych w Turcji i w Polsce.

W zeszycie zamieszczono również wykazy studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, którzy w ostatnim roku uzyskali stypendia za wyniki w nauce oraz działalność naukową i organizacyjną.

Zespół redakcyjny składa podziękowania wszystkim studentom, uczestnikom konferencji - Autorom referatów, które składają się na powyższą publikację.

ISSN 1733-9855

PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH - zeszyt Nr 10

Okładka Zeszytu Studenckich Kół Naukowych nr 10

W roku 2009 mija 20 lat od pierwszych w znacznej mierze demokratycznych wyborów w Polsce, które zapoczątkowały proces przemian demokratycznych w Polsce i Europie Wschodniej, przemian prowadzących do integracji 11 państw bloku wschodniego z Unią Europejską. Znaczenie tych procesów dla jednoczącej się Europy znalazło swoje ważne miejsce w priorytetach informacyjnych Komisji Europejskiej na 2009 rok.

Centrum Informacji Europejskiej "Europę Direct" w Zamościu, realizując swoje zadania informacyjne, zorganizowało 21 maja 2009 roku, we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Administratywistów WSZiA, IX Międzynarodową Sesję Studenckich Kół Naukowych. Jej tematem przewodnim było: "20 lat przemian demokratycznych w Europie środkowej i wschodniej".

W sesji udział wzięło 41 studentów reprezentujących Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu, Bolu University /Turcja/, Narodowy Uniwersytet Techniczny i Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T Szewczenki w Kijowie, Uniwersytet Wołyński im. Łesi Ukrainki w Łucku /Ukraina/ oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Zawarte w niniejszej publikacji prace będące rezultatem konferencji "dotykają" wybranych, aktualnych i ważnych aspektów przemian politycznych, gospodarczych i społecznych. W szczególności autorzy wiele uwagi poświęcają prawnym uwarunkowaniom przemian demokratycznych obejmujących m.in. problematykę praw turystów w UE, prawa autorskiego, zaspokajania roszczeń cywilnych i upadłości konsumenckiej, skargi konstytucyjnej. Autorzy odważnie podejmują także problematykę etyczną oraz dokonują próby oceny wybranych zjawisk i wydarzeń politycznych i społecznych.

Jestem przekonany, że zawarte w niniejszej publikacji prace przybliżą czytelnikowi wybrane zagadnienia przemian demokratycznych w Europie a dla autorów będą inspiracją do dalszych badań i własnego rozwoju naukowego.

ISSN 1733-9855

PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH - zeszyt Nr 9

Okładka Zeszytu Studenckich Kół Naukowych nr 9

W dziewiątym zeszycie Prac Studenckich Kół Naukowych, wydanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, znalazły się wybrane referaty z zakresu informatyki, fizjoterapii i pedagogiki wygłoszone przez studentów Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu w Łucku, oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu podczas zorganizowanej w dniu 30 maja 2008 roku konferencji studenckich kół naukowych.

W swoich referatach studenci koncentrują się na różnych problemach resocjalizacji i terapii, zwłaszcza osób starszych. Artykuł dotyczący metody case based reasoning jest ciekawą propozycją informatyzacji procesów administracyjnych.

W zeszycie zamieszczono również wykazy studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, którzy w ostatnim roku akademickim uzyskali stypendia za wyniki w nauce oraz działalność naukową i organizacyjną.

ISBN 978-83-60790-20-5

PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH - zeszyt Nr 8

Okładka Zeszytu Studenckich Kół Naukowych nr 8

Kolejny, ósmy zeszyt Prac Studenckich Kół Naukowych, wydany przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, poświęcony jest społecznym, intelektualnym i gospodarczym aspektom członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

W zeszycie znalazły się wybrane referaty wygłoszone przez studentów Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu w Łucku, Akademii Komercyjnej we Lwowie, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu a także Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu podczas zorganizowanej przez Centrum Informacji Europejskiej Europę Direct w Zamościu, w dniu 30 maja 2008 roku konferencji studenckich kół naukowych.

W swoich referatach studenci koncentrują się na najbardziej aktualnych i ważnych problemach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W szczególności autorzy zajmują się problematyką relacji polsko - ukraińskich w kontekście wprowadzenia przepisów Układu z Schengen, dalszymi perspektywami rozszerzenia Unii Europejskiej, emigracją polskiej i ukraińskiej młodzieży a także kwestiami ochrony praw człowieka w Unii i jej polityką regionalną.

Mamy nadzieję, że zawarte w niniejszej publikacji prace znacznie przybliżą czytelnikom wybrane, ważne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a dla ich autorów będą zachętą do dalszych badań i rozwoju naukowego.

ISBN 978-83-60790-19-9

PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH - zeszyt Nr 7

Okładka Zeszytu Studenckich Kół Naukowych nr 7

Rozwój studenckiego ruchu naukowego jest jednym z ważnych zadań i czynników kształtujących sylwetkę absolwenta naszej Uczelni. Możliwość rozwijania swoich zainteresowań badawczych i naukowych studenci mogą realizować w 11 funkcjonujących kołach na wszystkich kierunkach studiów. Prezentacja ich dorobku następuje zarówno na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach i w ramach organizowanej corocznie w WSZiA Międzyuczelnianej Sesji Kół Naukowych, których rezultaty drukowane są w periodyku.

W kolejnym 7 zeszycie prac studenckich kół naukowych zawarte są artykuły i prace z zakresu fizjoterapii, pedagogiki oraz ochrony dóbr kultury i administracji.

Rezultatem zainteresowań naukowych są coraz lepsze wyniki w nauce naszych studentów Oddając do rąk czytelników niniejszy tom prac studentów, wyrażamy przekonanie, że dla wielu ich autorów będzie to początek prawdziwej drogi do badań i kariery naukowej. Kliknij tu, aby pobrać cały zeszyt »

ISBN 978-83-60790-12-0

PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH - zeszyt Nr 6

Okładka Zeszytu Studenckich Kół Naukowych nr 6

Tematem przewodnim Międzyuczelnianej Sesji Kół Naukowych, która odbyła się 25 maja 2007 roku była "Polityka sąsiedztwa a rozwój społeczno - gospodarczy krajów w obrębie zewnętrznej, wschodniej granicy UE". Gościem honorowym sesji był poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Zbigniew Zaleski, który wygłosił wykład pt. "Granica na Bugu pomostem rozwoju regionu". Sesja Studenckich Kół Naukowych została zorganizowana przez Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct w Zamościu Problematyka sąsiedztwa i rozwój współpracy transgranicznej w kontekście wschodniej, zewnętrznej granicy UE i wynikających stąd wyzwań i implikacji jest niezwykle istotna dla kształtowania świadomości, wiedzy, zachowań młodych ludzi zarówno w wymiarze politycznym, społecznym, kulturowym jak i gospodarczym.

W tym kontekście zorganizowana przez Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Integracji Międzynarodowej WSZiA, umożliwiła wymianę myśli, doświadczeń, poglądów jak i prezentację dorobku studentów różnych kierunków z następujących środowisk i uczelni: Politechniki Lubelskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki, Łuckiego Poństwowego Uniwersytetu Technicznego w Łucku oraz Uniwersytetu Lwowskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Zawarte w niniejszej publikacji prace będące rezultatem konferencji wyznaczają drogę ich autorom oraz uczestnikom w kierunku własnego rozwoju naukowego, działalności międzynarodowej oraz promocji porozumienia i dobrych praktyk we współpracy międzynarodowej. Świadczy o tym chociażby podejmowana tematyka, dokonane analizy, zidentyfikowane problemy, sformułowane oceny i wnioski, które autorzy opracowań zawarli w swoich wystąpieniach i materiałach.

Kliknij tu, aby pobrać cały zeszyt »

ISBN 978-83-60790-11-3

PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH - zeszyt Nr 5

Okładka Zeszytu Studenckich Kół Naukowych nr 5

Szanowni Czytelnicy Oddajemy w Wasze ręce kolejny - piąty zeszyt prac studenckich kół naukowych przygotowanych w roku akademickim 2005 - 2006 przez studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Większość tych prac została przedstawiona podczas VI Międzyuczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych, która odbyta się w dniu 23 maja 2006 roku pod hasłem „Człowiek w społeczeństwie informacyjnym". Tak sformułowana tematyka umożliwiła prezentację dorobku studentów wszystkich kierunków prowadzonych w naszej uczelni: ekonomia, informatyka i ekonometria, administracja, ochrona dóbr kultury, pedagogika oraz fizjoterapia, a także udział studenckich kół naukowych z Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Ropczycach. Prace uczestniczących w naszym seminarium gości również znalazły miejsce w tym zeszycie i niewątpliwie wzbogaciły jego merytoryczne treści.

W roku akademickim 2005/2006 studenci naszej Uczelni brali także udział w konferencjach zorganizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, Wyższą Szkołę Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie, Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina) oraz Polskie Towarzystwo Rehabilitacyjne. Członkowie kół pedagogów i fizjoterapeutów brali udział w międzynarodowych konferencjach zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji. Owocem tych konferencji były również publikacje.

Rezultatem zainteresowań naukowych są coraz lepsze wyniki w nauce naszych studentów. w roku akademickim 2005/2006 czworo studentów pobierało stypendium Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w nauce. Przyznano również 529 stypendiów uczelnianych za wyniki w nauce (o 89,61 % więcej niż w poprzednim roku akademickim). Dodatkowo 25 stypendiów przyznała naszym studentom Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości. Stypendia europejskie Socrates - Erasmus umożliwiające jednosemestralne studia w szkołach belgijskich uzyskało 9 studentów.

Jestem przekonany, że dla kilku autorów prac zamieszczonych w rekomendowanym zeszycie a także nagrodzonych za osiągnięcia w nauce studentów to początek prawdziwej kariery naukowej.

ISBN 83-88367-99-4

PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH - zeszyt Nr 4

Okładka Zeszytu Studenckich Kół Naukowych nr 4

Czwarty zeszyt Prac studenckich kół naukowych zawiera artykuły z zakresu administracji, ekonomii, fizjoterapii, informatyki i ekonometrii oraz pedagogiki, przygotowane przez studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w roku akademickim 2004 – 2005. Są one pokłosiem zarówno zorganizowanej w dniu Międzyuczelnianej Sesji Kół Naukowych „Pierwszy krok młodego naukowca”, w której oprócz studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu uczestniczyli przedstawiciele kół naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, jak również udziału studentów naszej uczelni w konferencjach zorganizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej oraz Polskie Towarzystwo Rehabilitacji.

Prezentowane w tym zeszycie prace to „pierwszy krok” młodego naukowca, ale, jestem przekonany, w przypadku niektórych autorów to przepustka do prawdziwej kariery naukowej. Swoje przekonanie wywodzę stąd, iż autorzy prac zamieszczanych w poprzednich zeszytach dzisiaj pracują na stanowiskach asystentów w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji, przygotowując dysertacje doktorskie.

ISBN ISBN 83-88367-89-7

PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH - zeszyt Nr 3

Okładka Zeszytu Studenckich Kół Naukowych nr 3

Prezentowane w niniejszym zeszycie studenckie prace naukowe przedstawiają z różnej perspektywy problemy, z którymi współczesny człowiek musi się zmierzyć w wyniku postępujących zmian strukturalno-społeczno-ekonomicznych w skali mikro-, mezo- i makrośrodowiskowej.

W roku akademickim 2003/2004, w centrum naukowych zainteresowań studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji znalazły się trzy, wzajemnie przenikające się obszary problemowe:

 • rynek pracy oraz zjawiska społeczno - gospodarcze mające wpływ na jakość i poziom życia współczesnego człowieka;
 • kondycja młodego pokolenia - system wartości, niepełnosprawność, przestępczość;
 • pokolenie ludzi starych - stan i uwarunkowania opieki w zakładach pielęgnacyjnych i hospicjach.

Niezwykle budujący jest fakt, iż młodzi ludzie tak licznie i z wielkim zaangażowaniem podejmują wysiłki w celu zbadania otaczającej ich rzeczywistości społeczno - gospodarczej. Celem ich działalności intelektualnej jest rozpoznanie sytuacji trudnych, zjawisk patologicznych w różnych sferach życia, a następnie zaprojektowanie działań pomocowych, niwelujących lub profilaktycznych.

Sądzę, iż merytoryczne treści przedstawione w niniejszej publikacji będą stanowić dla studentów działających w kołach naukowych inspirację do dalszych poszukiwań badawczych, szczególnie w zakresie interdyscyplinarnych zagadnień związanych z egzystencją człowieka.

ISBN 83-88367-58-7

PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH - zeszyt Nr 2

Okładka Zeszytu Studenckich Kół Naukowych nr 2

Z wielką satysfakcją oddajemy do rąk Czytelników drugi zeszyt studenckich prac naukowych powstałych w roku akademickim 2002/2003. w zeszycie znalazły się:

 • referaty wygłoszone 29 maja 2003 r. podczas III Międzyuczelnianej Sesji Kół Naukowych, w której oprócz studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu udział wzięły studenckie koła naukowe z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • opracowania przygotowane przez studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji studiujących w ramach programu Socrates-Erasmus w Belgii i Irlandii.

Stale rosnąca liczba studentów podejmujących trudne i ciekawe tematy naukowe świadczy o zwiększającej się popularności studenckiego ruchu naukowego w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. Obecnie w naszej uczelni pracuje 7 studenckich kół naukowych (Ekonomistów, Administratywistów, Integracji Międzynarodowej, Data Mining, Technologii Internetowych, Metod Sztucznej Inteligencji oraz Fizjoterapii). Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji biorą udział w ogólnopolskich seminariach i konferencjach naukowych oraz w krajowych i międzynarodowych rozgrywkach menedżerskich (Marketplace, Euromanager oraz International Management Game Week). Tak szeroka działalność studencka jest możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu opiekunów kół naukowych, którym wyrażamy serdeczne podziękowania.

ISBN 83-88367-58-7

PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH - zeszyt Nr 1

Okładka Zeszytu Studenckich Kół Naukowych nr 1

Należałoby zacząć tradycyjnie; z satysfakcją oddajemy do rąk Państwa pierwszy zbiór, zawierający materiały z działalności Uczelnianych Kół Naukowych. Ale że nie będzie to przedmowa, pragnę jedynie zwrócić uwagę, że ich działalność jest integralną i docenianą częścią pracy uczelni. W tym miejscu należałoby przypomnieć, że formy, w jakich realizowane były prace kół, są różnorodne - od klasycznych, a więc referatów, wystąpień, głosów w dyskusji, do uczestnictwa w konkursach, grach, symulacjach w których wykorzystane były narzędzia multimedialne. Należy dodać, że członkowie kół naukowych organizują na terenie uczelni konferencje, sympozja. Uczestniczą także w spotkaniach młodzieży w innych ośrodkach akademickich, krajowych i zagranicznych.

Uważam, że ta działalność młodzieży, a także jej opiekunów warta jest utrwalenia w zwartej książkowej postaci. Książka ta ma być dowodem dla kolejnych roczników studiów, że jest sens prowadzenia i kontynuowania tej działalności.

Jestem odpowiedzialny za dokonane skróty w wystąpieniach bądź referatach, a także wybór tekstów do publikacji. Mam nadzieję, że autorzy nie opublikowanych referatów wybaczą mi.

Drogi Czytelniku, mam do Ciebie na koniec prośbę. Nie bądź srogi w ocenie pracy naszej młodzieży, na uczelni bowiem jest tak, że zawsze można się poprawić.

ISBN 83-88367-49-8